Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za JP "Komunalac" d.od. Gradačac - obnova okolišne dozvole za sanaciju i zatvaranje deponije "Višnjik" u Gradačcu

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za JP

Sri, 09. Feb. 2022.


Srijeda, 09.02.2022.

U skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 15/21) , stavlja se na javni uvid zahtjev za izdavanje obnovljene okolišne dozvole za zatvaranje i sanaciju deponije Višnjik kojom upravlja JP “Komunalac” d.d. Gradačac.

Zahtjev je pripremljen u skladu sa čl. 86. Zakona o zaštiti okoliša, a pravni osnov za postupanje je tačka 5.4.  - Odlagališta otpada koja imaju ukupni kapacitet veći od 40.000 tona komunalnog otpada - Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21).

Zahtjev je izradila konsultantska kuća ENOVA Sarajevo.

Operator zadovoljava uslove iz čl. 93. Zakona o zaštiti okoliša po pitanju pribavljenih dozvola: vodnog akta i akata građenja koji se nalaze u prilogu Zahtjeva za obnovu okolišne dozvole.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na dokumentaciju za izdavanje obnovljene okolišne dozvole mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet -UP-I 05/2-02-19-5-112/21 SN

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole

Plan upravljanja otpadom

Plan aktivnosti sa terminima i dinamikom ulaganja za sanaciju i zatvaranje deponije “Višnjik” Gradačac