Federalna ministrica okoliša i turizma obratila se danas uvodnim govorom na konferenciji “Dimenzija rodne ravnopravnosti u održivom upravljanju prirodnim resursima kroz neksus pristup u slivu rijeke Drine“

Federalna ministrica okoliša i turizma obratila se danas uvodnim govorom na konferenciji “Dimenzija rodne ravnopravnosti u održivom upravljanju prirodnim resursima kroz neksus pristup u slivu rijeke Drine“

Sri, 23. Jun. 2021.


Federalna ministrica okoliša i turizma obratila se danas uvodnim govorom na konferenciji “Dimenzija rodne ravnopravnosti u održivom upravljanju prirodnim resursima kroz neksus pristup u slivu rijeke Drine“.

Ministrica je naglasila važnost ove teme, te upozorila da se danas suočavamo sa dva neodvojiva fenomena, a to su porast brige za očuvanje okoliša i zaustavljanje klimatskih promjena, kao jednog od najvećih izazova sa kojima se suočava cijelo čovječanstvo, te dostizanje potpune rodne ravnopravnosti.

Veza između ova dva procesa se često zanemaruje, ali moramo biti svjesni činjenice da je jednakopravnost spolova ključ, odnosno rješenje ovih globalnih izazova. U svim sferama društva ravnopravnost spolova vodi ka boljim ekonomskim i tehnološkim dostignućima, a u oblasti okoliša ravnopravnost spolova vodi ka većem stepenu očuvanja životne sredine.

Promjene u okolišu utiču na sve ljude, ali najviše pogađaju žene obzirom da one upravljaju većinom malih poljoprivrednih gazdinstava, pogotovo u sredinama vezanim za rijeku Drinu kao što su Foča, Ustikolina, Goražde. Iako se bore za opstanak domaćinstva žene imaju manji pristup resursima kao što su vlasništvo nad zemljom usljed vrlo tradicinalnih običaja na osnovu kojih zemlju nasljeđuje muškarac, samim tim imaju manji pristup mikrokreditnim organizacijama, manje vremena za obrazovanje, obuku, trening, ali i pristup novim tehnologijama.

Ministrica je naglasila da su žene odavnina bile, jesu i bit će glas promjena, te navela nekoliko primjera iz BiH.

U BiH, žene iz naselja Kruščice spriječile su izgranju dvije mHe i zbog protesta, upornosti koja se ogledala u 24 satnoj straži skori dvije godine, ali i hrabrosti koju su pokazale suprotstavljajući se investitorima dobile su nekoliko svjetskih nagrada za očuvanje okoliša.

Marsela Pećanac, Bosanka koja živi i radi u SAD, gdje vodi NVO koja se bavi pitanjima očuvanja okoliša s akcentom na rijeke, inspirisala je Leonarda DiCapria da se uključi u kampanju za očuvanje bh, ali i balkanskih rijeka.

Emina Veljović, koja vodi Arhus Centar BiH svojim insistiranjem da se javnost, a ponajviše žene uključe u proces odlučivanja omogućila je da se čuje glas aktivistkinja i ostvarila da Vlada Federacije usvoji Deklaraciju o zaštiti rijeka i predloži zakon o zabrani izgradnje mHe, te svoju energetsku politiku usmjeri na obnovljive izvore iz sunca i vjetra.

Žene donose pozitivne promjene i zato u strukturama institucija koje su pod ingerencijom FMOIT su većinom žene. U Upravnom odboru Fonda za zaštitu okoliša od 7 članova 4 su žene, u Nadzornom odboru JP Nacionalni park Una od 3 člana 2 su žene. Na rukovodećim funkcijama na federalnom nivou za mandata ove vlade učešće žena se povećalo sa zatečenih 7% na 18 % žena.

„Cilj Vlade FBiH, FMOIT-a, a i moj lični je uključivanje žena u proces odlučivanja i mogu s ponosom reci da smo uspjeli u tome“ naglasila je ministrica.