jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javni uvid - CHE Vrilo, općina Tomislavgrad, JP EP HZHB

Objavjeno: 15.08.2018

Javni uvid - CHE Vrilo, općina Tomislavgrad, JP EP HZHB

JP HZ HB predala je zahtjev za ocjenu Studije o procjeni uticaja na okoliš i izdavanje okolišne dozvole za izgradnju CHE Vrilo, općina Tomislavgrad dana 14.6.2018. godine uz koji je dostavila Izvještaj o stanju okoliša, Studiju za izdavanje prethodne vodne saglasnosti i prethodnu vodnu saglasnost.

Upravni postupak ocjene Studije o procjeni uticaja na okoliš je vođen od 2011. godine pod brojem UPI 05/2-23-5-155/11, te ponovo zaprimljen 30.01.2017. godine pod brojem UPI 05/2-23-11-14/17, od kada je bio u roku zbog vođenja upravnog postupka za izdavanja prethodne vodne saglasnosti u Agenciji za vodno područje Jadranskog mora.

Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br.2, Sarajevo.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na dokumentaciju je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Marka Marulića 2

71000 Sarajevo

Dokumentacija:

Studija_CHE_VRILO_Finalni_izvještaj 2017.

Zapisnik o davanju strucne ocjene povjerenstva opcine Tomislavgrad 25.04.2018. 

Studija za prethodnu vodnu suglasnost CHE Vrilo_za Agenciju VP JM

PRILOG 3_1

Plan upravljanja otpadom_Izvod iz SUO

Odluka Vlade FBiH o proglasenju javnog interesa 2010

Odluka Vlade FBiH o pripremi i izgradnji CHE Vrilo

Odluka OV Tomislavgrad 28.06.2016.

Odluka o izmjenama Odluke o pripremi i izgradnji CHE Vrilo_studeni 2017

Nacelna urbanisticka suglasnost za CHE Vrilo_Rjesenje

Misljenje Sluzbe za GPUSKP opcine Tomislavgrad 27.04.2018.

Karta uz Misljenje Sluzbe za GPUSKP opcine Tomislavgrad

Karta CHE Vrilo

FMPU_Dostava misljenja HBZ-a 16.05.2018.

DOPUNA_SUO_CHE_Vrilo 2013

CHE_VRILO_ KOMBINIRANI_IZVJESTAJ_2017

CHE Vrilo_Prethodna vodna suglasnost

 

Kronologija:

 

