Obavijest za podnosioce zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole i konsultantske kuće

Obavijest za podnosioce zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole i konsultantske kuće

Pon, 15. Jun. 2020.


Obavijest za podnosioce zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole i konsultantske kuće

Podsjećamo podnosioce zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole i konsultantske kuće da su uz Studiju o procjeni uticaja na okoliš ili Zahtjev dužne dostaviti Netehnički rezime u obliku posebnog separata za objavljivanje na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma radi javnog uvida, kao i Plan upravljanja otpadom.

Netehnički rezime predstavlja sažeti prikaz podnesenog zahtjeva izrečen netehničkim jezikom. U netehničkom rezimeu se najmanje mora navesti za koji pogon i postrojenje se traži dozvola, koje se emisije mogu očekivati, na kojim mjestima i koja je priroda emisija, koje mjere prevencije i minimizacije će se primjeniti, te koje su mjere predviđene za monitoring emisija, kao i mjere po zatvaranju pogona. Takođe se navode alternative, ukoliko ih podnosilac zahtjeva/izrađivač studije ili zahtjeva ima.

Pogoni i postrojenja koja skladište opasne supstance iz čl. 9. Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu («Službene novine Federacije BiH», broj: 19/04) potrebno je da dostave:

- Plan sprečavanja nesreća većih razmjera i

- Informacije o sigurnosnim mjerama.

Pogone i postrojenja u kojim su opasne supstance prisutne u količinama iznad količina navedenih u Dodatku I i Dodatku II Pravilnika o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutarnjih i spoljnih planova intervencije („Službene novine Federacije BiH“, br. 68/05), uključujući skladišta dostavljaju:

  • Izvještaj o stanju sigurnosti,
  • Informacije o sigurnosnim mjerama i
  • Unutrašnji plan intervencije.

U skladu sa čl. 78. i 80. Zakona, Izvještaj o stanju sigurnosti, Plan sprečavanja nesreća većih razmjera kao njegov sastavni dio i Informacija o sigurnosnim mjerama moraju biti dostupni javnosti.

Molimo podnosioce zahtjeva i konsultanstke kuće da jasno naznače da li dokumenta koja dostavljaju za izdavanje okolišne dozvole sadrže povjerljive podatake i koji su to podaci, uz obrazloženje razloga za povjerljivost u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01 i 48/11).

Više informacija na web sajtu;

Podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole:

Informativni letak - Procedura izdavanja okolinske dozvole