Mehanizam brzog odgovora-Ujedinjeni narodi, Ženeva 22. – 24. juni 2022. godine

Mehanizam brzog odgovora-Ujedinjeni narodi, Ženeva 22. – 24. juni 2022. godine

Uto, 21. Jun. 2022.


Uspostava „Mehanizma brzog odgovora“ protiv kažnjavanja, progona i uznemiravanja zaštitnika okoliša  - Dvadeset i šesti sastanak Radne grupe stranaka i treća vanredna sjednica stranaka Aarhuske konvencije

Ujedinjeni narodi, Ženeva od 22. – 24. juni 2022. godine

U okviru 26. sastanaka radne grupe (Ženeva od 22. – 23. juna 2022. godine) delegacije vlada zemalja potpisnica Arhuske konvencije, nevladine organizacije i drugih učesnika Sekretarijat konvencije će izvijestiti prisutne o statusima ratifikacije, prihvatanja, odobrenja i pristupanja s obzirom na Aarhusku konvenciju njene izmjena i dopune. Delegacije zemalja će biti pozvane da izvijeste o svim nedavnim ili očekivanim razvojima događaja u vezi sa navedenom temom.

U okviru prve tematske sesije, razgovaraće se o unaprijeđenju aktivnosti na kojima se zasniva konvencija i to:

  1. Infomisanju javnosti

Prva tematska sesija o pristupu informacijama biće organiziovana u formatu interaktivne panel rasprave. Teme za raspravu zasnivaće  se na odluci o promociji efikasnog pristupa informacijama. Učesnici će biti pozvani da raspravu usmjere na unapređenje informisanja javnosti uključujući:

(a) javni pristup proizvodu, informisanju i digitalizaciji;

(b) javni pristup informacijama o proizvodu i mjere protiv zelenog pranja (green

washing) i

(c) sredstva za podsticanje operatera da informišu javnost (što uključuje eko-označavanje, ekološku reviziju, te okolišna, socijalna i upravljačka rješenja).

            b) Uključivanju javnosti u proces donošenja odluka

Učesnici će biti informisani o najnovijim aktivnostima i budućim planovima u vezi sa učešćem javnosti u donošenju odluka kroz izvještaj o provođenju programa rada za 2018. – 2021. i 2022. – 2025. godine.

  1. Pristupu pravdi

Radna grupa stranaka će biti informisana o najnovijim aktivnostima i budućim planovima u smislu pristupa pravdi kroz izvještaj o provođenju programa rada za 2018. – 2021. i 2022. – 2025. godine.

  1. Genetski modificiranim organizmima (Kartagena protokol)

Učesnici će razmotriti pitanje ratifikacije izmjene i dopune Konvencije koja predviđa učešće javnosti u donošenju odluka o namjernom puštanju u okoliš i stavljanju na tržište genetski modificiranih organizama, te o relevantnim aktivnostima realiziranim  u peridu od zadnjeg sastanka stranaka.

Učesnici sastanka će biti pozvani da daju svoj doprinos i dodatne informacije o relevantnim zbivanjima u svakom od ovih područja.

.

Osim navednog, razgovaraće se o mehanizmima za usklađivanje i izvještavanje, izgradnjom kapaciteta, podizanjem svijesti javnosti, te provođenju programa rada za 2018.-2021. i za 2022.-2025., što uključuje financijska pitanja koja se baziraju na financijskim doprinosima i troškovima, o čemu će Sekeratrijat konvencije podnijeti Izvještaj.

Na drugoj tematskoj sesiji aktuelna pitanja će biti:

  1. plastika (npr. s obzirom na morski okoliš i zagađenje zraka); i
  2. pravno obavezujući instrumenti o poslovanju i ljudskim pravima, koji pokrivaju obaveze država u pogledu odgovornost poslovnih subjekata pod njihovom jurisdikcijom.

Dodatne teme će uključivati ažuriranja i promociju načela Konvencije u procesima u okviru Konvencije o biološkoj raznolikosti, sa fokusom na globalni okvir biološke raznolikosti nakon 2020. godine.

U okviru treće vanredna sjednica stranaka Aarhuske konvencije (Ženeva od 23. – 24. juna 2022. godine) ključna aktivnost je uspostava „Mehanizma brzog odgovora za rješavanje slučajeva povezanih sa članom 3. stavom 8. Arhuske konvencije“. S tim u vezi Sekretarijat će u okviru treće vanredne sjednice sastanka stranaka organizovati izbor posebnog izvjestioca za branitelje okoliša, za sprečavanje njihovog kažnjavanja, progona i uznemiravanja.

U vezi sa „Mehanizmom brzog odgovora“ održat će se i okrugli sto o braniteljima okoliša u obliku uvodnih izjava i intervencija predstavnika vlada, nevladinih organizacija (NVO) i drugih učesnika.

Kratki spot na temu „Mehanizam brzog odgovora“ dostupan je na linku:

https://youtu.be/smWyFn3OX90