Crpna hidroelektrana (CHE) Vrilo je ukupne snage 66 MW (2 agregata snage po 33 MW, instaliranog protoka 2*25 m3/s) na području općine Tomislavgrad. CHE Vrilo je projektnom i studijskom dokumentacijom razmatran još od 60 ih godine 20og stoljeća. CHE Vrilo je objekt za kojega je Vlada Federacije BiH 2006. i 2010. godine proglasila javni interes, CHE Vrilo je sastavnim dijelom svih Poslovnih planova Društva od 2006. godine do danas, Strateških i planskih dokumenata, energetskih i studija razvoja u BiH. CHE Vrilo je podržano od strane lokalne zajednice (općina Tomislavgrad); Županije Herceg-Bosanske, Vlade Federacije BiH te Vijeća Ministara BiH.
Temeljem rezultata Hidrološke studija sliva Gornja Cetina, JP "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar je u lipnju/junu 2007. godine izradila Dokument: “Vodoprivredni uvjeti za izgradnju hidroelektrana: sliv Gornja Cetina-Podloge” te isti odaslala Vladi Županije hercegbosanske, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvu gospodarstva HBŽ-a i zatražila „ishođenje Vodoprivrednih uvjeta za projekt hidroelektrana na slivu Gornja Cetina“. Na sastanku u Upravnoj zgradi JP "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar dana 13.06.2007. godine na kojem su nazočili predstavnici županijskih ministarstava HBŽ i ZHŽ i Agencije za VP Jadranskog mora, JP EPHZHB i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) zaključeno je da se prije izdavanja vodoprivrednih uvjeta hidroenergetske objekte na slivovima Gornja Cetina i Tihaljina-Mlade-Trebižat (T-M-T) izradi Strateška procjena utjecaja na okoliš koja će obuhvatiti potpunu stručnu i javnu reviziju predloženih Projekata JP EPHZHB na slivovima T-M-T (MHE Modro oko, MHE Klokun, MHE Koćuša, MHE Kravice i MHE Stubica) i Gornja Cetina (CHE Vrilo, CHE Kablić, MHE Mokronoge, MHE Šujica i MHE Stržanj) a istu će sukladno EU Direktivama financirati, Ugovoriti i provesti EBRD.
Slijedom, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), je u bliskoj suradnji s predstavnicima ministarstava, regulatora električne energije, elektroprivrednim poduzećima, agencijama za vode... provela postupak nadmetanja i u svibnju/maju 2008. godine potpisala Ugovor sa konzultantskom kućom SNC-Lavalin International Inc., Montreal, Canada za izradu Studije „“Strategic Environmental Assessment of Trebizat and Cetina River Basins“ (Strateške procjene utjecaja na okoliš za slivove T-M-T i Gornja Cetina) koja je izrađena sukladno EU direktivama (Directive 2001/42/EC) i pratećoj dokumentaciji.
Sukladno Ugovoru, rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. 05-25-215-2/08 od dana 07. 07. 2008. imenovana je nadzorna skupina Nadzorne grupe (SPG) za
upravljanje projektom Strateške procjene utjecaja na okoliš za slivove T-M-T i Gornja Cetina koja je odgovorna pratiti realizaciju projekta, usmjeravati ga i davati primjedbe i sugestije na konačan izgled dokumenta te predviđena rješenja. Osim predstavnika JP EPHZHB, SPG skupina je sadržavala predstavnike resornih federalnih i županijskih ministarstava, tijela općine te Agencije za VP Jadranskog mora. Strateška procjena utjecaja na okoliš za slivove T-M-T i Gornja Cetina je, uz planove i programe drugih institucija, s tehničko-ekonomskog, socijalnog i ekološkog aspekta izvršila reviziju planiranih hidroenergetskih objekata JP EP HZHB na slivovima T-M-T i Gornja Cetina te je dana 14.05.2009. godine objavljen oglas u dnevnim listovima "Dnevni Avaz" i "Večernji list" da je Preliminarno izvješće Strateške procjene utjecaja na okoliš slivova rijeka Trebizat i Cetina" postavljeno na web strani Ministarstva okoliša i turizma F BiH u periodu od 120 dana (www.fmoit.gov.ba), čime je započeo period javnih konzultacija. Slijedom objavljenog Oglasa za javne konzultacije, održane su Javne rasprave u općinama Ljubuški za sliv T-M-T (21.10.2009. godine) i Livnu za sliv Gornja Cetina (21.10.2009.) nakon čega je koncem siječnja/januara 2010. godine koncipiran Finalni izvještaj Strateške procjene utjecaja na okoliš za slivove T-M-T i Gornja Cetina koji uključuje komentare sa Javnih rasprava.
SPUO za sliv T-M-T i Gornja Cetina je predstavljala potpunu stručnu i javnu reviziju predloženih Projekata JP EPHZHB na slivovima T-M-T i Gornja Cetina te je kao takva i bila uvjetom okončanju realizacije projektne dokumentacije za nominirane projekte i ishođenje vodoprivrednih uvjeta. Dana 30.04.2008. godine općinskom vijeću općine Tomislavgrad prezentirani su razvojni projekti JP EPHZHB i tom prigodom podsjetili javnosti na nužnost provedbe provedbe zakonskih odredbi propisa, sljedljivost postupaka, našu zainteresiranost za CHE Vrilo i druge lokalitete te informirali o izradi Studije „Strateška procjena o utjecaju na okoliš za slivove Trebižat i Gornja Cetina“.
Budući da je u tijeku izrada prostornog plana HBŽ-a za razdoblje 2008-2028. godine, sukladno obvezama i razvojnim potrebama uplanjenja energetskih objekata, pripremljena je dostavljena potrebnu dokumentaciju Vladi i Skupštini Herceg-Bosanske županije dana 23.04.2008. dopisom br. I-4467/08. Prostronom osnovom i Nacrtom Prostornog plana HBŽ-a za razdoblje 2008-2028 godine uvršteni su kandidirani hidroenergetski objekti JP EPHZHB a među kojima se navodi i CHE Vrilo. Također, potrebitu dokumentaciju smo dostavili nadležnim ministarstvima i nositelju izrade Prostornog plana Federacije BiH za razdoblje 2008. - 2028. kojim su također prihvaćeni kandidirani hidroenergetski objekti JP EPHZHB. CHE Vrilo je uvršteno u Katalog elektroenergetskih objekata u Federacije BiH (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, ožujak/mart 2010 godine).
Od strane Vlade Federacije BiH proglašen je javni interes za izgradnju CHE Vrilo tj. donesene su Odluko o proglašenju javnog interesa i o pripremi i izgradnji CHE Vrilo:
• Odluka o proglašenju javnog interesa, pristupanju pripremi izgradnje EEO, izboru strateških partnera i pristupanju dodjeli koncesije, br. 553/2006 od 28.09.2006. (Službene novine Federacije BiH, br. 60/06),
• Odluka o proglašenju javnog interesa br. 98/10 od 15.02.2010. «Službene novine Federacije BiH, broj 8/10 /24.2.2010./,
• Odluka o pripremi i izgradnji CHE Vrilo «Službene novine Federacije BiH», broj 17/10 /31.3.2010./.
• Odluka o izmjenama odluke o pripremi i izgradnji CHE Vrilo «Službene novine Federacije BiH», broj 86/17 /08.11.2017.
Vlada Federacije BiH je svojom Odlukom o pripremi i izgradnji CHE VRILO: V broj 191/10 od 24. ožujka 2010., UTVRDILA OBVEZU Javnom poduzeću "Elektroprivreda HZ HB" d. d., Mostar (u daljnjem tekstu: JP "Elektroprivreda HZ HB") da u svojstvu nositelja aktivnosti pripreme i realiziranja izgradnje elektroenergetskog objekta: CHE Vrilo nastavi i intenzivira aktivnosti na pripremi i izgradnji CHE Vrilo na rijeci Šuici, Duvanjsko polje, uključujući i aktivnosti na pribavljanju koncesije.
CHE Vrilo je predmetom razmatranja i prihvaćena je u strateškim dokumentima:
• Integralna studija razvoja JP "Elektroprivreda HZ H-B" d.d. Mostar 2006-2010 godina s projekcijom na 2020. godinu; Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. Zagreb travanj 2007.
• Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH, Ekspertna skupina, vlada Federacije BiH, 2009. godine (Naručitelj: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,)
•Studija energetskog sektora u BiH, Konzorcij: Energetski institut Hrvoje Požar, Hrvatska; Soluziona, Španjolska; Ekonomski institut Banjaluka,BiH; Rudarski institut Tuzla, BiH 2008. godine (Naručitelj: Svjetska banka).
• Strategija upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine - Nacrt, Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, Zavod za vodoprivredu d.o.o. Mostar, 2010. (Naručitelj: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva),
•Strateška procjena utjecaja na okoliš za slivove T-M-T i Gornja Cetina, SNC-Lavalin International Inc., Montreal, Canada, 2010. godine
Slijedom preuzetih obveza, u nastavku realizacije projektno tehničke dokumentacije, ishođenja prava za izgradnju i izgradnju hidroelektrana pozivajući se na:
• Zakon o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 38/09),
•Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH¨, broj 38/09),
• Zakon o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/03 i 72/09),
• Zakon o upravnom postupku (¨Službene novine Federacije BiH¨, br. 2/98 i 48/99)
• Pravilnik o pogonima i postrojenjima (Službene novine Federacije BiH 19/04)
podnešen je Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za izgradnju CHE Vrilo dana 31.03.2011., br. I-3304/11.
