jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Objava Javnog poziva - certificiranje pravnih i fizičkih lica

Objavjeno: 17.05.2017

Objava Javnog poziva - certificiranje pravnih i fizičkih lica

U skladu sa članom 70. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 35/05) i Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ br. 33/03 i 38/09), federalna ministrica okoliša i turizma objavljuje:

JAVNI POZIV

1. Pozivaju se pravna lica koja ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o uslovima i kriterijima koje moraju ispunjavati ovlašteni nosioci izrade Studije o utjecaju na okoliš, visini pristojbi, naknada i ostalih troškova nastalih u postupku procjene uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/12), a imaju interes da budu stavljeni na listu ovlaštenih nositelja Studije da u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva dostave ovom ministarstvu zahtjev za stavljanje na listu ovlaštenih nositelja izrade studije procjene uticaja na okoliš.

Uz zahtjev se prilažu dokazi da pravno lice ispunjava uslove za stavljanje na listu u skladu sa čl. 2., 3. i 4. Pravilnika o uslovima i kriterijima koje moraju ispunjavati ovlašteni nosioci izrade Studije o uticaju na okoliš, visini pristojbi, naknada i ostalih troškova nastalih u postupku procjene uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/12)

Kriteriji:

Nosilac izrade studije iz člana 1. može biti pravno lice koje ispunjava sljedeće uslove:

Da je ovlaštena organizacija pravno lice registrirano između ostalog i za obavljanje djelatnosti pod šifrom: 72 – Naučno istraživanje i razvoj; 72.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama 72.1.9 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama; 72.2. Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/07), Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11) i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 76/06, 100/08 i 32/10). Da ima u stalnom radnom odnosu najmanje pet (5) zaposlenika sa visokom stručnom spremom različitih struka i sa punim radnim vremenom, a koji imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit. Struktura zaposlenika treba biti prema stručnosti ili specijalnosti: - dva iz oblasti zaštite okoliša i okolišno važnijih oblasti tehničke struke (građevina, hemija, mašinstvo, etnologija, transport), - jedan zaposlenik iz oblasti: poljoprivrede, šumarstva, biologije, veterine, medicine mikrobiologija ili sanitarne medicine, - jedan zaposlenik iz oblasti: fizike, matematike, elektrotehnike i mašinstva - informatika, - jedan zaposlenik iz oblasti: geologije, rudarstva, metalurgije, arhitekture-urbanizam i historije, kulture i umjetnosti i socioloških nauka. Pravno lice mora imati najmanje 50 m² radnog prostora u vlasništvu ili zakupu za obavljanje djelatnosti iz ovog pravilnika. Pravno lice mora imati laboratoriju i/ili opremu za vršenje analiza propisanih zagađivanja dijelova okoliša ili zaključen važeći ugovor o poslovno tehničkoj suradnji sa ovlaštenim laboratorijem ili institucijom koja ima laboratorije.

Minimum pokretne opreme je:

- Vrijednosti kvaliteta zraka sljedećih parametara: koncentracije gasova (SO2, NOX, NO2, CO i O3), čađi, prašine (LČ10 i ULČ) i mikroklimatskih parametara (brzina i smjer vjetra, temperatura, vlažnost, pritisak zraka), - Automatski instrument za mjerenje emisija u zrak, - Opremu za mjerenje temperature, pH vrijednosti, elektro-provodljivosti i O2 u vodi, - Oprema za uzimanje uzoraka za ispitivanje kvaliteta zemljišta ili kontaminacije zemljišta, - Instrument za mjerenje vrijednosti buke. Oprema mora biti kalibrirana po važećim propisima. Za obavljanje stručnih poslova ovlaštena organizacija može angažovati nezavisne eksperte raznih struka koji ispunjavaju uslove iz ovog člana.

Za obavljanje analiza u laboratoriji pravno lice mora ispunjavati sljedeće uslove:

a) pravno lice koje obavlja analize u vlastitoj laboratoriji za analize kvaliteta zraka, vode i zemljišta mora priložiti i dokaze da ispunjava uslove u pogledu opreme, namještaja, mjernih instrumenata i laboratorijskog posuđa,

b) pravno lice koje ne posjeduje vlastitu laboratoriju analize mora vršiti u drugim laboratorijama koje ispunjavaju uslove iz prethodnog stava. Svi izvještaji i nalazi o izvršenim analizama moraju biti potvrđeni od strane laboratorije koja je izvršila analize.

