OBAVJEŠTENJE - za nosioce projekata/investitore izgradnje novih objekata/postrojenja iz obnovljivih izvora energije: sunca, vjetra i vode

OBAVJEŠTENJE - za nosioce projekata/investitore izgradnje novih objekata/postrojenja iz obnovljivih izvora energije: sunca, vjetra i vode

Pon, 29. Nov. 2021.


Na osnovu Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21) (u daljem tekstu: Zakon) i Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) Federalno ministarstvo okoliša i turizma, za projekte izgradnje sljedećih energetskih objekata:

SOLARNIH/SUNČANIH ELEKTRANA kao samostojećih objekata ili objekata koji se postavljaju na krovove i/ili druge dijelove stambenih, stambeno-poslovnih i drugih građevina:

 • U skladu saUredbom o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) ne provodi proceduru prethodne procjene uticaja na okoliš, niti procjene uticaja na okoliš (ocjena Studije uticaja na okoliš).
 • U skladu sa članom 84. Zakona za ovakve objekte opće obaveze u vezi zaštite okoliša se propisuju kroz druge dozvole (urbanističku, građevinsku i dr.)
 • U skladu sa Uredbom kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) nije potrebno pribaviti okolinsku dozvolu.

VJETROELEKTRANA koje koriste snagu vjetra za proizvodnju električne energije bez obzira na kapacitet provodi proceduru prethodne procjene uticaja na okoliš (PPUO).

Nosilac projekta/investitor uz propratni akt, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dostavlja zahtjev pripremljen od strane ovlaštenog nosioca studija (sa liste koju objavljuje Federalno ministarstvo) na obrascu Priloga III. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) uz koji se prilaže ovjerena izjava o istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka koja se ovjerava kod notara ili u općini (Prilog V Uredbe). Uz ova dva dokumenta dostavlja se i:

 1. Nacrt projekta (idejni projekat)
 2. Izvod iz prostorno-planskog akta
 3. Dokaz o vlasništvu nad zemljištem i/ili objektom
 4. Ugovor o zakupu nad vlasništvo i/ili objektom, ukoliko postoji
 5. Ukoliko se radi o kumulaciji sa već postojećim i/ili odobrenim projektom, istog investitora na istoj lokaciji i priložiti dozvole
 6. Netehnički rezime informacija iz tačaka A., B. i C. ovog priloga.
 7. Informacije o mogućim teškoćama na koje je naišao podnosioc zahtjeva pri prikupljanju podataka,
 8. Referetni popis u kojem se navode izvori korišteni za opise i procjene uključene u zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš.

Nakon provedenog postupka prethodne procjene uticaja na okoliš i utvrđenog činjeničnog stanja, donosi se rješenje kojim se utvrđuje:

a) da ne postoji potreba provođenja procjene uticaja na okoliš (izrada studije);

-na osnovu ovog pravomoćnog rješenja nosilac projekta/investitor može pribavljati ostale dozvole (urbanističku, građevinsku i dr. kod nadležnih organa);

-ovo rješenje sadrži: podatke o nositelju projekta, podatke o lokaciji i sažeti opis lokacije projekta, podatke o projektu i sažeti opis projekta, obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđena potreba procjene uticaja projekta na okoliš i mjere zaštite okoliša, ili

b) da je obavezno provođenje procjene uticaja na okoliš, kojom prilikom se u rješenju određuje obaveza izrade Studije uticaja na okoliš (SUO), njen obim i sadržaj, kriteriji na osnovu kojih je odlučeno da je potrebna izrada Studije (Priloga IV. Uredbe), podatke o obaveznom sadržaju studije za projekat, odnosno uputu da se studija izradi prema posebnom propisu koji uređuje sadržaj studije, u skladu sa članom 74. stav (1) Zakona, specifične karakteristike projekta, način izrade, rok za dostavljanje SUO i dr.

