ELEKTRONSKI VODIČ ZA POTENCIJALNE INVESTITORE KOJI ŽELE INVESTIRATI U IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA

ELEKTRONSKI VODIČ ZA POTENCIJALNE INVESTITORE KOJI ŽELE INVESTIRATI U IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA

Čet, 29. Sep. 2022.


USAID - Projekat asistencije energetskom sektoru (USAID EPA)

Ovaj elektronski vodič namijenjen je potencijalnim investitorima koji žele da investiraju u izgradnju elektroenergetskih postrojenja u Bosni i Hercegovini (BiH). U njemu se mogu pronaći informacije o potrebnim dozvolama, nadležnim organima, kao i druge korisne informacije.
Elektronski vodič na jednostavan način, uz nekoliko klikova mišem, objašnjava postupak izdavanja dozvola u Bosni i Hercegovini (BiH), uključujući korake koje mora preduzeti investitor, tj. koje dozvole i saglasnosti mora pribaviti kako bi počeo sa izgradnjom i upotrebom elektroenergetskog objekta.

Digitalnom vodiču se pristupa pomoću sljedećeg linka: vodic.usaidepa.ba.

 

Da biste pristupili elektronskom vodiču, morate imati korisnički profil. Klikom miša na okvir “Vodič” otvara se prozor na sljedećoj stranici pomoću kojeg imate mogućnost ili da se prijavite sa postojećim korisničkim profilom ili da kreirate novi korisnički profil ukoliko isti nemate. U slučaju kreiranja novog korisničkog profila, na e-mail adresu će vam stići link na koji je potrebno da kliknete kako biste mogli početi koristiti ovaj elektronski vodič.

Elektronski vodič je koncipiran kao upitnik koji korisnicima postavlja niz pitanja o budućem planiranom elektroenergetskom objektu. Na osnovu odgovora na postavljena pitanja, aplikacija generiše krajnji rezultat – prilagođeni vodič koji sadrži sve dokumente, dozvole i druge akte potrebne za odobravanje građenja planiranog objekta. Svako pitanje u upitniku je propraćeno odgovarajućim objašnjenjem zbog čega se to pitanje postavlja, a konačni rezultat sadrži pojašnjenje o svim potrebnim dozvolama, naziv nadležnog organa i vrijeme potrebno za izdavanje. Aplikacija zahtijeva od korisnika poznavanje osnovnih podataka o planiranom postrojenju i lokaciji na kojoj namjeravaju graditi.

Korisniku se savjetuje da detaljnije informacije o lokaciji zatraži kod nadležnih organa u najranijoj fazi pripreme projekta kako bi se izbjegli problemi u kasnijoj fazi realizacije projekta.

Postupci izdavnja dozvola su po svojoj prirodi kompleksni u svim zemljama. Ono po čemu se oni razlikuju jeste lakoća kojom se ti procesi mogu identificirati. Svrha ovog elektronskog vodiča je da doprinese transparentnosti postupka pribavljanja dozvola za izgradnju elektroenergetskih objekata u BiH. U cilju boljeg razumijevanja treba imati u vidu administrativno uređenje Bosne i Hercegovine koja se sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republike Srpske (RS), te Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (BD)