Uz Zahtjev je priložena prateća dokumentacija sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03) i Pravilniku o pogonima i postrojenjima (Službene novine Federacije BiH 19/04) a kako bi se mogla izvršiti objava na WEB stranici Ministarstva a za potrebe javnog uvida, na CD-u je dostavljen i Sažetak Studije utjecaja na okoliš u PDF formatu. Javna rasprava za ishođenje okolišne dozvole je održana 27.10.2011. u Tomislavgradu pri čemu je istaknuto da ne postoji zakonska prepreka izdavanju okolišne dozvole za CHE Vrilo. U daljem postupku Ministarstvo je zatražilo da se SUO dopuni u skladu sa izvještajem Stručne komisije koja je izvršila ocjenu dopune predmetne Studije (br. UPI 05/02-23-5-155-2/11 od 18.10.2012. godine).
Dopuna Studije o utjecaju na okoliš uradio je izrađivač SUO, konzultantska kuća Ecoplan iz Mostara je dostavljena FMOIT 28.06.2013. godine. Javna rasprava o Dopuni SUO održana je 14.11.2013. godine u hotelu Tomislav u Tomislavgradu. Ministarstvo je Zaključkom br. UP I/05/02-23-5-155-3/11 od 14.04.2014. godine, zatražilo dopunu Studije u skladu sa ocjenom Stručne komisije, te je izrađivač dopune SUO, konzultantska kuća ecoplan d.o.o. Mostar, napravila je dodatne dopune SUO, prema uputama i zahtjevima Ministarstva i ponovo podnijela istom ministarstvu na usvajanje. Ministarstvo je dostavilo Zaključak br. UP I/05/2-23-5-155-7/11, dana 28.10.2014. godine u kojem izjavljuje, da je zahtjev FMOIT za izdavanje prethodne vodne suglasnosti kojeg je podnijelo Agenciji za vodno područje Jadranskog mora u Mostaru, odbačen od strane Agencije. Protiv zaključka Agencije, FMOIT izjavilo je žalbu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koje je uvažilo žalbu žalitelja, i predmet vratilo prvostepenom organu na ponovni postupak Agencija za vodno područje Jadranskog mora je u ponovnom postupku, Federalnom ministarstvu dostavila akt, u kojem je opet zatražila dopunu zahtjeva sa dokumentacijom o usklađenosti planiranih aktivnosti izgradnje sa dokumentima prostornog uređenja, izdanu od tijela uprave nadležnog za izdavanje urbanističke suglasnosti odnosno lokacijske dozvole za predmetni objekt. Nakon što je Agencija za vodno područje Jadranskog mora, nakon više zahtjeva Ministarstva odbila izdati vodni akt - Prethodnu vodnu suglasnost, investitor je kao stranka u postupku podnijela zahtjev za izdavanje prethodne vodne suglasnosti Agenciji za vodno područje Jadranskog mora, br. II-1095/15, dana 23.06.2015 godine.
Agencija je zatražila od Federalnog ministarstva prostornog uređenja očitovanje o uključenosti planirane CHE Vrilo u prostorno-planskoj dokumentaciji. U dopisu Federalnog ministarstva prostornog uređenja br. 02-23-2-736/15-4 od 20.10.2015 godine, navedeno je da se objekti CHE Vrilo nalaze se u prostornim planovima Županije Hercegbosanske i Federacije BiH, međutim, planovi su još uvijek u proceduri usvajanja, tako da izvodi iz prostorno-planske dokumentacije nisu mogli biti dostavljeni Agenciji za vodno područje Jadranskog mora. Investitor je od Općine Tomislavgrad zatražio i ishodio Odluku o lokacijama objekata za korištenje voda i vodnog potencijala Općine Tomislavgrad br: 01-02-1382/16, od 28.06.2016. godine. Ovom Odlukom su definirana tehnička rješenje CHE Vrilo iz Idejnog projekta te su planirana u prostorno-planskim aktima općine Tomislavgrad, odnosno ova Odluka ima snagu kao i izvod iz prostornog plana. Tehnička rješenja iz Idejnog projekta obrađena su u Studiji utjecaja na okoliš za CHE Vrilo (2011. godine) i Studija utjecaja na okoliš CHE Vrilo - Dopuna studije (2013. godine). Iz grant sredstava Njemačke razvojne banke KfW, u proteklom razdoblju smo kao nositelj zahvata planirane crpne hidroelektrane (CHE) Vrilo, sukladno Smjernicama Njemačke razvojne banke KfW proveli natječajnu proceduru i 1.2.2016. godine potpisali Ugovor br. I-667/16 s konzorcijem sastavljenim od poduzeća Ecoplan d.o.o. Mostar i Elektroprojekt d.d. Zagreb za projekt Consulting Services for Environmental Investigations in the Project area of Pump- Storage Hydro Power Plant Vrilo (Konzultantske usluge za istraživanje okoliša područja CHE Vrilo). Svrha izrade projekta je identificiranje i određivanje mogućih utjecaja planirane Crpne hidroelektrane Vrilo na komponente okoliša kroz fokusirana sektorska istraživanja:
• Istraživanje ponora i faune u ponorskim zonama,
• Hidrologija ponorske zone Kovači,
• Istraživanje biljnih i životinjskih vrsta na prostoru zahvata CHE Vrilo,
• Istraživanja migracija i zaštite riba na području izvora Ričine i ponora Kovači,
• Obilježja kopnenih vodenih ekosustava,
• Ekološki prihvatljiv protok (EPP) nizvodno od brane u gornjem bazenu,
• Utjecaj CHE Vrilo na poljoprivredu,
• Kulturna obilježja i zaštita prostora zahvata,
• Šumski ekosustavi i šumarstvo promatranog područja,
• Divljač i lovstvo na promatranom području,
• Okolišna procjena potencijalnih utjecaja na Močvarno i Ramsarsko područje Livanjsko polje.
Nakon provedenih istraživanja, izrađene su sektorske studije kao i finalni izvještaj – Studija na hrvatskom i engleskom jeziku (srpanj 2017 godine), kao i Kombinirano izvješće (rujan/septembar 2017. godine) kojim su sažeto prikazani rezultati okolišnih istraživanja obuhvaćenih sektorskim studijama i finalnim izvještajem te detaljno razrađena okolišna procjena potencijalnih utjecaja na Močvarno i Ramsarsko područje Livanjsko polje. Finalni izvještaj i Kombinirano izvješće na hrvatskom jeziku o provedenim okolišnim istraživanjima na projektnom području CHE Vrilo dostavljeni su uz Zahtjev.
Uprava Društva je dana 08.12.2016 godine, donijela Odluku o izgradnji CHE Vrilo br. I-10861/16, a dana 11.01.2017 godine ponovno uputila Zahtjev za izdavanje Prethodne vodne suglasnosti Agenciji za vodno područje Jadranskog mora, br. I-144/17. Agencija za VP Jadranskog mora je donijela negativan Zaključak tj. odbila izdati Prethodnu vodnu suglasnost aktom br UP/40-1/25-2-5/17 od 21.06.2017. godine zbog nepostojanja urbanističko tehničkih uvjeta za izgradnju predmetnog objekta izdanog od strane nadležnog tijela shodno propisima iz oblasti prostornog uređenja ili potvrde nadležnog tijela da je dostavljeni idejni projekt izrađen u skladu s važećom dokumentima prostornog uređenja. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ) je po žalbi EPHZHB poništilo Zaključak Agencije od 21.06.2017. godine i vratilo predmet prvostupanjskom organu na ponovni postupak. Agencija je ponovno donijela negativan Zaključak 09.08.2017. godine i odbila izdati prethodnu vodnu suglasnost. Nakon drugog negativnog Zaključka Agencije od 09.08.2017. godine, EPHZHB je izjavom od 30.08.2017. godine odustala od daljnjeg postupka, tako da 25.09.2017. godine Agencija obustavlja postupak.
U cilju otklanjanja bilo kakvih dvojbenosti izrađena je „Studija za izdavanje prethodne vodne suglasnosti“, (izrađivač ecoplan d.o.o. Mostar, 2018 godine) sukladno članu 12. stav 1. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/08). U svrhu dopune Zahtjeva za Prethodnu vodnu suglasnost, kao i za postupak ishođenja urbanističke suglasnosti obzirom na nepostojanje prostornih planova, od nadležnih institucija Općine Tomislavgrad i Hercegbosanske Županije je - Izdata pozitivna „Stručna ocjena imenovanog Povjerenstva za izdavanje Stručne ocjene u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju CHE Vrilo na području Općine Tomislavgrad“, br. 02-23-3-80/18 od 25.04.2018 godine, temeljem čega je izdato pozitivno „Mišljenje o izgradnji CHE Vrilo ukupne snage 66 MW na području općine Tomislavgrad, od Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove; br. 02-23-3-80/18, od 26.04.2018. godine.- Izdata pozitivna Stručna ocjena povjerenstva Skupštine HBŽ-a za izgradnji CHE Vrilo ukupne snage 66 MW na području općine Tomislavgrad, 04.05.2018 godine - temeljem čega je izdato pozitivno „Mišljenje o izgradnji CHE Vrilo ukupne snage 66 MW na području općine Tomislavgrad, od Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a br. 07-01-23-59/18, od 08.05.2018 godine, sa priloženim Zapisnikom Povjerenstva Skupštine HBŽ-a za davanje stručne ocjene po istom predmetu.
Ponovno je upućen Zahtjev za izdavanje Prethodne vodne suglasnosti Agenciji za vodno područje Jadranskog mora, br. II-1477/18 od 22.05.2018. godine. Agencija za vodno područje Jadranskog mora izdala 13.06.2018. godine Prethodnu vodnu suglasnost JP EP HZHB Mostar za CHE Vrilo (akt br. UP/40-1/25-2-61/18, priložen uz Zahtjev).
Dana 02.07.2018. godine Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdalo je načelnu urbanističku suglasnosti za izgradnju CHE Vrilo (akt br. UPI/03-23-2-211/18, priložen uz Zahtjev).
Nakon ishođenja Prethodne vodne suglasnosti za izgradnju CHE Vrilo izdate od strane Agenciji za vodno područje Jadranskog mora, 14.6.2018. godine podnesen je ponovo dopunjeni Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za izgradnju CHE Vrilo, na način kako je to Ministarstvo tražilo od investitora 30.3.2017. godine u upravnom postupku pod brojem UPI 05/2-23-11-14/17, nakon čega su se stekli uslovi za nastavak upravnog postupka ocjene Studije o procjeni uticaja na okoliš.


 

Novosti