Javni uvid nacrt Rješenja o odobravanju Studije uticaja na okoliš nosioca projekta - investitora JP Regionalni vodovod “Plava voda” d.o.o. Travnik za projekat za zahvat vode na izvorištu „Plava voda“ i trasu transportnog vodovoda

Javni uvid nacrt Rješenja o odobravanju Studije uticaja na okoliš nosioca  projekta - investitora JP Regionalni vodovod “Plava voda” d.o.o. Travnik za projekat za zahvat vode na izvorištu „Plava voda“ i trasu transportnog vodovoda

Pon, 07. Mar. 2022.


Ponedjeljak, 07.03.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skalu sa čl. 72. stav (4) Zakona o zaštiti okoliša Zakona o zaštiti okoliša („Službenenovine Federacije BiH“, broj: 15/21) stavlja na uvid javnosti rješenje o odobravanju Studije uticaja na okoliš po zahtjevu nosioca projekta - investitora JP Regionalni vodovod “Plava voda” d.o.o. Travnik za projekat za zahvat vode na izvorištu „Plava voda“ i trasu transportnog vodovodaza regionalni sistem vodosnabdijevanja kojim će se dugoročno obezbijediti snabdijevanje vodom Općine Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica.

Pravni osnov za postupanje sadržan je u POGLAVLJU IX - Procjena uticaja na okoliš, čl. 72. do 82. Zakona o zaštiti okoliša („Službenenovine Federacije BiH“, broj: 15/21) i Uredbom o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) (u daljem tekstu: Uredba) kojom je propisano da prema PRILOGU I., Tačka 19 Vađenje podzemne vode ili sistem vještačkog ubrizgavanja podzemne vode s godišnjim volumenom izvađene ili ponovno napunjene podzemne vode od 10 miliona kubnih metara ili većim spadaju u projekte za koje se provodi procjena uticaja na okoliš putem izrade Studije. Studija uticaja na okoliš izrađena je od strane ovlaštene konsultantske kuće Sendo d.o.o. Sarajevo. Za Projekat “Regionalni sistem vodosnabdijevanja Plava voda“ okolišna dozvola je do sada izdata dva puta od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i to: 10.10. 2011. godine broj: UP I 05/2-23-5-435/10 i i 26.8.2016. godine broj: UPI 05/2-23-11-76/16, ali još uvijek nije došlo do realizacije projekta. S tim u vezi, a u skladu sa čl. 93 novog Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH, broj: 15/21) pripremljena je nova Studija uticaja na okoliš iz sljedećeg razloga. Prema članu 93. stav (4) Zakona za obnovu okolišne, a u vezi sa čl. 79 stav (6) zakona Rješenje o odobravanju Studije prestaje da važi ukoliko podnosioc zahtjeva ne pribavi odobrenje za građenje u roku od 3 godine od dana prijema rješenja. Za projekat „Regionalni vodovod „Plava voda“ investitor je pribavio validnu Urbanističku saglasnost koju je izdalo Federalno ministarstvo prostornog uređenja br. UPI/03-19-2-72/20 od 05.02.2021. godine, te s obzirom da nije pribavljena građevinska dozvola, investitor je u skladu sa Zakonom izradio novu Studiju uticaja na okoliš.

Rok za dostavu primjedbi i komentara u pisanoj formi Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na adresu Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo je: 8 dana od dana objave na web stranici.

UP-I 05/2-02-19-5-209/21 SN

Rješenje o odobravanju Studije uticaja na okoliš