Javni uvid u nacrt Rješenja o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš, KEMOKOP d.o.o. Tuzla

Javni uvid u nacrt Rješenja o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš, KEMOKOP d.o.o. Tuzla

Pet, 11. Mar. 2022.


Petak, 11.03.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavlja na uvid javnosti rješenje da nije potrebno dalje provođenje procjenu uticaja na okoliš  putem izrade studije uticaja na okoliš za projekat privremenog skladištenje hemikalija, opasnog i neopasnog otpada u kompaniji KEMOKOP d.o.o. Tuzla na lokaciji Miloša Popovića Đurina bb, Tuzla. Predmetni objekti za skladištenje hemikalija, opasnog i neopasnog otpada se nalaze na parcelama industrijske-privredne zone Tuzla, na dijelu lokacije nekadašnje fabrike Hak-1 Tuzla, na parcelama označenim kao k.č. 73/1, 152/2, 152/1, 136/1, 137/1, 138, 139, 140 i 1/19, K.O. Husino, k.č. 895/27 K.O. Bukinje općina Tuzla.

Pravni osnov za postupanje sadržan je u POGLAVLJU IX - PROCJENA UTICAJA NA OKOLIŠ, čl. 68. do 72. Zakona o zaštiti okoliša („Službenenovine Federacije BiH“, broj: 15/21) i Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) kojom je propisano da aktivnost 11. Ostali projekti, alineja (i) Stovarišta/skladišta otpadnog materijala. (PRILOG II.) spada u projekte za koje se provodi prethodna procjena uticaja na okoliš. Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš (PPUO) podnesen je u skladu sa članom 6. stav (3) Uredbe na obrascu III Uredbe koji je usaglašen sa čl. 69. stav (2) Zakona, a izradila ga je ovlašteni nosialc za izradu studija TQM d.o.o. Lukavac

Rok za dostavu primjedbi i komentara u pisanoj formi Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na adresu Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo je: 8 dana od dana objave na web stranici.

Predmet broj: UP-I 05/2-02-19-5-6/22 SN

Rješenje o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš, KEMOKOP d.o.o. Tuzla

Dopunjeni zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš