Zaštita okoliša

Prijedlog novog Zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH (2018.):

ZAŠTO JE POTREBNO HITNO USVAJANJE NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA-ZoZO?

 1. Usklađen sa zahtjevima EU
 2. Sveobuhvatnije učešće javnosti u pitanjima okoliša, informisanje i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka i osiguranje prava na pristup pravosuđu
 3. Jasnije i jednostavnije procedure pribavljanja rješenja i dozvola, kraći rokovi za donošenja odluka i rješenja, brže određivanje nadležnosti za postupanje
 4. Učestaliji inspekcijski nadzor u industrijskim postojenjima koji zahtijevaju prevenciju i kontrolu zagađenja
 5. Strožije kazne za prekršioce odredbi zakona
 6. Integrisano prikupljanje podataka o okolišu svih nadležnih institucija
 7. Osiguranje stručnog obrazovanja o okolišu
 8. Podizanje svijesti javnosti u području zaštite okoliša
 9. Veća odgovornost za štetu nanesenu u okolišu i djelatnosti opasne po okoliš
 10. Usvajanjem ovog Zakona, Bosna i Hercegovina će ostvariti napredak u oblasti okoliša u cilju dobijanja kandidatskog statusa za pristupanje EU

DOPRINOS U:

 • poboljšanju kvaliteta života,
 • zdravstvene koristi uštedom u liječenju bolesti izazvanih zagađenjem i smanjenje preuranjenog mortaliteta,
 • racionalnijem korištenju prirodnih resursa,
 • uštedama resursa, naročito u vodosnabdijevanju, korištenju energije (energijska efikasnost), goriva, i sirovina, upravljanja otpadom, otpadnim vodama, šumarstvu, poljoprivredi,
 • očuvanju prirodnog i kulturnog naslijeđa, rekreativnih mogućnosti i povezanosti društva,
 • rast zapošljavanja kroz investicije u okoliš u cilju redukcije zagađenja,
 • povećano privlačenje investicija i međunarodnih fondova,
 • razvoj turizma i eko turizma.

Novi  Zakon o zaštiti okoliša podržavaju nevladine organizacije i Resursni Aarhus centar  u BiH

Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša je usvojen na Predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovien i čeka se njegovo usvajanje na Domu naroda Federacije BiH:

https://parlamentfbih.gov.ba/v2/bs/propis.php?id=232

Donošenje novog ZoZO je od izuzetnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, kantone u Federaciji BiH, jedinice lokalne samouprave (gradove i općine), cjelokupnu javnost (fizičke i pravne osobe i njihove asocijacije) i privredne subjekte u smislu stvaranja ambijenta za održivi razvoj bosanskohercegovačkog društva i šire.

Novi Zakon o zaštiti okoliša se zasniva na direktivama Evropske unije i međunarodnim konvencijama, a u njega su u potpunosti ili najvećim dijelom ugrađene odredbe četiri EU direktive i jedne uredbe, što predstavlja respektabilan nivo usklađenosti ovog zakona s propisima EU:

 1. SEA direktiva – (engl. The Strategic Environmental Assessment) - Stateška procjena uticaja na okoliš.
 2. EIA direktiva  - (engl. The Environmental Impact Assessment)- Direktiva o procjeni uticaja na okoliš.
 3. IED direktiva – (engl. the Industrial Emissions Directive) - Direktiva o industrijskim emisijama.
 4. SEVESO III direktiva – (engl. The Seveso-III-Directive) - Direktiva za prevenciju većih nesreća.
 5. EMAS (engl. The EU Eco-Management and Audit Scheme) – Uredba EU o sistemu  eko-označavanja i sistema okolinskog upravljanja i nezavisnog ocjenjivanja.

Opširnije o razlozima za usvajanje novog Zakona o zaštiti okoliša:

Razlozi za donošenje novog Zakona o zaštiti okolisa Federacije BiH: