jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Nacrt pravilnika o pogonima i postrojenjima

Objavjeno: 10.11.2017

Nacrt pravilnika o pogonima i postrojenjima

Nacrt Pravilnik o pogonima i postrojenjima 12 10 2017.doc

 

 

 

 


PRAVILNIK
o pogonima i postrojenjima

I OPŠTE ODREDBE
Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se:
- pogoni i postrojenja ili znatne izmjene postojećih pogona i postrojenja za koje Federalno ministartvo okoliša i turizma obavezno provodi procjenu uticaja na okoliš;
- sadržaj Studije o uticaju na okoliš,
- pogoni i postrojenja ili znatne izmjene postojećih pogona i postrojenja za koje Federalno ministarstvo okoliša i turizma (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) odlučuje da li je potrebna procjena uticaja na okoliš,
- kriteriji za određivanje potrebe za provođenjem procjene uticaja na okoliš,
- pogoni i postrojenja koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ukoliko imaju okolinsku dozvolu izdatu od strane federalnog ministarstva.

Ovim pravilnikom obuhvaćene su i planirane aktivnosti u prostoru koje ne spadaju u pogone i postrojenja, a čije provođenje može dovesti do značajnog uticaja na okoliš.

Član 2.

Pogoni i postrojenja za koje nije potrebna procjena uticaja na okoliš, za pogone i postrojenja ispod pragova utvrđenih ovim pravilnikom i pogoni i postrojenja koji nisu navedeni u ovom pravilniku, u nadležnosti su kantonalnog ministarstva po pitanjima zaštite okoliša.

II POGONI I POSTROJENJA ILI ZNATNE IZMJENE POSTOJEĆIH POGONA I POSTROJENJA ZA KOJE SE OBAVEZNO PROVODI PROCJENA UTICAJA NA OKOLIŠ

Član 3.

Pogoni i postrojenja koji moraju proći proceduru procjene uticaja na okoliš su:

1. Rafinerije sirove nafte (isključujući pogone koja proizvode samo maziva od sirove nafte) i postrojenja za pretvaranje u plin i tekućinu 500 ili više tona uglja ili bitumenskog škriljevca na dan.
2. (a) Termoelektrane i ostala postrojenja na sagorjevanje, toplotne snage 300 MW ili više;

(b) Nuklearne elektrane i ostali nuklearni reaktori uključujući i postupke stavljanja izvan pogona i zatvaranja takvih nuklearnih elektrana ili reaktora (s izuzetkom istraživačkih postrojenja za proizvodnju i preradu fisijskih i plodnih materijala, čija maksimalna snaga ne prelazi 1 KW kontinuiranog termičkog opterećenja).
3. (a) Postrojenja za ponovnu preradu ozračenog nuklearnog goriva;
(b) Postrojenja:
i. za proizvodnju ili obogaćivanje nuklearnog goriva;
ii. za preradu ozračenog nuklearnog goriva ili visoko radioaktivnog otpada;
iii. za konačno odlaganje ozračenog nuklearnog goriva;
iv. isključivo za konačno odlaganje radioaktivnog otpada;
v. isključivo za skladištenje (planirano na duže od 10 godina) ozračenih nuklearnih goriva ili radioaktivnog otpada na drugoj lokaciji u odnosu na lokaciju proizvodnje.

4. (a) Integrirani radovi početnog topljenje lijevanog željeza i čelika;
(b) Postrojenja za proizvodnju obojenih sirovih metala iz željezne rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina metalurškim, hemijskim ili elektrolitičkim postupcima.