U upravnom postupku ocjene SUO, a u skladu sa članom 79. stav (1) Zakona, Federalno ministarstvo rješenjem odobrava SUO u roku od 60 dana od završetka postupka ocjene SUO ili odbacuje zahtjev iz razloga navedenih u stavu (2) istog člana ili odbija zahtjev za ocjenu SUO.

Na osnovu pravomoćnog rješenja kojim se SUO odobrava, nosilac projekta/investitor pribavlja ostale dozvole (urbanističku, građevinsku i dr. kod nadležnih organa). Rješenje o odobravanju SUO prestaje da važi ukoliko podnosioc zahtjeva ne pribavi odobrenje za građenje u roku od 3 godine od dana prijema rješenja.

U skladu sa Uredbom kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21), za vjetroelektrane nije potrebno pribaviti okolišnu dozvolu.

HIDROELEKTRANA koje koriste snagu vode za proizvodnju električne energije bez obzira na kapacitet provodi proceduru obavezne procjene uticaja na okoliš i to kroz dvije faze (dva upravna postupka):

I. prethodnu procjenu uticaja na okoliš (PPUO) i

II. procjenu uticaja na okoliš (PUO) - izrada Studija uticaja na okoliš - SUO).

I. faza: Prethodna procjena uticaja na okoliš

Nosilac projekta/investitor uz propratni akt, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dostavlja zahtjev pripremljen od strane ovlaštenog nosioca studija (sa liste koju objavljuje Federalno ministarstvo na svojoj službenoj web stranici) na obrascu Priloga III. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) uz koji se prilaže ovjerena izjava o istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka koja se ovjerava kod notara ili u općini (Prilog V Uredbe). Uz ova dva dokumenta dostavlja se i:

 1. Nacrt projekta (idejni projekat)
 2. Izvod iz prostorno-planskog akta
 3. Dokaz o vlasništvu nad zemljištem i/ili objektom
 4. Ugovor o zakupu nad vlasništvo i/ili objektom, ukoliko postoji
 5. Ukoliko se radi o kumulaciji sa već postojećim i/ili odobrenim projektom, istog investitora na istoj lokaciji i priložiti dozvole
 6. Netehnički rezime informacija iz tačaka A., B. i C. ovog priloga.
 7. Informacije o mogućim teškoćama na koje je naišao podnosioc zahtjeva pri prikupljanju podataka,
 8. Referetni popis u kojem se navode izvori korišteni za opise i procjene uključene u zahtjev za PPUO.

Nakon provedenog postupka PPUO i utvrđenog činjeničnog stanja, donosi se rješenje kojim se utvrđuje obavezno provođenje PUO, kojom prilikom se u rješenju određuje obaveza izrade SUO, specifične karakteristike projekta, obim i obavezni sadržaju studije za projekat, odnosno uputu da se studija izradi prema posebnom propisu koji uređuje sadržaj SUO, u skladu sa članom 74. stav (1) Zakona, način izrade SUO, prekogranični/prekoentiteski uticaj, rok za dostavljanje SUO i dr.

II. faza: Pocjena uticaja na okoliš - Studija uticaja na okoliš

U upravnom postupku ocjene SUO koja se provodi na osnovu odredbi čl. 72. do 81. Zakona, te u skladu sa članom 79. stav (1) Zakona, Federalno ministarstvo rješenjem odobrava SUO u roku od 60 dana od završetka postupka ocjene SUO ili odbija zahtjev iz razloga navedenih u stavu (2) istog člana Zakona.

Na osnovu pravomoćnog rješenja kojim se SUO odobrava, nosilac projekta/investitor pribavlja ostale dozvole (urbanističku, građevinsku i dr. kod nadležnih organa). Rješenje o odobravanju SUO prestaje da važi ukoliko podnosioc zahtjeva ne pribavi odobrenje za građenje u roku od 3 godine od dana prijema rješenja.

U skladu sa Uredbom kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21), za hidroelektrane nije potrebno pribaviti okolišnu dozvolu.

Šematski prikaz: