Opasni i neopasni otpad

Šta je otpad? Mnogo je lakše prepoznati otpad, nego definariti-šta je ustvari otpad. Prema nacionalnoj definiciji otpada u Bosni i Hercegovini ‘’otpad’’-zn...


Šta je otpad?
Mnogo je lakše prepoznati otpad, nego definariti-šta je ustvari otpad.
Prema nacionalnoj definiciji otpada u Bosni i Hercegovini ‘’otpad’’-znaci sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili se traži da budu odložene u skladu sa jednom od kategorija otpada navedenoj u listi otpada. Vlasnik može biti pravno ili fizicko lice. Svaki covjek obavljanjem redovnih dnevnih aktivnosti proizvodi otpad.

Kako se dijeli otpad?
Prema osobinama otpad dijelimo na opasni i neopasni otpad. Otpad se ne dijeli prema mjestu nastanka, jer opasni otpad može ‘’nastati’’ kako u industriji tako i u domacinstvima. ‘’Opasni otpad’’ je svaki otpad koji je utvrden posebnim propisom i koji ima jednu ili više karakteristika koje prouzrokuju opasnost po zdravlje ljudi i okoliša po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji, kao i onaj otpad koji je naveden u listi otpada. Opasni otpad sa kojim se najcešce susrecemo u svakodnevnom životu može biti: baterije, otpadna ulja, lijepila, rastvaraci, boje, tinta, razlicite hemikalije, pesticidi, akumulatori, otpadni lijekovi.
Neopasni otpad je svaki otpad koji nema karakeristike opasnog otpada kao što je: staklene i plasticne boce, papir, plastika, željezo, tekstil.
Ovaj otpad uglavnom potice iz domacinstava, ustanova, uslužnih djelatnosti i cišcenja javnih površina.

Kako treba postupati sa otpadom?
Svakako je potrebno ispoštovati odredenu hijerarhijsku skalu postupaka:

*preventivno djelovati na nastajanje otpada uvodenjem cistijih tehnologija

*nastali otpad sakupljati i razvrstavati

*ponovo koristiti

*reciklirati

*energetski iskorištavati

*odlagati

Koji otpad treba odvojeno sakupljati?
Odvojeno se sakuplja: papir, staklo, plastika, baterije, željezo, bakar, aluminijum, olovo, cink, akumulatori, stiropor, motorna ulja, opasni otpad iz domacinstava, biorazgradivi otpad.
Opasni otpad se mora odvojeno sakupljati!

Šta je to reciklaža, a šta ponovno korištenje otpada?
Reciklaža je ponovna obrada otpadnih materijala u proizvodnom procesu za ponovnu upotrebu, npr.otpadne staklene boce se tope u industriji stakla.
Ponovno korištenje znaci svaku aktivnost kojom se otpad upotrebljava za namjenu za koju je prvobitno korišten ili za druge namjene, bez ponovne obrade, npr.otpadna staklena boca se ponovo puni vodom.

Priložene datoteke