5. Postrojenja za vađenje azbesta i za preradu i modifikacija azbesta i proizvoda koji sadrže azbest: za azbestno-cementne proizvode s godišnjom proizvodnjom od preko 20.000 tona gotovih proizvoda, za frikcioni materijal s godišnjom proizvodnjom od preko 50 tona gotovih proizvoda te za ostale upotrebe azbesta uz iskorištavanje više od 200 tona godišnje.
6. Integrirana hemijska postrojenja, tj. postrojenja za industrijsku proizvodnju materija postupkom hemijske konverzije, u kojima je nekoliko jedinica funkcionalno povezanih jedna s drugom postavljeno jedna uz drugu i koje služe:
(a) za proizvodnju osnovnih organskih hemikalija;
(b) za proizvodnju osnovnih anorganskih hemikalija;
(c) za proizvodnju gnojiva na bazi fosfora, azota i kalijuma (obična ili kombinirana gnojiva);
(d) za proizvodnju osnovnih proizvoda za zaštitu zdravlja biljaka i biocida;
(e) za proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda hemijskim ili biološkim postupkom;
(f) za proizvodnju eksploziva.
7. (a) Izgradnja pruga za željeznički saobraćaj na duge relacije i aerodroma s osnovnom dužinom piste od 2.100 m ili više
(b) Izgradnja autoputa i brzih cesta;
(c) Izgradnja nove ceste s četiri ili više saobraćajnih traka, ili ponovno izravnavanje i/ili proširivanje postojeće ceste s dvije ili manje saobraćajne trake u cestu s četiri ili više saobraćajnih traka ako dužina takve nove ceste ili ponovno izravnane i/ili proširene dionice ceste u kontinuitetu iznosi 10 kilometara ili više.
8. (a) Unutrašnji plovni putevi i luke unutrašnje plovidbe kojima mogu ploviti brodovi iznad 1.350 tona;
(b) Trgovačke luke, pristaništa za utovar i istovar koji su povezani s kopnom i vanjskim lukama (osim trajektnih pristaništa) i koji mogu prihvatiti brodove iznad 1.350 tona.
9. Postrojenja za odlaganje otpada njegovim spaljivanjem i hemijskom obradom;
10. Postrojenja za odlaganje otpada spaljivanjem ili hemijskom obradom bezopasnog otpada, kapaciteta iznad 100 tona dnevno.
11. Vađenje podzemne vode ili sistem vještačkog ubrizgavanja podzemne vode s godišnjim obimom izvađene ili ponovno napunjene podzemne vode od 10 miliona kubnih metara ili većim.
12. (a) Radovi za prebacivanje vodnih resursa iz jednog u drugi riječni sliv s ciljem da se tim prebacivanjem spriječi eventualna nestašica vode, ako količina prebačene vode iznosi više od 100 miliona kubnih metara godišnje;
(b) U svim drugim slučajevima, radovi za prebacivanje vodnih resursa iz jednog u drugi riječni sliv, ako višegodišnji prosječni protok sliva iz kojeg se voda vadi iznosi više od 2.000 miliona kubnih metara godišnje, a količina prebačene vode čini više od 5 % tog protoka.
U oba slučaja isključeno je prebacivanje pitke vode vodovodom.
13. Pročistači otpadnih voda kapaciteta preko 150.000 ekvivalent stanovnika komunalnih otpadnih voda.
14. Vađenje nafte i prirodnog plina u komercijalne svrhe, pri čemu je količina izvađene nafte veća od 500 tona dnevno, a plina iznad 500.000 kubnih metara dnevno.
15. Brane i ostala postrojenja za zadržavanje ili trajno skladištenje vode, pri čemu je nova ili dodatna količina zadržane ili uskladištene vode veća od 10 miliona kubnih metara.
16. Cjevovodi promjera većeg od 800 milimetarai dužine iznad 40 kilometara:
(a) za prijenos plina, nafte, hemikalija;
(b) za prijenos tokova ugljen dioksida (CO2) radi geološkog skladištenja, uključujući povezane kompresorske stanice.
17. Postrojenja za intenzivni uzgoj peradi ili svinja sa više od:
(a) 85.000 mjesta za piliće i 60.000 mjesta za kokoši;
(b) 3.000 mjesta za svinje preko 30 kg; ili
(c) 900 mjesta za krmače.

18. Industrijska postrojenja za:
(a) proizvodnju pulpe iz drveta ili sličnih vlaknastih materijala;
(b) proizvodnju papira i kartona sa proizvodnim kapacitetom preko 200 tona dnevno.

19. Kamenolomi i površinski kopovi na lokaciji površine iznad 25 hektara, ili vađenje treseta na lokaciji površine iznad 150 hektara.
20. Izgradnja nadzemnih električnih vodova napona 220 kV ili više i dužine veće od 15 kilometara.
21. Postrojenja za skladištenje nafte, petrohemijskih ili hemijskih proizvoda kapaciteta 200.000 tona ili više.
22. Lokacije za skladištenje uglien dioksida .
23. Postrojenja za hvatanje tokova CO2 radi geološkog skladištenja ako je ukupna količina uhvaćenog CO2 1,5 megatona godišnje ili više.
24. Svaka izmjena ili proširenje projekata navedenih u ovom propisu ako ta izmjena ili proširenje prelazi neki od pragova navedenih u ovom prilogu.

III SADRŽAJ STUDIJE O UTICAJU NA OKOLIŠ

Član 4.

Kod određivanja sadržaja Studije o uticaju na okoliš Federalno ministarstvo uzima u obzir rezultate prethodne procjene uticaja na okoliš za svaki pojedinačni slučaj.
Studija o uticaju na okoliš mora da sadrži minimalno:
1. Opis predloženog projekta,
2. Opis okoliša koji bi mogao biti ugrožen projektom,
3. Opis mogućih značajnih uticaja projekta na okoliš,
4. Opis mjera za ublažavanje negativnih efekata,
5. Nacrt osnovnih alternativa,
6. Netehnički rezime,
7. indikaciju poteškoća.


Član 5.

Opis predloženog projekta uključuje:
1. Opis fizičkih karakteristika cijelog projekta i uslove upotrebe zemljišta u toku gradnje i rada pogona i postrojenja predviđenih projektom,
2. Opis osnovnih karakteristika proizvodnog procesa, priroda i količina materijala koji se koriste,
3. Procjena, po tipu i količini, očekivanog otpada i emisija (zagađivanje vode, zraka i zemljišta, buka, vibracije, svijetlo, toplota, radijacija, i sl.) koji su rezultat predviđenog proizvodnog procesa.


Član 6.

Opis okoliša, koji bi mogao biti ugrožen projektom, treba da sadrži:
1. Podatke o stanovništvu,
2. Podatke o flori, fauni, vodoma, zraku, zemljištu,
3. Klimatske karakteristike područja,
4. Postojeća materijalna dobra, uključujući kulturno-historijsko i arheološko nasljeđe,
5. Opis pejzaža, i
6. Specifične elemente utvrđene prethodnom procjenom uticaja na okoliš.

Član 7.

Opis mogućih značajnih uticaja projekta na okoliš, koji su posljedica postojanja datog projekta, upotrebe prirodnih resursa, emisije zagađujućih materija i stvaranja i uklanjanja otpada, treba da sadrži:
1. Uticaj na stanovništvo,
2. Uticaj na floru, faunu, vodu, zrak, zemljište,
3. Uticaj na klimatske faktore,
4. Uticaj na materijalna dobra, uključujući kulturno-historijsko i arheološko nasljeđe,
5. Uticaj na pejzaž,
6. Međuodnos gore navedenih faktora,
7. Specifični uticaji projekta na okoliš utvrđeni prethodnom procjenom uticaja na okoliš,
8. Opis metoda koje je predlagač predvidio za procjenu uticaja na okoliš.

Opis treba da sadrži direktne uticaje i bilo kakve indirektne, sekundarne, kumulativne, kratkotrajne, srednje i dugotrajne, stalne i privremene, pozitivne i negativne uticaje.

Član 8.

Opis mjera za ublažavanje negativnih efekata sadrži mjere za sprječavanje, smanjenje ili ublažavanje bilo kojeg nepovoljnog uticaja na okoliš.

Član 9.

Nacrt osnovnih alternativa sadrži opis alternativa i opis razloga zbog kojih su one izabrane, uzimajući u obzir uticaje na okoliš.

Član 10.

Netehnički rezime sadrži kratak rezime informacija datih u skladu sa čl. 5., 6., 7., 8., i 9. ovog pravilnika, izbjegavajući tehničke izraze, detaljne podatke i naučna objašnjenja.

Član 11.

Indikacija poteškoća sadrži informacije o poteškoćama kod izrade Studije o procjeni uticaja na okoliš sa kojima se predlagač suočio zbog tehničkih nedostataka, nedostatka znanja ili nedostatka materijalnih i finansijskih sredstava.

IV POGONI I POSTROJENJA ILI ZNATNE IZMJENE POSTOJEĆIH POGONA I POSTROJENJA ZA KOJE FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA ODLUČUJE DA LI JE POTREBNA PROCJENA UTICAJA NA OKOLIŠ

Član 12.

Za pogone i postrojenja koji se nalaze na spisku pogona i postrojenja u članu 13. ovog pravilnika, Federalno ministarstvo će za svaki pojedinačni slučaj utvrditi da li je potrebno provođenje procjene uticaja na okoliš.

Provjera iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa kriterijima utvrđenim u poglavlju V ovog pravilnika.

Član 13.

Pogoni i postrojenja za koje se procjena uticaja na okoliš vrši na osnovu ocjene Federalnog ministarstva su:

1. Poljoprivreda, šumarstvo I vodoprivreda

(a) Projekti restrukturiranja poljoprivrednog zemljišta i farmi;
(b) Projekti iskorištavanja neobrađene zemlje ili poluobrađenih područja u intenzivne poljoprivredne svrhe;
(c) Projekti upravljanja vodom za poljoprivredu, uključujući projekte navodnjavanja i odvodnje tla;
(d) Početno pošumljavanje i sječa šuma radi prenamjene zemljišta;
(e) Projekti intenzivnog uzgoja životinja (projekti koji nisu uključeni u članu 3.) sa navedenim kapacitetom i više:

- 20.000 mjesta za tov pilića i 15.000 mjesta za kokoši;
- 1.000 mjesta za svinje preko 30 kg;
- 500 mjesta za krmače.
- 300 mjesta za krupnu stoku
- 500 mjesta za ostale vrste stoke (ovce, koze)

(f) Projekti intenzivnog uzgoja ribe u ribnjacima površine 1,5 hektar i više;
(g) Isušivanje tla za povrat zemlje od mora.

2. Ekstraktivna industrija

(a) Kamenolomi i površinski kopovi čija je ekspoataciona površina veća od 25 hektara, te vađenje treseta kad je površina terena za eksploataciju veća od 150 hektara;
(b) Podzemno vađenje ruda;
(c) Dobijanje minerala jaruženjem rijeka ili mora;
(d) Dubinski kopovi, posebno:
i. geotermalni iskopi;
ii. iskopi za skladištenje nuklearnog otpadnog materijala;
iii. iskopi za snadbijevanje vodom, osim iskopa koji služe istraživanju stabilnosti tla;
(e) Površinska industrijska postrojenja za vađenje uglja, nafte, prirodnog gasa i željezne rude, te bituminoznog škriljevca.

3. Energetska industrija

(a) Industrijska postrojenja za proizvodnju struje, pare i tople vode, toplotne snage od 20 MW do 300 MW ;
(b) Industrijska postrojenja za prijenos gasa, pare i tople vode; (projekti koji nisu uključeni u članu 3.);
(b1) prijenos električne energije nadzemnim kablovima cija voltaža iznosi 110 kV i više i čija duzina je 15 kilometara i više
(c) Površinsko skladištenje prirodnog gasa kapaciteta 10.000 m3 i više;
(d) Podzemno skladištenje zapaljivih gasova kapaciteta 10.000 m3 i više;
(e) Površinsko skladištenje fosilnih goriva ; kapaciteta 10.000 tona i više
(f) Industrijsko briketiranje uglja i lignita;
(g) Postrojenja za preradu i skladištenje radioaktivnog otpada (osim onih uključenih u članu 3.);
(h) Hidroelektrane snage preko 5 MW za pojedinačne pogone ;
(i) Postrojenja koja koriste snagu vjetra za proizvodnju energije - min. 4 vjetroturbine i vise;
(j) Postrojenja za hvatanje tokova CO2 radi geološkog skladištenja .

4. Proizvodnja i prerada metala

(a) Postrojenja za proizvodnju sirovog željeza ili čelika (primarna ili sekundarna fuzija) uključujući kontinuirano lijevanje;
(b) Postrojenja za preradu neobojenih metala:
i. valjaonice;
ii. kovačnice sa čekićima;
iii. primjena zaštitnih navlaka od fuzioniranog metala;
(c) Ljevaonice neobojenih metala;
(d) Postrojenja za topljenje, uključujući i legiranje, obojenih metala, osim plemenitih metala, uključujući proizvode dobivene revitalizacijom (rafiniranje, lijevanje u ljevaonicama itd.);
(e) Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala elektrolitičkim ili hemijskim postupkom;
(f) Proizvodnja i sastavljanje cestovnih motornih vozila i proizvodnja motora za putna motorna vozila;
(g) Brodogradilišta;
(h) Postrojenja za izgradnju i popravak aviona;
(i) Proizvodnja opreme za željeznicu;
(j) Ljevaonice metala i postrojenja za oblikovanje metala eksplozivom;
(k) Postrojenja za pripremu, obogaćivanje, pečenje i kalupljenje metalnih ruda.

5. Mineralna industrija

(a) Koksare (destiliranje suhog uglja);
(b) Postrojenja za proizvodnju cementa;
(c) Postrojenja za proizvodnju azbesta i azbestnih proizvoda (projekti koji nisu uključeni u članu 3.);
(d) Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući i staklena vlakna;
(e) Postrojenja za topljenje mineralnih materija, uključujući i proizvodnju mineralnih vlakana;
(f) Proizvodnja keramičkih proizvoda pečenjem, posebno krovnih crijepova, cigle, vatrostalnih cigle, keramičkih pločica, kamenog ocakljenog posuđa i porculana.

6. Hemijska industrija (projekti koji nisu uključeni u članu 3.)

(a) Obrada prijelaznih proizvoda i proizvodnja hemikalija sa godišnjim kapacitetom 10.000 t i više;
(b) Proizvodnja pesticida i farmaceutskih proizvoda, boja i lakova, gume i peroksida sa godišnjim kapacitetom 10.000 tona i više ;
(c) Objekti za skladištenje nafte, petrohemijskih i hemijskih proizvoda sa kapacitetom 10.000 tona i više.

7. Prehrambena industrija

(a) Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti dnevnog kapaciteta 10 tona i više;
(b) Pakiranje i konzerviranje biljnih i životinjskih proizvoda ; dnevnog kapaciteta 10 tona i više
(c) Proizvodnja mliječnih proizvoda sa godišnjom količinom mlijeka koje se obrađuje ili prerađuje 10.000 tona i više
(d) Varenje piva vrenjem slada sa godišnjim proizvodnim kapacitetom 250.000 hektolitara i više;
(e) priprema alkoholnih pića, bezalkoholnih i sirćeta dnevnog kapaciteta 10.000 litara i više
(f) Proizvodnja slatkiša i sirupa sa godišnjim proizvodnim kapacitetom 5.000 tona i više;
(g) Klaonice sa godišnjim kapacitetom 10.000 tona i više;
(h) Postrojenja za proizvodnju industrijskog škroba;
(i) Tvornice ribljeg brašna i ribljeg ulja;
(j) Postrojenje za preradu ribe sa dnevnim kapacitetom prerade od tonu i više
(k) Šećerane sa proizvodnim godišnjim kapacitetom 10.000 tona i više.

8. Tekstilna, kožna, drvna i papirna industrija

(a) Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona (projekti koji nisu uključeni u članu 3);
(b) Postrojenja za predobradu (npr. pranje, izbjeljivanje ili merceriziranje) ili bojenje vlakana ili tkanina dnevnog kapaciteta 10 tona i više;
(c) Postrojenja za štavljenje krzna i kože dnevnog kapaciteta 10 tona i više;
(d) Postrojenja za preradu i proizvodnju celuloze.

9. Industrija gume

Proizvodnja i obrada proizvoda na bazi gume.

10. Infrastrukturni projekti

(a) Izgradnja industrijskih kompleksa na površini 5 hektara i više
(b) Projekti urbanističkog razvoja, uključujući izgradnju trgovačkih centara ukupne korisne površine 60.000 m2 i više, parkirališta za automobile kapaciteta 1.000 mjesta i više, stadioni sa pratećim objektima kapaciteta 25.000 posjetilaca i više;
(c) Izgradnja željeznica i intermodalnih objekata za prekrcaj kao i intermodalnih terminala (projekti koji nisu uključeni u članu 3.);
(d) Izgradnja aerodroma (projekti koji nisu uključeni u članu 3.);
(e) Izgradnja cesta duzine 10 kilometara i više, luka i lučkih postrojenja, uključujući i ribarske luke (projekti koji nisu uključeni u članu 3.)
(f) Izgradnja unutrašnjih plovnih puteva koji nisu uključeni u članu 3., gradnja kanala i radovi za obranu od poplava;
(g) Brane i ostala postrojenja za zadržavanje ili dugoročno skladištenje vode (projekti koji nisu uključeni u članu 3.);
(h) Tramvaji, nadzemne i podzemne željeznice, viseće ili slične linije posebne vrste koje se isključivo ili uglavnom koriste za prijevoz putnika;
(i) Naftovodi, gasovodi i cjevovodi za prijenos tokova CO2 radi geološkog skladištenja (projekti koji nisu uključeni u članu 3.); cjevovodi za prenos gasa, nafte ili hemikalija sa prečnikom 200 milimetara i dužine 20 kilometara i više;
(j) Gradnja dugih vodovoda;
(k) Radovi u obalnom području za suzbijanje erozije i pomorski objekti koji mogu izmijeniti izgled obale, na primjer gatovi, molovi, lukobrani i ostali slični objekti za obranu od mora, osim održavanja i rekonstrukcije takvih objekata;
(l) Vađenje podzemne vode ili sistem vještačkog ubrizgavanja podzemne vode koji nisu uključeni u članu 3.;
(m) Radovi za prebacivanje vodnih resursa iz jednog u drugi riječni sliv koji nisu uključeni u članu 3.

