Javni uvid u nacrt rješenja o PPUO - RMU Banovići d.o.o. Banovići - transport otkrivke sa PK Turija na PK Čubrić

Javni uvid u nacrt rješenja o PPUO - RMU Banovići d.o.o. Banovići  - transport otkrivke sa PK Turija na PK Čubrić

Pet, 20. Maj. 2022.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid nacrt Rješenja o PPUO da nije potrebno dalje provođenje procjenu uticaja na okoliš putem izrade studije uticaja na okoliš za projekat odlaganja otkrivke (inernog otpada) sa PK „Turija“ u prostor bivšeg napuštenog PK „Čubrić“ RMU Banovići“, primjenom tračnog transporta otkrivke investitora/operatera RMU Banovići d.d. Banovići.

U skladu sa POGLAVLJEM IX - PROCJENA UTICAJA NA OKOLIŠ, čl. 68. do 72. Zakona o zaštiti okoliša („Službenenovine Federacije BiH“, broj: 15/21) i Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) kojom je propisano da, prema Prilogu II., tačka 1. Poljoprivreda, šumarstvo i akvakultura (a) Projekti restrukturiranja poljoprivrednog zemljišta i industrije. Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš (PPUO) podnesen je u skladu sa članom 6. stav (3) Uredbe na obrascu III. Uredbe koji je usaglašen sa čl. 69. stav (2) Zakona, a izradila ga je ovlaštena konsultantska kuća Sendo d.o.o. Sarajevo.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Rješenja  mogu se dostaviti u roku 8 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet broj: UP-I 05/1-19-4-36/22 SN

 

Rješenje o PPUO