Javni uvid u nacrt Rješenja o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš - KOMGRAD - ZE d.o.o. Zenica, proširenje kamenoloma "Crkvice- Kamenolom"

Javni uvid u nacrt Rješenja o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš - KOMGRAD - ZE d.o.o. Zenica, proširenje kamenoloma

Čet, 03. Mar. 2022.


Četvrtak, 03.03.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavlja na uvid javnosti rješenje da nije potrebno dalje provođenje procjenu uticaja na okoliš putem izrade studije uticaja na okoliš za projekat investitoru P.D. “Komgrad-Ze” d.o.o. Zenica za projekat proširenja eksploatacionog polja krečnjaka na ležištu „Crkvice kamenolom“ na parceli označenoj kao k.č. 293/20 (novi premjer), odnosno k.č. 1338/1 (stari premjer) K.O. SP Crkvice površine 8,44 ha.

Pravni osnov za postupanje sadržan je u POGLAVLJU IX - PROCJENA UTICAJA NA OKOLIŠ, čl. 68. do 72. Zakona o zaštiti okoliša („Službenenovine Federacije BiH“, broj: 15/21) i Uredbom o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) (u daljem tekstu: Uredba) kojom je propisano da prema PRILOGU II., Tačka 2. Ekstraktivna industrija (a) Kamenolomi i površinski kopovi, te vađenje treseta (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. Uredbe); spadaju u projekte za koje se provodi prethodna procjena uticaja na okoliš. Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš (PPUO) podnesen je u skladu sa članom 6. stav (3) Uredbe na obrascu III Uredbe koji je usaglašen sa čl. 69. stav (2) Zakona, a izradila ga je ovlaštena konsultantska kuća Sendo d.o.o. Sarajevo.

Rok za dostavu primjedbi i komentara u pisanoj formi Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na adresu Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo je: 8 dana od dana objave na web stranici.

Predmet broj: UP-I 05/2-02-19-5-209/21 SN

Rješenje o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš - KOMGRAD - ZE d.o.o. Zenica, proširenje kamenoloma "Crkvice- Kamenolom"