11. Ostali projekti

(a) Trajne trkačke staze i testne trke za motorna vozila na području 10 hektara i više;
(b) Postrojenja za odlaganje otpada (projekti koji nisu uključeni u članu 3.);
- skladištenje opasnog otpada kapaciteta 10 tona dnevno i više,
- skladištenje otpada koji nije opasan kapaciteta 50 tona dnevno i više,
- tretman opasnog otpada (projekti koji nisu obuhvaćeni članom 3,),
- postrojenja za spaljivanje neopasnog otpada, sa dnevnim kapacitetom 10 tona i više,
- postrojenja u kojima se vrši biološki, fizički i/ili hemisjki tretman neopasnog otpada, sa dnevnim kapacitetom 10 tona i više,
- deponije neopasnog otpada, sa dnevnim kapacitetom 10 tona i više,
- postrojenja za odlaganje, preradu ili uništavanje životinskih leševa ili otpadaka životinjskog porijekla.
(c) Pročistači otpadnih voda (projekti koji nisu uključeni u članu 3.);
(d) Odlagališta mulja, kapaciteta 10.000 tona i više;
(e) Skladištenje željeznog otpada uključujući stara vozila, sa godišnjim kapacitetom 10.000 tona i više;
(f) Postrojenja za testiranje mašina, turbina ili reaktora sa 20 testnih mjesta i više;
(g) Postrojenja za proizvodnju vještačkih mineralnih vlakana;
(h) Postrojenja za revitalizaciju i uništavanje eksplozivnih supstanci;
(i) Stovarišta otpadnog materijala.

12. Turizam i razonoda

(a) Skijaški spustovi, skijaški liftovi, žičare i srodni razvojni projekti na površini 5 hektara i više
(b) Marine;
(c) Turistička naselja i hotelski kompleksi izvan urbanih sredina i srodni razvojni projekti na na površini 5 hektara i više ;
(d) Stalni kampovi i tereni za smještaj kamp-kućica na površini 5 hektara i više ;
(e) Tematski parkovi na površini 5 hektara i više ;

13. (a) Svaka izmjena ili proširenje projekata iz člana 3. ili ovog člana već odobrena, izvršena ili u postupku izvršenja, koja bi mogla imati značajne štetne učinke na okoliš (izmjene ili proširenja koja nisu uključena u član 3.);
(b) Projekti iz člana 3., namijenjeni isključivo ili uglavnom razvoju ili ispitivanju novih metoda ili proizvoda, koji se ne koriste duže od dvije godine.

V KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE POTREBE ZA PROVOÐENJEM PROCJENE UTICAJA NA OKOLIŠ


Član 14.

Za pogone i postrojenja iz člana 13. ovog pravilnika Federalno ministarstvo utvrđuje potrebu provođenja procjene uticaja na okoliš na osnovu sljedećih kriterija:

1. Karakteristike projekta:
- Veličina pogona i postrojenja,
- Nagomilavanje sa ostalim objektima,
- Upotreba prirodnih resursa,
- Produkovanje otpada,
- Zagađivanje i smetnje,
- Rizik od nesreća s obzirom na supstance ili tehnologije koje se koriste.

2. Lokacija projekta i osjetljivost okoliša geografskih područja koja vjerovatno mogu biti pod uticajem projekta, uzimajući u obzir:
- postojeću upotrebu zemljišta,
- relativnu raspoloživost, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa u datom području,
- apsorpcioni kapacitet prirodne sredine, obraćajući posebnu pažnju na:
(a) močvare,
(b) priobalne i vodozaštitne zone,
(c) kraška područja,
(č) planinska i šumska područja,
(ć) područja rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta,
(d) zaštićena prirodna područja i nacionalne parkove,
(dž) spomenike prirode i zaštićene pejzaže,
(đ) područja u kojima su standardi kvaliteta okoliša prekoračeni postojećim pogonima, postrojenjima i aktivnostima,
(e) gusto naseljena područja,
(f) pejzaži od historijskog, kulturnog ili arheološkog značaja.
3. Karakteristike potencijalnog uticaja:
- opseg uticaja (geografsko područje, veličina populacije koja je pod uticajem),
- prekograničnu prirodu uticaja,
- veličinu i složenost uticaja,
- vjerovatnoću uticaja,
- trajanje, učestalost i reverzibilnost uticaja.

Član 15.

Za projekte iz člana 13. ovog pravilnika neće se provoditi procjena uticaja na okoliš ukoliko:
1. Projekat neće značajno koristiti prirodni resurs ili će koristiti prirodni resurs na način da spriječi upotrebu ili potencijalnu upotrebu tog resursa u druge svrhe,
2. Potencijalni trajni utjecaji na okoliš će najvjerovatnije biti minorni, od manje važnosti i jednostavno ublaženi,
3. Tip projekta, njegov utjecaj na okoliš i mjere upravljanja tim uticajima su dobro poznati,
4. Postoji pouzdan način kojim se može osigurati da mjere za upravljanje uticajima mogu biti, i biti će, adekvatno planirane i implementirane,
5. Projekat neće izmjestiti značajan broj ljudi, životnih zajednica, biljnih i životinjskih vrsta,
6. Projekat nije lociran i neće utjecati na ekološki osjetljiva područja navedena u članu 14. stav 1. tačka 2. alineja 3.
7. Projekat neće dovesti do izmjena:
- u vlasništvu i namjeni zemljišta, i/ili
- upotrebi vode kroz irigaciju, promoviranje isušivanja ili izmjenu toka vode izgradnjom brana, i neće dovesti do izmjena u ribarskim praksama,
8. Projekat neće dovesti do:
- nepovoljnih socio-ekonomskih uticaja,
- uništenja zemljišta,
- zagađenja vode,
- zagađenja zraka,
- ugrožavanja biljnog i životinjskog svijeta i njihovih staništa,
- negativnih uticaja na klimu i hidrološki ciklus,
- nastanka nusprodukata, ostataka materijala i otpada koji zahtjevaju rukovanje i odlaganje na način koji nije regulisan zakonom,
9. Projekat neće zabrinuti javnost zbog potencijalnih negativnih uticaja na okoliš,
10. Nakon izgradnje, projekat neće zahtjevati dodatne razvojne aktivnosti koje mogu imati negativan utjecaj na okoliš.

VI POGONI I POSTROJENJA KOJI MOGU BITI IZGRAĐENI I PUŠTENI U RAD SAMO UKOLIKO IMAJU OKOLINSKU DOZVOLU IZDATU OD STRANE FEDERALNOG MINISTARSTVA


Član 16.

Za pogone i postrojenja koji se nalaze na spisku pogona i postrojenja u članu 17. ovog pravilnika Federalno ministrastvo izdaje okolinsku dozvolu.
Granične vrijednosti date u članu 17. ovog pravilnika odnose se na proizvodne kapacitete ili rezultate.
U slučaju da jedan operater u istom pogonu ili na istoj lokaciji provodi nekoliko djelatnosti koje spadaju pod isti podnaslov ovog spiska, kapaciteti tih djelatnost se zbrajaju.
Pogoni i postrojenja ili njihovi dijelovi koji se koriste za istraživanje, razvoj i testiranje novih proizvoda i procesa nisu obuhvaćeni ovim spiskom i za njih nije potrebna okolinska dozvola.

Član 17.

Pogoni i postrojenja za koje Federalno ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu su:

1. Energetika
1.1. Izgaranje goriva u postrojenjima ukupne nazivne ulazne toplotne snage 50 MW ili više
1.2. Rafiniranje mineralnih ulja i gasa
1.3. Proizvodnja koksa
1.4. Uplinjavanje ili ukapljivanje:
(a) uglja;
(b) drugih goriva u postrojenjima ukupne nazivne ulazne toplotne snage 20 MW ili više.

2. Proizvodnja i prerada metala

2.1. Prženje i sinteriranje metalnih ruda (uključujući sulfidne rude) .
2.2. Proizvodnja sirovog željeza ili čelika (primarno ili sekundarno topljenje), uključujući neprekidno lijevanje, kapaciteta većeg od 2,5 tone na sat .
2.3. Prerada neobojenih metala:
(a) tople valjaonice kapaciteta većeg od 20 tona sirovog čelika na sat;
(b) kovačnice s čekićima čija energija prelazi 50 kJ po čekiću, pri čemu primijenjena snaga toplinskog izgaranja prelazi 20 MW;
(c) nanošenje zaštitnih prevlaka od staljenih metala, ulaznog kapaciteta većeg od 2 tone sirovog čelika na sat.
2.4. Ljevaonice neobojenih metala, proizvodnog kapaciteta većeg od 20 tona na dan.
2.5. Prerada obojenih metala:
(a) proizvodnja sirovih obojenih metala iz ruda, koncentrata ili sekundarnih sirovina primjenom metalurških, hemijskih ili elektrolitskih postupaka;
(b) topljenje, uključujući i legiranje obojenih metala, uključujući revitalizirane proizvode i lijevanje u topionicama obojenih metala, kapaciteta topljenja većeg od 4 tone na dan za olovo i kadmij ili većeg od 20 tona na dan za sve druge metale.
2.6. Površinska obrada metala ili plastičnih materijala u kojima se primjenjuje elektrolitski ili hemijski postupak, s kadama za obradu zapremine veće od 30 m3.

3. Industrija minerala

3.1. Proizvodnja cementa, vapna i magnezijevog oksida:
(a) proizvodnja cementnog klinkera u rotacijskim pećima proizvodnog kapaciteta većeg od 500 tona na dan ili u drugim pećima proizvodnog kapaciteta većeg od 50 tona na dan;
(b) proizvodnja kreča u pećima proizvodnog kapaciteta većeg od 50 tona na dan;
(c) proizvodnja magnezijevog oksida u pećima proizvodnog kapaciteta većeg od 50 tona na dan.
3.2. Proizvodnja azbesta ili izrada proizvoda na bazi azbesta.
3.3. Proizvodnja stakla, uključujući staklena vlakna, kapaciteta topljenja većeg od 20 tona na dan.
3.4. Topljenje mineralnih supstanci, uključujući proizvodnju mineralnih vlakana, kapaciteta topljenja većeg od 20 tona na dan.
3.5. Izrada keramičkih proizvoda pečenjem, posebno crjepova, opeke, vatrostalne opeke, pločica, kamenine ili porculana, proizvodnog kapaciteta većeg od 75 tona na dan i/ili kapaciteta peći većeg od 4 m3 i gustoće stvrdnjavanja veće od 300 kg/m3 po peći.

4. Hemijska industrija

Proizvodnja u smislu kategorija aktivnosti sadržanih u tački 4. znači industrijsku razmjeru proizvodnje tvari ili skupina tvari navedenih u tačkama od 4.1. do 4.6. putem hemijske ili biološke obrade.
4.1. Proizvodnja organskih kemikalija, kao što su:
(a) jednostavni ugljikovodici (linearni ili ciklički, zasićeni ili nezasićeni, alifatski ili aromatski);
(b) ugljikovodici koji sadrže kisik, kao što su alkohol, aldehidi, ketoni, karboksilne kiseline, esteri i pripravci estera,
acetati, eteri, peroksidi, i epoksidne smole;
(c) ugljovodonik koji sadrži sumpor;
(d) ugljovodonik koji sadrže azot, kao što su amini, amidi, azotni spojevi, nitro-spojevi ili spojevi nitrata, nitrili, cijanati, izocijanati;
(e) ugljikovodici koji sadrže fosfor;
(f) halogeni ugljovodonici;
(g) organometalni spojevi;
(h) plastični materijali (polimeri, sintetska vlakna i vlakna na bazi celuloze);
(i) sintetske gume;
(j) boje i pigmenti;
(k) površinski aktivne supstance i surfaktanti.
4.2. Proizvodnja anorganskih kemikalija, kao što su:
(a) plinovi kao što su amonijak, hlor ili klorovodonik, fluor i fluorovodonik, ugljen oksidi, sumporni spojevi, azotni oksidi, vodonik, sumporni dioksid, karbonil hlorid;
(b) kiseline kao što su kromna kiselina, fluorovodična kiselina, fosforna kiselina, azotna kiselina,hklorovodična kiselina, sumporna kiselina, oleum, sumporasta kiselina;
(c) baze kao što su amonijev hidroksid, kalijev hidroksid, natrijev hidroksid;
(d) soli kao što su amonijev hlorid, kalijev hlorat, kalijev karbonat, natrijev karbonat, perborat, srebrni nitrat;
(e) nemetali, metalni oksidi ili drugi anorganski spojevi, kao što su kalcijev karbid, silicij, silicijev karbid.
4.3. Proizvodnja vještačkih gnojiva na bazi fosfora, azota ili kalija (jednostavna ili složena umjetna gnojiva) .
4.4. Proizvodnja sredstava za zaštitu bilja ili biocida.
4.5. Proizvodnja farmaceutskih proizvoda, uključujući intermedijarne proizvode.
4.6. Proizvodnja eksploziva.

5. Upravljanje otpadom

5.1. Odlaganje ili pretvaranje opasnog otpada u neopasni kapaciteta većeg od 10 tona na dan, uključujući jedan ili više sljedećih postupaka:
(a) biološka obrada;
(b) fizikalno-hemijska obrada;
(c) usitnjavanje ili miješanje prije primjene bilo kojeg drugog postupka navedenog u tačkama 5.1. i 5.2.;
(d) prepakiranje prije primjene bilo kojeg drugog postupka navedenog u tačkama 5.1. i 5.2.;
(e) obnavljanje/regeneracija otpadnih otapala;
(f) recikliranje/obnavljanje otpadnih anorganskih materijala osim metala i spojeva metala;
(g) regeneracija otpadnih kiselina ili lužina;
(h) revitalizacija/ponovna upotreba otpadnih sastojaka koji se koriste za smanjivanje onečišćenja;
(i) revitalizacija otpadnih sastojaka iz katalizatora;
(j) ponovna prerada otpadnih ulja ili drugi načini ponovne uporabe otpadnih ulja;
(k) iskapanje površinskih bazena.
5.2. Odlaganje ili revitalizacija otpada u postrojenjima za spaljivanje otpada ili u postrojenjima za suspaljivanje otpada:
(a) za neopasni otpad, kapaciteta većeg od 3 tone na sat;
(b) za opasni otpad, kapaciteta većeg od 10 tona na dan.
5.3. (a) Odlaganje neopasnog otpada kapaciteta većeg od 50 tona na dan uključujući jedan ili više postupaka i isključujući postupke o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda:
i. biološka obrada;
ii. fizikalno-hemijska obrada;
iii. prethodna obrada otpada za spaljivanje ili suspaljivanje;
iv. obrada šljake i pepela;
v. obrada u drobilicama metalnog otpada, uključujući otpadnu električnu i elektronsku opremu i otpadna vozila i njihove dijelove.
(b) Revitalizacija ili spoj revitalizacije i odlaganja neopasnog otpada kapaciteta većeg od 75 tona po danu;
i. biološka obrada;
ii. prethodna obrada otpada za spaljivanje ili suspaljivanje;
iii. obrada šljake i pepela;
iv. obrada u drobilicama metalnog otpada, uključujući otpadnu električnu i elektronsku opremu i otpadna vozila i njihove dijelove.
Ako je jedini postupak obrade otpada anaerobna razgradnja, prag kapaciteta za ovaj postupak iznosi 100 tona na dan.
5.4. Odlagališta otpada na koja se odlaže više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet veći od 25.000 tona, osim odlagališta inertnog otpada.
5.5. Privremeno skladištenje opasnog otpada koji nije obuhvaćen tačkom 5.4. i koji čeka na neki od postupaka iz točaka 5.1., 5.2., 5.4. i 5.6., ukupnog kapaciteta većeg od 50 tona, osim privremenog skladištenja, koji čeka sakupljanje, na lokaciji na kojoj je otpad nastao.
5.6. Podzemno skladištenje opasnog otpada ukupnog kapaciteta većeg od 50 tona.


6. Druge aktivnosti

6.1. Industrijska postrojenja za proizvodnju:
(a) celuloze od drveta ili drugih vlaknastih materijala;
(b) papira ili kartona, proizvodnog kapaciteta većeg od 20 tona na dan;
(c) jednog ili više sljedećih panela na bazi drveta: ploče od uzdužno polagane iverice (OSB ploče), ploče od iverice ili lesonit ploče proizvodnog kapaciteta većeg od 600 m3 na dan.
6.2. Prethodna obrada (postupci kao što su pranje, bijeljenje, merceriziranje) ili bojenje tekstilnih vlakana ili tekstila, pri čemu je kapacitet obrade veći od 10 tona na dan.
6.3. Štavljenje kože, pri čemu je kapacitet obrade veći od 12 tona gotovih proizvoda na dan.
6.4. (a) Klaonice kapaciteta proizvodnje trupala većeg od 50 tona na dan.
(b) Obrada i prerada, osim isključivog pakiranja, sljedećih sirovina namijenjenih proizvodnji hrane, bez obzira na to da li su prethodno obrađene:
i. samo sirovina životinjskoga podrijetla (osim isključivo iz mlijeka), kapaciteta proizvodnje gotovih proizvoda većeg od 75 tona na dan;
ii. samo sirovina biljnog podrijetla, kapaciteta proizvodnje gotovih proizvoda većeg od 300 tona na dan ili 600 tona na dan ako postrojenje radi u razdoblju ne dužem od 90 uzastopnih dana u godini;
iii. sirovina životinjskoga i biljnog podrijetla i u zajedničkim i odvojenim proizvodima, kapaciteta proizvodnje gotovih proizvoda u tonama po danu većeg od:

— 75, ako je A jednako 10 ili više; ili,

— [300- (22,5 × A)] u svim drugim slučajevima,

pri čemu je „A" udio sirovine životinjskog porijekla (u postotku težine) u kapacitetu proizvodnje gotovih proizvoda.
Ambalaža nije uključena u konačnu težinu proizvoda.
Ova tačka ne primjenjuje se ako je sirovina isključivo mlijeko.

 

(c) Obrada i prerada samog mlijeka, pri čemu je dnevni ulaz mlijeka veći od 200 tona po danu (prosječna godišnja vrijednost).
6.5. Odlaganje ili recikliranje životinjskih trupala ili životinjskog otpada, kapaciteta obrade većeg od 10 tona na dan
6.6. Intenzivan uzgoj peradi ili svinja:
(a) s više od 40.000 mjesta za perad;
(b) s više od 2.000 mjesta za proizvodnju svinja (više od 30 kg), ili
(c) s više od 750 mjesta za krmače.
6.7. Površinska obrada supstancii, predmeta ili proizvoda u kojima se koriste organska otapala, posebno za apretiranje, tiskanje, premazivanje, odmašćivanje, prevlačenje vodonepropusnim slojem, obradu zatvaranja površinskih pora, bojenje, čišćenje ili impregniranje, kapaciteta potrošnje organskih otapala većeg od 150 kg na sat ili više od 200 tona godišnje.
6.8. Proizvodnja ugljen (tvrdo pečenog uglja) ili elektrografita postupkom spaljivanja ili grafitizacije.
6.9. Hvatanje CO2 iz struje otpadnih plinova iz postrojenja obuhvaćenih članom 17. ovog pravilnika, u svrhu geološkog skladištenja u skladu sa propisima.
6.10. Zaštita drveta i proizvoda od drveta hemikalijama, kapaciteta proizvodnje većeg od 75 m3 na dan, osim isključive zaštite od modrenja.
6.11. Neovisna obrada otpadnih voda koje ispušta postrojenje, a koja nije obuhvaćena drugim propisima.VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Za pogoni i postrojenja u kojima su prisutne opasne supstance i kod kojih postoji opasnost od nesreća većih razmjera primjenjivaće se Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljnih planova intervencije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 68/05).

Zahtjevi zaprimljeni u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, biće rješeni u skladu sa Pravilnikom o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“, broj:19/04).

Član 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

M I N I S T R I C A

dr.Edita Đapo
 

Novosti