Javni uvid u Rješenje o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš - izgradnja dalekovoda sa trafostanicom, Općine Stolac i Čapljina, investitora ECO WAT d.o.o. Kiseljak

Javni uvid u Rješenje o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš - izgradnja dalekovoda sa trafostanicom, Općine Stolac i Čapljina, investitora  ECO WAT d.o.o. Kiseljak

Sri, 23. Feb. 2022.


Srijeda, 23.02.2022.

Federalno ministarstvo okoliša I turizma stavlja na uvid javnosti rješenje da nije potrebno dalje provođenje procjenu uticaja na okoliš putem izrade studije uticaja na okoliš za projekat izgradnje dalekovoda DV 220 V dužine 3,2 km na parcelama k.č.817/1 K.O. Trijebanj, k.č. 2/15 K.O: Crnići u Općini Stolac i k.č. 934 K.O: Stanojevići, Grad Čapljina sa trafostanicom Hodovo 220/20 kV snage 3 x 60 MVA za potrebe priključenja solarnog parka 150 MW na naponsku mrežu koji se namjerava realizirati na području Općine Stolac i Općine Čapljina sadržan u ovom rješenju, po zahtjevu nosioca projekta - investitora ECO WAT d.o.o. Kiseljak, ul. Josipa Bana Jelačića bb, Kiseljak.

Pravni osnov za postupanje po zahtjevu je POGLAVLJE IX - PROCJENA UTICAJA NA OKOLIŠ, čl. 68. do 72. Zakon o zaštiti okoliša („Službenenovine Federacije BiH“, broj: 15/21) i Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) prenos električne enrgije nadzemnim kablovima (PRILOG II.) spada u projekte za koje se provodi procjena uticaja na okoliš. Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš (PPUO) podnesen je u skladu sa članom 6. stav (3) Uredbe na obrascu III Uredbe, a izradila ga je ovlaštena konsultantska kuća Zagrebinspekt Mostar.

Rok za dostavu primjedbi i komentara u pisanoj formi Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na adresu Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo je: 8 dana od dana objave na web stranici.

Rješenje o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš da nije potrebna izrada Studije uticaja na okoliš