Javni uvid - Plan prilagođavanja/prilagodbe upravljanja otpadom za regionalnu deponiju Uborak-Buđevci u Mostaru

Javni uvid - Plan prilagođavanja/prilagodbe upravljanja otpadom za regionalnu deponiju Uborak-Buđevci u Mostaru

Sri, 28. Apr. 2021.


U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) postupajući po zahtjevu operatora Deponija d.o.o. Mostar  stavlja na uvid Plan prilagođavanja/prilagodbe upravljanja otpadom za regionalnu deponiju Uborak-Buđevci u Mostaru.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na zahtjev mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Plan prilagođavanja

Plan prilagođavanja/prilagodbe upravljanja otpadom za regionalnu deponiju Uborak-Buđevci u Mostaru

Prvi dio

Drugi dio

Treći dio

Četvrti dio

Federalna strategija upravljanja otpadom 2008 - 2018. postavila je strateške ciljeve razvoja sektora upravljanja otpadom na području Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) i propisala mjere za njihovo dostizanje. Principi prikazani u njoj definišu osnovnu platformu koncepta upravljanja otpadom, koja se temelji na hijerarhiji postupaka tretmana otpada koji su sastavni dio integralnog sistema upravljanja otpadom.

Sadržaji Federalnog plana upravljanja otpadom 2012 – 2017, kao provedbenog dokumenta Strategije, su u potpunosti usklađeni sa spomenutim strateškim ciljevima. Federalni plan upravljanja otpadom se sa svim svojim aspektima uklapa u zahtjeve domaćeg zakonodavstva po pitanjima upravljanja otpadom. Ovdje je bitno napomenuti da svi strateški ciljevi koji su definisani u okviru Federalne strategije upravljanja otpadom i Federalnog plana upravljanja otpadom još uvijek su na snazi iz razloga što još uvijek (septembar, 2020. godine) nije izrađena i usvojena nova strategija i novi plan upravljanja otpadom na području FBiH.

Strategijom se postiže visok stepen usklađenosti s općim načelima EU u aktivnostima upravljanja otpadom, kao i temeljnim načelima sadržanim u Zakonu o upravljanju otpadom („Sl. novine FBiH“, br. 33/03, 72/09 i 92/17):

_ Prevencija - izbjegavanje nastajanja otpada ili smanjivanje količine i štetnosti nastaloga otpada kako bi se smanjio rizik po zdravlje ljudi i okoliš i izbjegla okolišna degradacija.

_ Mjere opreznosti - sprečavanje opasnost ili štete po okoliš koju prouzrokuje otpad, poduzimanje mjera, čak iako nije na raspolaganju potpuna znanstvena podloga.

_ Odgovornost proizvođača otpada - proizvođač je odgovoran za odabir najprihvatljivijeg okolišnog rješenja prema značajkama proizvoda i tehnologiji proizvodnje, uključujući životni ciklus proizvoda i korištenje najadekvatnije raspoložive tehnologije.

_ Princip zagađivač plaća - proizvođač ili vlasnik otpada snosi sve troškove prevencije, tretmana i odlaganja otpada, uključujući brigu nakon upotrebe i monitoring. On je i finansijski odgovoran za preventivne i sanacijske mjere uslijed šteta po okoliš koje je prouzrokovao ili će ih najvjerojatnije prouzrokovati.

_ Blizina - tretman ili odlaganje otpada treba se obavljati u najbližem odgovarajućem postrojenju ili lokaciji, uzimajući u obzir okolišnu i ekonomsku profitabilnost i, što je temeljno u izradi ovog dokumenta.

_ Regionalnost - razvitak tretmana otpada i izgradnja objekata za njegovo odlaganje treba se obavljati na način pokrića potrebe regije i omogućavanja samoodrživosti izgrađenih objekata.

Prema Članu 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine FBiH“, broj: 33/03, 72/09 i 92/17), pored ostalog, definiše i to da će se upravaljanje otpadom obavljati na način da se poduzimaju sve neophodne mjere koje osiguravaju tretman i odlaganje otpada bez ugrožavanja zdravlja ljudi i bez stvaranja štete ili uzrokovanja značajnog rizika po sastavnice okoliša, a naročito:

_ bez rizika po vode, zrak, tlo, životinje i biljke,

_ bez stvaranja smetnji putem buke ili mirisa,

_ bez štetnog utjecaja po prirodu ili mjesta koja su od posebnog interesa.

Prema definiciji, komunalan otpad je otpad iz kućanstva, kao i drugi otpad koji po svojoj prirodi ili sastavu je sličan otpadu iz kućanstva. Prema Zakonu o upravljanju otpadom, prikupljanje i tretiranje komunalnog otpada obavlja se u skladu sa posebnim propisom o komunalnim djelatnostima.

Kantonalnim propisima uređuje se osnivanje i rad komunalnih preduzeća i obaveze gradova i općina u pružanju komunalnih usluga. Dakle, gradovi i općine su zadužene za organizovanje upravljanja komunalnim otpadom. Rješavanje pitanja upravljanja komunalnim otpadom na regionalnoj deponiji Uborak-Buđevci u Mostaru, svakako podrazumijeva i rješavanje pitanja upravljanja ovom vrstom otpada na području regije Mostara.

Za potrebe stvaranja svih uslova za početak odlaganja komunalnog otpada sa području regije Mostar bilo je potrebno izraditi Investiciono-tehničku i okolinsku dokumentaciju za izgradnju i puštanje u rad RD Uborak – Buđevci u Mostaru na osnovu koje su ishodovane sve neophodne dozvole i rješenja

U proteklom periodu, odnosno tokom redovnog rada regionalne deponije Uborak - Buđevci uočen je određeni broj nedostataka koje je potrebno otkloniti:

_ Na lokaciji deponije ne postoji odgovarajuća infrastruktura koja može garantirati, po okoliš i ljudsko zdravlje, sigurnu obradu i odlaganje komunalnog otpada (ne postoji sistem za prečišćavanje procjednih voda iz deponije, tehnologija za selekciju i obradu otpada je na niskom tehnološkom nivou, loš sistem ventilacije u sortirnici…),

_ Veoma nizak procenat otpada se reciklira (oko 2%) i nema barem djelimične finalne obrade, šrediranja i dobijanja poluproizvoda koji bi imao veću cijenu na tržištu (mljevenje plastike, mljevenje energetski vrijednih sastavnica otpada i dobijanja usitnjenog materijala za korištenje u cementarama kao alternativno gorivo…),

_ Nedostatak prostora za odlaganje (postojeće kasete su popunjene, aktivna samo kaseta-ploha II uz mogućnost odlaganja za narednih cca 100 dana, nedostaje proces rekultivacije neaktivnog dijela tijela deponije koji bi se odvijao uporedo sa odlaganjem na plohu…),

_ Moraju se osigurati povoljni uslovi za funkcioniranje deponije na način koji garantuje sigurnost po okoliš i zdravlje ljudi, odnosno otkloniti uočeni nedostaci i omogućiti prijem, obradu i odlaganje komunalnog otpada sa područja regije Mostara u narednim godinama sve do trenutka izgradnje novog savremenog centra za upravljanje otpadom, čime bi se trajno riješilo ovo pitanje upravljanja komunalnim otpadom u regiji Mostar.

Dakle, proces rješavanja pitanja upravljanja RD Uborak-Buđevci treba definisati kroz postupak njenog postepenog zatvaranja koji će uporedo pratiti proces provođenja aktivnosti na iznalaženju lokacije za novi centar za upravljanje otpadom i svih drugih aktivnosti koje vode ka njegovoj izgradnji i stavljanju u funkciju (izrada potrebne studijske i investiciono-tehničke dokumentacije, osiguranje potrebnih dozvola i sredstava za njegovu izgradnju).

Ovaj proces potrebno je započeti sa izradom Plana prilagođavanja/prilagodbe (u daljem tekstu: PP), kako je to definisano članom 55. Zakon o upravljanju otpadom FBiH i čiji sadržaj je određen Pravilnikom o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ (“Sl.novine FBiH”, 9/05).

Izrada Plana prilagođavanja/prilagodbe upravljanja otpadom za regionalnu deponiju Uborak - Buđevci u Mostaru utemeljena je na osnovu člana 55. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. novine FBiH“,br. 33/03, 72/09 i92/17) i članom 1. Pravilnika o sadržaju Plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja zatretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje poduzima nadležni organ („Sl. novine FBiH“, br. 9/05.), kojiuređuje sadržaj Plana prilagođavanja/prilagodbe upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili

odlaganje otpada za koje je potrebna okolinska dozvola.

Plan prilagođavanja/prilagodbe sastoji se iz koretivnih mjera za koje vlasnik postrojenja (Grad Mostar) smatra da su potrebne da se u određenom vremenskom periodu prilagode specificiranim uslovima u cilju smanjenja utjecaja takvih operacija i postrojenja na zdravlje ljudi i okoliša. Članom 55. Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine FBiH“, broj: 33/03, 72/09 i 92/17) definisan je rok realizacije Plana prilagođavanja/prilagodbe. Naime, na temelju odobrenog Plana prilagođavanja/prilagodbe nadležni organ (Federalno ministarstvo okoliša i turizma) će dopustiti rad i odrediti prijelazno razdoblje za završetak realizacije Plana koji neće biti duži od tri godine od dana odobrenja Plana prilagođavanja/prilagodbe.

Uzimajući u obzir navedeno izrada Plana prilagođavanja/prilagodbe i prijedlog mjera za ublažavanje negativnih utjecaja na okoliš, kao i realizacija istih u osnovi biće bazirana na rok od tri godine od dana odobrenja Plana. Međutim, kako u ovome trenutku nije poznato alternativno rješenje za upravljanje komunalnim otpadom na području regije Mostar, odnosno ne postojanje druge lokacije za tretman i odlaganje komunalnog otpada, zatvaranje postojeće regionalne deponije Uborak - Buđevci uslovljeno je početkom rada nove regionalne sanitarne

deponije (regija Mostar)., što znači da će predmetni Plan prilagođavanja/prilagodbe dati dvije varijante rješenja i to:

_ Prijedlog mjera za zatvaranje postojeće regionalne deponije Uborak - Buđevci u zakonski propisanom roku od tri godine.

_ Prijedlog mjera za zatvaranje postojeće regionalne Uborak - Buđevci za period duži od tri godine, gdje će uslov za zatvaranje iste biti početak rada nove regionalne deponije na nekoj drugoj odobrenoj lokaciji.