jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Javni uvid - ocjena SPUO - sanacija deponije komunalnog otpada Hrašljani – Bučine, Općina Ljubuški

Objavjeno: 24.03.2017

Investitor općina Ljubuški je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole, a Javna rasprava će se održati dana 19.04. 2017. godine u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški, sa početkom u 11 sati. U postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može...

Opširnije

Javni uvid – JP „Elektroprivreda“ d.d. Sarajevo – VE „BITOVNJA“

Objavjeno: 06.03.2017

 Investitor JP „Elektroprivreda“ d.d. Sarajevo, je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za projekat izgradnje vjetroparka Bitovnja instalisane snage do/i 60 MW koja se sastoji do 25 vjetroagregata. VE Bitovnja se planira izgraditi na sjevernom dijelu Općine Konjic, granica prema Općini Kreševo....

Opširnije

Javni uvid - Nova Otoka d.o.o. Sarajevo

Objavjeno: 28.02.2017

 Investitor Nova Otoka d.o.o. SARAJEVO,  dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za parking - podzemne garaže - 865 parking mjesta  i kotlovnice (3 kotla na plin ukupne snage 5 MW i 3 kotla na biomasu-pelet ukupne snage 5 MW). Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole je podnosilac zahtjeva DOKUT d.o.o....

Opširnije

Javni uvid za BH RECYLING d.o.o.SARAJEVO

Objavjeno: 27.02.2017

 Operator BH recycling d.o.o. SARAJEVO, Bjelašnička bb , 71 240. – Hadžići, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za – pogon - Rekonstrukcija i promjena namjene skladišnog prostora u Centar za upravljanje elektronskim i elektroničkim otpadom i privremeno deponovanje akumulatora. Obrađivač...

Opširnije

Javna rasprava - druga (II) faza rekonstrukcije i proširenja HE Una Kostela

Objavjeno: 24.02.2017

 Investitor JP „Elektroprivreda“ BiH je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni utjecaja na okoliš za projekt druge (II) faze rekonstrukcije i proširenja HE Una Kostela u postupku izdavanja okolinske dozvole, a Javna rasprava će se održati 07.03. 2017 godine u kongresnoj sali objekta Kostelski Buk sa početkom u 10,...

Opširnije

Javna rasprava - sanacija deponije komunalnog otpada „Grabovac” u Gračanici

Objavjeno: 10.02.2017

 Javni uvid Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za sanaciju i zatvaranje postojeće deponije komunalnog otpada „Grabovac” u Gračanici, investitora Općina Gračanica. Investitor Općina Gračanica je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju o procjeni utjecaja na okoliš u postupku...

Opširnije

Javni uvid - sanacija postojeće deponije komunalnog otpada „Cerik” Općine Čelić

Objavjeno: 10.02.2017

 Javni uvid Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada „Cerik” Općine Čelić i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja, investitora Općina Čelić. Investitor Općina Čelić je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma...

Opširnije

Javna rasprava - Kamenolom „Maskara” , investitora „BIHACIT – IKIĆ” d.o.o. Bihać.

Objavjeno: 10.02.2017

 Javni uvid Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za eksploataciju arhitektonsko – građevinskog kamena bihacita sa lokacije PK – Kamenoloma „Maskara” , investitora „BIHACIT – IKIĆ” d.o.o. Bihać. . Investitor „BIHACIT- IKIĆ” d.o.o. Bihać je dostavio Federalnom ministarstvu...

Opširnije

Javna rasprava ocjene Studije o procjeni utjecaja na okoliš za izdavanje OD za EKO-VAT doo Jablanica

Objavjeno: 06.02.2017

Federalno ministarstvo okoliša i turizma Sarajevo, poziva stanovnike, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u JAVNOJ RASPRAVI ocjene Studije o procjeni utjecaja na okoliš U postupku izdavanja okolinske dozvole za EKO-VAT d.o.o. JABLANICA - Projekat namjera izgradnje MHE Zlate - rijeka Doljanka, općina Jablanica Javna rasprava...

Opširnije

Javni uvid - nacrt okolišne dozvole za ArcelorMittal d.o.o. Zenica

Objavjeno: 24.01.2017

 Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući zahtjev privrednog društva „ArcelorMittal Zenica“ d.o.o. Zenica, na osnovu čl. 71. i 72. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/03), čl. 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine...

Opširnije

Novosti