jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

14. septembra 2017. donesena Budvanska deklaracija o ekološkoj demokratiji

Objavjeno: 18.09.2017

14. septembra 2017. donesena Budvanska deklaracija o ekološkoj demokratiji

Šesti sastanak Strana ugovornica Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima vezanim za okoliš (Arhuska konvencija), treći sastanak strana ugovornica Protokola o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija (PRTR Protokol) i njihov zajednički segment na visokom nivou, koje je organizovala Vlada Crne Gore i Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu, održani su u Budvi, u periodu od 11. do 15. septembra 2017. godine.

Petodnevni događaj je okupio oko 400 predstavnika iz 34 države ugovornica Arhus konvencije i PRTR Protokola, međunarodnih organizacija, civilnog društva i druge zainteresovane strane koji su razgovarali o rezultatima i izazovima kada je riječ o promovisanju transparentnosti, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pogledu brojnih tema koje se odnose na životnu sredinu. Učesnici će posebno analizirati mogućnosti promovisanja ekološke demokratije kroz implementaciju ciljeva održivog razvoja.

Dana 14. septembra na sastanku na visokom nivou predstavnika država potpisnica Arhuske konvencije i PRTR Protokola usvojena je zajednička Deklaracija – Budvanska deklaracija o ekološkoj demokratiji za našu održivu budućnost, što će biti još jedan značajan iskorak u participativnom donošenju odluka o ekološkim pitanjima, kao i zaštiti prava aktivista za zaštitu okoliša. Deklaracijom se daje poruka kojom Aarhuška konvencija (Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša) i njen Protokol mogu doprinijeti provedbi globalnih Ciljeva održivog razvoja i Agende o održivom razvoju 2030 Ujedinjenih naroda. Potvrđena je snažna posvećenost razvoju okolišne demokracije u svim njenim elementima, kroz pristup informacijama o okolišu, sudjelovanje javnosti u donošenju odluka o okolišu i pristupu pravosuđu.

U Pan-europskoj regiji (UNECE) Konvencija i njen Protokol imaju važnu normativnu ulogu i pomažu jačanju uključivanja civilnog društva uključujući okolišne udruge, lokalne zajednice, akademske institucije i marginalizirane skupine u donošenju odluka.

Deklaracijom se ističe važna uloga Protokola PRTR (Protokol o registrima emisija i prijenosa onečišćujućih materija) u razvoju platforme s informacijama o onečišćenju okoliša koja pomaže donosiocima odluka da donesu ispravne odluke u podsticanju razvoja zelenog gospodarstva.

Tokom posljednjih 20 godina, Arhuska konvencija i njen PRTR Protokol postali su modeli za primjenu Načela 10 Deklaracije o životnoj sredini i razvoju iz Rija koja je usvojena 1992. godine i izvor su inspiracije za promociju demokratskih načela na brojnim forumima, uključujući procese klimatskih promjena, trgovinske pregovore i politiku međunarodnih finansijskih institucija.

Načela Arhuske konvencije postala dio svakodnevnice i postavili osnovu za dostizanje visokih ekoloških i ekonomskih standarda i očuvanje javnog interesa.

Dodatne informacije o organizaciji dešavanja i dokumentima dostupne su na web-stranicama:


For the sixth session of the Meeting of the Parties to the Aarhus Convention: http://www.unece.org/env/pp/aarhus/mop6_docs.html

For the third session of the Meeting of the Parties to the Protocol on PRTRs: www.unece.org/env/pp/prtr/mopp3_docs.html

For the joint High-level Segment: http://www.unece.org/env/pp/aarhusprtr/mop6mopp3_hls.html

Novosti