jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Novi ciklus procjene implementacije Akta o malim i srednjim preduzećima 2016-2018 (SBA procjena)

Objavjeno: 30.10.2017

Novi ciklus procjene implementacije Akta o malim i srednjim preduzećima 2016-2018 (SBA procjena)

Novi ciklus procjene implementacije Akta o mlim i srednjim preduzećima 2016-2018 (SBA procjena)

Upitnik koji je predmet budućih aktivnosti popunjavanja (bos_SBA Assessment - Questionnaires (Final).xlsx

Upitnik na engleskom jeziku koji može poslužiti u slučaju da nije jasan prevod neke stavke (SBA Assessment - Questionnaires (Final).xlsx). 

Small Business Act Assessment for the Western Balkans & Turkey 2016-2019

Faza procjene za novi ciklus procjene implementacije Akta o malim i srednjim preduzećima za period 2016 – 2019 godina (SMALL BUSINESS ACT – SBA) je simbolički startala na regionalnim sastankom SBA koordinatora, 12-14 septembra, u Parizu, u sjedištu OECD-a, gdje je prezentirana nova Revidirana metodologija Indeksa politika za MSP (priloženi *.pdf fajlovi), odnosno specifičnosti Upitnika po svim SBA dimenzijama.

Konačan rezultat je da je Upitnik za SBA procjenu za novi ciklus 2016-2019 proširen sa 5 novih poddimenzija a 13 poddimenzija je prošireno u odnosu na prošli ciklus procjene, odnosno 3 poddimenzije su blago izmjenjene. Takođe metodologija procjene u ovom ciklusu za dimenzije 1 i 8a je unificirana sa ostalim dimenzijama.

Kao i u prethodnom ciklusu, GIZ pruža tehničku podršku i za ovaj ciklus izvještavanja. 
.
Takođe 08. novembra je planiran sastanak na ovu temu s OECD-om u Sarajevu, gdje ćemo iz prve ruke imati priliku razgovarati o specifičnostima Upitnika sa osobama koje su relevantne za pojedine SBA dimenzije ispred OECD-a, EK, EBRD-a i ETF-a.

U donjoj tabeli su navedeni ključni datumi i prateće aktivnosti za fazu SBA procjene iz perspektive Federacije BiH i BiH. Kao što možete vidjeti, u Federaciji BiH aktivnosti popunjavanja i konsolidiranja Upitnika bi trebale biti okončane sredinom decembra. 

- S ciljem harmoniziranja MSP politika različitih nivoa vlasti neophodno je sve sektorske politike koje imaju utjecaj na poslovno okruženje povezati sa SBA pricipima, i to je bazna pretpostavka za efikasan iskorak ka uspostavi konkuretnog poduzetničkog ambijenta.

- Obzirom da je Vlada FBIH usvojila Akcioni plan provedbe SBA u FBIH koji se odnosi na period koji se preklapa sa SBA fazom prikupljanja i izvještavanja od strane respodenata (država) kao i fazom konsolidacije podataka od strane OECD tj. period 2017-2018 godina, time je osiguran kvalitetan monitoring provedbe aktivnosti i dodatni poticaj ostvarenju projiciranih ciljeva.

- Može se konstatovati da je evidentan iskorak u poimanju značaja SBA procesa od strane institucionalnog i vaninstitucionalnog okvira Vlade Federacije BIH, zato SBA proces treba posmatrati i kao priliku da kroz implementaciju okvira specifičnih politika s ciljem provođenja SBA principa sve uključene institucije kako u cjelini tako i pojedinačno budu što bliže EU procesima i usmjerene što više na podršku malim i srednjim preduzećima.

Novosti