Zakonodavni okvir za opasni i neopasni otpad

U ovoj grupi infromacija nalaze se linkovi prema dokumentima iz oblasti zakonodavstva u domenu opasnog i neopasnog otpada. Dokumenti su u pdf i doc. formatu i dostupni su klikom na odgovarajući link u popisu.

Federalni plan upravljanja otpadom 2012-2017(1).pdf

 
 Zakon o upravljanju otpadom.pdf ("Sl.novine FBiH", broj:33/03)

 Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.doc

1. Pravilnik o kategorijama otpada sa listama.doc ("Sl.novine FBiH", broj:9/05)

2.Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom ("Sl.novine FBiH",broj:9/05)

3.Pravilnik o potrebnim uvjetima za prenos obaveza sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada ("Sl.novine FBiH", broj:9/05)

4.Pravilnik koji određuje postupanje sa opasnim otpadom koji se ne nalazi na listi otpada ili čiji je sadržaj nepoznat ("Sl.novine FBiH", broj:33/03)

5. Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ ("Sl.novine FBiH", broj:9/05)

6.Uredba o finansijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, čišćenje i postupke nakon zatvaranja odlagališta ("Sl.novine FBiH", broj:39/06)

7.Uredba selektivno prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada ("Sl.novine FBiH", broj:38/06)

8.Uredba o finansijskim garancijama kojima se može osigurati prekogranični promet otpada ("Sl.novine FBiH", broj: 41/05)

9.Uredba koja reguliše obavezu izvještavanja operatora i proizvođača otpada o sprovođenju programa nadzora, monitoringa i vođenja evidencije prema uvjetima iz dozvole ("Sl.novine FBiH",broj:31/06)

10.Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe ("Sl.novine FBiH", broj:8/08)

11.Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača ("Sl.novine FBiH", broj:8/08)

12.Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom ("Sl.novine FBiH", broj:77/08)

13. UREDBA Informacioni sistem upravljanja otpadom BOS 2018.docx