Javni uvid u Nacrt rješenja o odobravanju Studije uticaja na okoliš investitoru - RCB Nanotehnologija d.o.o. Sarajevo za projekat izgradnje postrojenja za proizvodnju crnog perliranog karbona i aditiva

Javni uvid u Nacrt rješenja o odobravanju Studije uticaja na okoliš investitoru - RCB  Nanotehnologija d.o.o. Sarajevo za projekat izgradnje postrojenja za proizvodnju  crnog perliranog karbona i aditiva

Sri, 21. Dec. 2022.


Srijeda, 21.12.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skalu sa čl. 72. stav (4) Zakona o zaštiti okoliša Zakona o zaštiti okoliša („Službenenovine Federacije BiH“, broj: 15/21) stavlja na uvid javnosti nacrt rješenja o odobravanju Studije uticaja na okoliš po zahtjevu nosioca projekta – investitora RCB Nano tehnologija za izgradnje postrojenja za proizvodnju crnog perliranog karbona i aditiva namijenjenih za upotrebu u građevinarstvu i industriji, Igmanska bb 71320 Vogošća.

Rok za dostavu primjedbi i komentara u pisanoj formi Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na adresu Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo je: 8 dana od dana objave na web stranici.

Predmte broj: UPI 05/1-19-4-125/22 SN

Nacrt rješenja o odobravanju Studije uticaja na okoliš