Opasni i neopasni otpad

Šta je otpad?
Prema nacionalnoj definiciji otpada u Bosni i Hercegovini ‘’otpad’’-znači sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili se traži da budu odložene u skladu sa jednom od kategorija otpada navedenoj u listi otpada. Vlasnik može biti pravno ili fizičko lice. Svaki čovjek obavljanjem redovnih dnevnih aktivnosti proizvodi otpad.

Kako se dijeli otpad?
Prema osobinama otpad dijelimo na opasni i neopasni otpad. Otpad se ne dijeli prema mjestu nastanka, jer opasni otpad može ‘’nastati’’ kako u industriji tako i u domacinstvima. ‘’Opasni otpad’’ je svaki otpad koji je utvrđen posebnim propisom i koji ima jednu ili više karakteristika koje prouzrokuju opasnost po zdravlje ljudi i okoliša po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji, kao i onaj otpad koji je naveden u listi otpada. Opasni otpad sa kojim se najčešce susrećemo u svakodnevnom životu može biti: baterije, otpadna ulja, lijepila, rastvaraci, boje, tinta, različite hemikalije, pesticidi, akumulatori, otpadni lijekovi.
Neopasni otpad je svaki otpad koji nema karakeristike opasnog otpada kao što je: staklene i plastične boce, papir, plastika, željezo, tekstil.
Ovaj otpad uglavnom potiče iz domacinstava, ustanova, uslužnih djelatnosti i čišćenja javnih površina.

Kako treba postupati sa otpadom?
Svakako je potrebno ispoštovati odredenu hijerarhijsku skalu postupaka:

*preventivno djelovati na nastajanje otpada uvođenjem čistijih tehnologija

*nastali otpad sakupljati i razvrstavati

*ponovo koristiti

*reciklirati

*energetski iskorištavati

*odlagati

Koji otpad treba odvojeno sakupljati?
Odvojeno se sakuplja: papir, staklo, plastika, baterije, željezo, bakar, aluminijum, olovo, cink, akumulatori, stiropor, motorna ulja, opasni otpad iz domacinstava, biorazgradivi otpad.
Opasni otpad se mora odvojeno sakupljati!

Šta je to reciklaža, a šta ponovno korištenje otpada?
Reciklaža je ponovna obrada otpadnih materijala u proizvodnom procesu za ponovnu upotrebu, npr.otpadne staklene boce se tope u industriji stakla.
Ponovno korištenje znači svaku aktivnost kojom se otpad upotrebljava za namjenu za koju je prvobitno korišten ili za druge namjene, bez ponovne obrade, npr.otpadna staklena boca se ponovo puni vodom.

Priložene datoteke