jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javni uvid -JP EP BIH, TE Kakanj, dopunjena SPUO

Objavjeno: 15.08.2018

  Dopunjena Studija o procjeni uticaja na okoliš (SPUO)  za izgradnju postrojenja za odsumporavanje i denitrifikaciju blokova 5,6 i 7 koju je dostavio na ocjenu investitor JP EPBiH, Podružnica Termoelektrana Kakanj dostavljena Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dana 01.8.2018. godine.   Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je...

Opširnije

Javni uvid - CHE Vrilo, općina Tomislavgrad, JP EP HZHB

Objavjeno: 15.08.2018

JP HZ HB predala je zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za izgradnju CHE Vrilo, općina Tomislavgrad dana 14.6.2018. godine uz koji je dostavila Izvještaj o stanju okoliša, Studiju za izdavanje prethodne vodne saglasnosti i prethodnu vodnu saglasnost. Upravni postupak ocjene Studije o procjeni uticaja na okoliš je vođen od 2011. godine pod brojem UPI...

Opširnije

Javna rasprava JKP KOMEMORATIVNI CENTAR d.o.o. TUZLA

Objavjeno: 27.07.2018

 Investitor JKP KOMEMORATIVNI CENTAR – d.o.o. TUZLA - Kojišino 31 , 75 000 Tuzla, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za Privremeno skladište za patološki otpad iz medicinskih ustanova. Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole...

Opširnije

Javni uvid - Pogoni za klanje stoke i preradu mesa "Bajra" d.o.o. Travnik

Objavjeno: 10.06.2018

 Javni uvid - Zahtjeva u postupku izdavanja integralne okolišne dozvole - pogoni za klanje stoke i preradu mesa "Bajra" d.o.o. Travnik na lokaciji Dolac na Lašvi. Investitor "Bajra" d.o.o. Travnik dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje inegralne okolišne dozvole pogoni za klanje stoke i preradu mesa...

Opširnije

Javni uvid pogona i postrojenja - zahtjev za izdavanje okolišne dozvole MVVM doo Mostar

Objavjeno: 28.05.2018

Javni uvid pogona i postrojenja Zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za MVVM d.o.o., Mostar za sakupljanje, transport, privremeno skladištenje, tretman i obradu potencijalno infektivnog i infektivnog medicinskog otpada u industrijskoj zoni Bišće polje bb u Mostaru na lokaciji Rodoč bb – Slobodna zona Hercegovina. Javni uvid Zahtjeva u postupku...

Opširnije

Javni uvid pogona i postrojenja - zahtjev za izdavanje okolišne dozvole IMRES SMART GREENERGY doo

Objavjeno: 28.05.2018

Javni uvid pogona i postrojenja Zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za IMRES SMART GREENERGY d.o.o., Livno za vjetroelektranu ŠIROKA DRAGA na lokaciji “Široka draga”, općine Livno i Tomislavgrad. Javni uvid Zahtjeva u postupku izdavanja okolišne dozvole pogona i postrojenja za vjetroelektranu ŠIROKA DRAGA na lokaciji...

Opširnije

Prevent Leather Visoko - dopuna Zahtjeva za obnovu okolinske dozvole

Objavjeno: 25.05.2018

Javni uvid - „Prevent Leather Sarajevo d.o.o. Visoko - dopuna zahtjeva (netehnički rezime)   Operator „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko Visoko, Topuzovo polje bb dostavio je ovom ministarstvu zahtjev za obnovu okolinske dozvole. U postupku uključivanja javnosti kompletan materijal sa prilozima se može pregledati u prostorijama Federalnog ministarstva...

Opširnije

Javna rasprava - JU Autoceste FBiH, brza cesta Sarajevo - Goražde

Objavjeno: 09.05.2018

Javna rasprava - JU Autoceste FBiH, brza cesta Sarajevo - Goražde
 Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općina Pale-Prača i Grada Goražde, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u JAVNOJ RASPRAVI o ocjeni Studije...

Opširnije

Javna rasprava - JP Elektroprenos - Elektroprijenos BiH, delekovod Kiseljak - Fojnica

Objavjeno: 24.04.2018

  Investitor JP Elektroprenos - Elektroprijenos BiH, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za izgradnju 110 kV dalekovoda TS Kiseljak - TS Fojnica. Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole je konsultantska kuća  IG d.o.o.Banja Luka. U postupku uključivanja...

Opširnije

Javna rasprava - za Kamen Dračevo – pogon za eksploataciju i preradu tehničko - građevinskog kamena

Objavjeno: 19.04.2018

 Investitor KAMEN DRAČEVO d.o.o. Čapljina - Doljani 73, 88 300 Čapljina, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za - pogon za eksploataciju i preradu tehničko-građevinskog kamena krečnjaka (površina ekstrakcionog polja 10,6 ha) Obrađivač zahtjeva za izdavanje...

Opširnije

Novosti