INFORMACIJA

INFORMACIJA

Sri, 05. Jul. 2023.


U okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) odnosno 29. poziva za dostavu aplikacija tehničke pomoći i 8. poziva za sufinansiranje investicionih grantova, na petom sastanku Operativnog odbora WBIFa, koji je održan 30. Juna 2023.g. podržana su dva projekta iz Federacije BiH kako slijedi:

  1. Implementacija plana upravljanja otpadom za četiri općine Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača, dodijeljena grant sredstva u iznosu od 1.132.400 KM

Glavni cilj projekta je unapređenje sistema upravljanja otpadom u Srednjobosanskom kantonu, posebno u četiri pilot općine sa oko 121.000 stanovnika, kroz međuopćinsku saradnju u nekoliko faza projekta kako bi se prevazišli problemi upravljanja otpadom. Projekat pokriva kompletan ciklus upravljanja otpadom, počevši od proširenja prikupljanja otpada i implementacije odvojenog prikupljanja otpada, preko prettretmana otpada, sortiranja, kompostiranja i mehaničko-biološke obrade, te transporta do pripreme za ponovnu -upotreba, reciklaža ili transport do konačnog odlaganja, čime je u skladu sa hijerarhijom otpada kružne ekonomije. Rezultati projekta uključuju minimiziranje nekontrolisanog odlaganja otpada i zagađenja rijeka, šuma i tla, kao i otvaranje radnih mjesta i potencijal za turizam.

  1. Sarajevski Vodovod - Rekonstrukcija vodovodne mreže, dodijeljena grant sredstva u iznosu od 4.987.000 KM

Projektom će se finansirati prioritetna ulaganja u sistem vodosnabdijevanja u Kantonu Sarajevo u cilju smanjenja curenja i poboljšanja kvaliteta usluga koje pruža VIK.