Ministrica dr. Edita Đapo sa direktoricom Resursnog centra za okoliš (REC) Lejlom Šuman razgovarala o implemenetaciji NEST projekta

Ministrica dr. Edita Đapo sa direktoricom Resursnog centra za okoliš (REC) Lejlom Šuman razgovarala o implemenetaciji NEST projekta

Sri, 08. Sep. 2021.


Ministrica dr. Edita Đapo sa direktoricom Resursnog centra za okoliš (REC) Lejlom Šuman razgovarala o implemenetaciji NEST projekta, postignutim rezultatima i planiranim budućim aktivnostima

Federalna ministrica okoliša i turizma dr. Edita Đapo razgovarala je u Sarajevu sa direktoricom Resursnog centra za okoliš (REC) gđom. Lejlom Šuman o implementaciji projekta "NEST - Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša" koji finansira Vlada Švedske. 

U okviru projekta će biti pružena tehnička i stručna podrška nadležnim ministarstvima okoliša na svim nivoima vlasti u BiH u cilju poboljšanja pravnog okvira razvijanjem i usvajanjem novihzakona, podzakonskih akata i propisa sa posebnim fokusom na one koji se odnose na procjenu uticaja na okoliš i proces izdavanja okolišnih dozvola. To će rezultirati većim stepenom usklađenosti propisa sa Direktivama EU i ojačanim institucionalnim kapacitetima za provedbu istih. Osim toga, ovim projektom će se uspostaviti aktivna suradnja sa domaćim i međunarodnim pravosudnim institucijama i organizacijama u vezi sa razvojem i provedbom zakonodavstva EU u prevenciji krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša.

Ministrica Đapo je naglasila da je ovaj projekat izuzetno značajan i da je u posljednja dva mjeseca postignut izuzetan napredak koji je doveo do unaprijeđenja postojećeg zakonskog okvira u FBiH i transpozicije zakonodavstva EU u oblasti industrijskog zagađenja usvajanjem novih Uredbi i Pravilnika koji regulišu oblast izdavanja okolišnih dozvola. Vlada FBiH donijela je slijedeće provedbene propise:

• Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš

• Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu

• Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera

• Pravilnik o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka koji mogu biti imenovani u stručne komisije za ocjenu studija uticaja na okoliš 

• Pravilnik o sadržaju studije uticaja na okoliš.

Usklađivanje politika, propisa i institucionalnih kapaciteta u oblasti okoliša u Federaciji BiH sa zahtjevima integracija BiH u EU i približavanja standardima EU na polju zaštite okoliša jedan su od strateških ciljeva Programa Vlade FBiH i ovaj projekat kroz svoje aktivnosti pruža punu podršku realizaciji istog.  

Gospođa Šuman je istakla svoje zadovoljstvo aktivnostima i naporima Federalnog ministarstva okoliša i turizma na sprovođenju projektnih aktivnosti u proteklom periodu i naglasila da se u narednom periodu očekuje nastavak suradnje na izradi novih propisa koji će dovesti unaprijeđenja pravnog okvira što će rezultirati boljim stanjem okoliša u Bosni i Hercegovini.  

Uz zahvalnost Vladi Švedske što je još jednom pružila snažnu podršku institucijama zaštite okoliša u BiH , zaključeno je da će se suradnja između ove dvije institucije uspješno nastaviti i u narednom periodu kako u okviru ovog projekta tako i u okviru svih drugih koje REC implementira.