jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

Upravljanje otpadom

 Federalni plan upravljanja otpadom 2012-2017

Osnovne informacije o otpadu

Šta je otpad?
Mnogo je lakše prepoznati otpad, nego definariti-šta je ustvari otpad.
Prema nacionalnoj definiciji otpada u Bosni i Hercegovini ‘’otpad’’-znači sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili se traži da budu odložene u skladu sa jednom od kategorija otpada navedenoj u listi otpada.
Vlasnik može biti pravno ili fizičko lice. Svaki čovjek obavljanjem redovnih dnevnih aktivnosti proizvodi otpad.

Kako se dijeli otpad?
Prema osobinama otpad dijelimo na opasni i neopasni otpad. Otpad se ne dijeli prema mjestu nastanka, jer opasni otpad može ‘’nastati’’ kako u industriji tako i u domaćinstvima.
‘’Opasni otpad’’ je svaki otpad koji je utvrđen posebnim propisom i koji ima jednu ili više karakteristika koje prouzrokuju opasnost po zdravlje ljudi i okoliša po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji, kao i onaj otpad koji je naveden u listi otpada.

Opasni otpad sa kojim se najčešće susrećemo u svakodnevnom životu može biti: baterije, otpadna ulja, lijepila, rastvarači, boje, tinta, različite hemikalije, pesticidi, akumulatori, otpadni lijekovi.

Neopasni otpad je svaki otpad koji nema karakeristike opasnog otpada kao što je: staklene i plastične boce, papir, plastika, željezo, tekstil.
Ovaj otpad uglavnom potiče iz domaćinstava, ustanova, uslužnih djelatnosti i čišćenja javnih površina.

Kako treba postupati sa otpadom?
Svakako je potrebno ispoštovati određenu hijerarhijsku skalu postupaka:
- preventivno djelovati na nastajanje otpada uvođenjem čistijih tehnologija
- nastali otpad sakupljati i razvrstavati
- ponovo koristiti
- reciklirati
- energetski iskorištavati
- odlagati

Koji otpad treba odvojeno sakupljati?
Odvojeno se sakuplja: papir, staklo, plastika, baterije, željezo, bakar, aluminijum, olovo, cink, akumulatori, stiropor, motorna ulja, opasni otpad iz domaćinstava, biorazgradivi otpad.
Opasni otpad se mora odvojeno sakupljati!

Šta je to reciklaža, a šta ponovno korištenje otpada?
Reciklaža je ponovna obrada otpadnih materijala u proizvodnom procesu za ponovnu upotrebu, npr.otpadne staklene boce se tope u industriji stakla.
Ponovno korištenje znači svaku aktivnost kojom se otpad upotrebljava za namjenu za koju je prvobitno korišten ili za druge namjene, bez ponovne obrade, npr.otpadna staklena boca se ponovo puni vodom.

Priložene datoteke

 strelica  ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03)
 strelica  ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM („Službene novine Federacije BiH“, broj 72/09)
 strelica  1. Pravilnik o kategorijama otpada sa listama Službene novine Federacije BiH, broj 09/05
 strelica  2. Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom Službene novine Federacije BiH, broj 09/05
 strelica  3. Pravilnik o potrebnim uvjetima za prenos obveza sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada Službene novine Federacije BiH, broj 09/05
 strelica  4. Pravilnik koji određuje postupanje sa opasnim otpadom koji se ne nalazi na listi otpada ili čiji je sadržaj nepoznat Službene novine Federacije BiH, broj 09/05
 strelica  5. Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje poduzima nadležni organ Službene novine Federacije BiH, broj 9/05
 strelica  6. Uredba o vrstama finansijskih garancija kojima se osigurava prekogranični transport opasnog otpada Službene novine Federacije BiH, broj 41/05
 strelica  7. Uredba o finansijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, čišćenja i postupaka nakon zatvaranja odlagališta Službene novine Federacije BiH, broj 39/06
 strelica  8. Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada Službene novine Federacije BiH, broj 38/06)
 strelica  9. Uredba koja reguliše obvezu izvještavanja operatera i proizvođača otpada o sprovođenju programa nadzora, monitoringa i vođenja evidencije prema uvjetima iz dozvole Službene novine Federacije BiH, broj 31/06)
 strelica  10. Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača Službene novine Federacije BiH, broj 6/08
 strelica  11. Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe Službene novine Federacije BiH, broj 8/08
 strelica  12. Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom Službene novine Federacije BiH, broj 77/08
 strelica  16. Uredbu o naknadama za plastične kese tregerice, od 14.01.2014
 strelica  SPISAK KOMPANIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE KOJE SE BAVE ZBRINJAVANJEM I IZVOZOM OPASNOG OTPADA PREMA ODREDBAMA BASELSKE KONVENCIJE
 strelica  Izvjestaj o izvozu otpada za protekle tri godine
 strelica  Pravilnik o prest.važenja pravil. o upr.ambal.i ambal. otpadom
 strelica  Pravilnik o prest.važenja prav. o upravlj.otpadom od elektr. i elektron.proizvoda
 strelica  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
 strelica  Lista kompanija koja se bave izvozom opasnog otpada
 strelica  Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službene novine FBiH", broj 88/11)
 strelica  Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Službene novine FBiH", broj: 87/12)
 strelica  Uredbe
 strelica  Uredbe
 strelica  Uredbe

Okoliš