Potrebna dokumentacija:

Pravno lice koje ispunjava uslove iz člana 2. i 3. ovog pravilnika Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo) uz zahtjev za donošenje rješenja o ispunjavanju uslova propisanih ovim pravilnikom dužna je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1) rješenje o registraciji pravnog lica sa svim prilozima,

2) dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora,

3) dokaz o prijavi zaposlenih u Federalnom zavodu za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje,

4) dokaz o radnom iskustvu u struci za kadrove,

5) diploma o visokoj stručnoj spremi za kadrove,

6) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kadrove,

7) obrazloženje pravnog lica o načinu organizacije i vršenja stručnih poslova u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša.

U prilogu zahtjeva iz stava 1. ovog člana dostavljaju se i :

a. reference o već pripremljenim stručnim podlogama o zaštiti okoliša (studije uticaja, ili elaborata o zaštiti okoliša, dokazi, planovi),

b. certifikati o obuci iz oblasti zaštite okoliša za zaposlene kadrove,

c. reference i/ili certifikati o obuci iz oblasti okolinske dijagnostike industrijskih pogona i postrojenja, sistema okolinskog upravljanja EMS i sistema kvaliteta iz serije ISO 14000,

d. objavljene stručne radove iz oblasti okoliša,

e. specifikacija opreme za mjerenja iz tačke 4., člana 2. ovog pravilnika,

f. dokaz o vlasništvu laboratorije/opreme ili dokaz o poslovno-tehničkoj saradnji sa ispitnim laboratorijima za slučajeve propisane članom 3. stav (1) tačka b),

g. dokaz o uplaćenoj naknadi za troškove upravnog postupka u iznosu od 800,00 (osamstotina) KM na broj računa: Budžet Federacije Bosne i Hercegovine kod UNION BANKA d.d. Sarajevo, broj: 102-050-00001066-98, vrsta prihoda 722597, proračunska organizacija 6101001.

Postupak donošenja rješenja o ovlaštenju provešće se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. O izdatim rješenjima vodi se evidencija u Ministarstvu, a izdato rješenje objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH", a lista nosioca izrade Studije sa podacima objavljuje se na web stranici Ministarstva: www.fmoit.gov.ba.

2. Pozivaju se fizička lica koja ispunjavaju uslove za stavljanje na listu certificiranih stručnjaka a imaju interes da budu certificirana da predaju zahtjev za certifikaciju ovom ministarstvu u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Uz zahtjev se prilažu dokazi da zainteresirano fiziko lice ispunjava uslove za stavljanje na listu certificiranih stručnjaka navedene u članu 7. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija za odobravanje i održavanje certifikacije za članove u stručnim komisijama za ocjenu planova aktivnosti i studija o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole („Službene novine Federacije BiH“ broj 94/12).

Uslovi:

Za sticanje statusa certifikovanog stručnjaka za ocjenu Planova i Studija potrebno je da kandidat ispuni opšte i posebne uslove:

Opšti uslovi su da kandidat poznaje:

1. Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,

2. Zakonodavstvo u oblasti okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine:

-Zakon o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03, 38/09)

-Zakon o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03, 4/10)

-Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03, 72/09)

-Zakon o zaštiti prirode ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03)

-Zakon o Fondu za zaštitu okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03)

-Zakon o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06)

3. Zakon o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/98)

4. Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 02/06, 72/07 i 2/08)

5. Strategija zaštite okoliša Federacije

6. Postupak izdavanja okolinske dozvole za nova i postojeće pogone i postrojenja/ instalacije

Posebni uslovi su:

7. Poznavanje uloge privrednih komora

8. Poznavanje osnova rada na računaru.

Kandidat za certifikovanog stručnjaka za ocjenu Planova i Studija treba u kraćem pisanom obliku prezentirati u dovoljnoj mjeri svoje poznavanje gore navedenih područja, kao i područje u kojem je dominantan.

Potrebna dokumentacija:

1.) Izvod iz matične knjige rođenih,

2.) Dokaz o visokoj stručnoj spremi,

3.) Uvjerenje o radnom iskustvu, 

4.) Dokaz o plaćenoj upravnoj taksi u iznosu od 200,00 (dvijestotine) KM na j račun: Budžet Federacije Bosne i Hercegovine kod UNION BANKA d.d. Sarajevo, broj: 102-050-00001066-98, vrsta prihoda 722597, budžetska organizacija 6101001

5.) Reference iz područja ocjenjivanja i izrade Planova i Studija.

NAPOMENA: Svi potrebni dokumenti se predaju u originalu ili ovjerena kopija-prijepis. Nepotpune i neblagovremeno prijave neće biti razmatrane.

Novosti