Javni uvid u Dopunu Studije utjecaja na okoliš za dionicu Ivan - Ovčari, na koridoru Vc

Javni uvid u Dopunu Studije utjecaja na okoliš za dionicu Ivan - Ovčari, na koridoru Vc

Sri, 14. Jun. 2023.


Srijeda, 14.06.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 40. i 76. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) i u saradnji sa nosiocem projekta/investitorom Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar je u postupku ocjene Studije o utjecaju na okoliš za projekat Izgradnje dionice Tarčin-Konjic na koridoru Vc - Poddionica Ivan-Ovčari, održalo Javnu raspravu u prostorijama Grada Konjica – sala Gradskog vijeća, dana 14.03. 2023. sa početkom u 11.00 sati.

Studija utjecaja na okoliš je bila dostupna zainteresiranoj javnosti postavljanjem iste na web stranicu www.fmoit.gov.ba, dana 22.02.2023.

Nakon dostavljenih izvještaja stručne komisije, kao i mišljenja zainteresirane javnosti investitoru, predmetna Studija utjecaja na okoliš je dopunjena, te se ovim putem stavlja zainteresiranoj javnosti na uvid.

Dokumentacija za predmetnu Studiju utjecaja na okoliš dostupna je i na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - ulica Hamdije Čemerlića br 2, 71 000 Sarajevo.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Dopunjenu SUO mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na web stranici na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma - ulica Hamdije Čemerlića br 2, 71 000 Sarajevo.

 

Dopunjena Studija utjecaja na okoliš

Prilog 1 - Vegetacija

Prilog 2 - Ptice

Prilog 3 - Ribe

Prilog 4 - Sisari

Prilog 5 - Beskičmenjaci