Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš investitora IMRES SMART GREENENERGY d.o.o. LIVNO - projekat izgradnje dalekovoda 2x 220 kV od mjesta VP “Široka Draga” u Livnu do mjesta priključka na dalekovod JP Elektroprijenos BiH u Posušju

Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš investitora IMRES SMART GREENENERGY d.o.o. LIVNO - projekat izgradnje dalekovoda 2x 220 kV od mjesta VP “Široka Draga” u Livnu do mjesta priključka na dalekovod JP Elektroprijenos BiH u Posušju

Uto, 05. Mar. 2024.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za projekat  izgradnje dalekovoda 2x 220 kV od mjesta VP “Široka Draga” u Livnu do mjesta priključka na dalekovod JP Elektroprijenos BiH u Posušju ukupne dužine cca 46 km. Podnosilac zahtjeva - nosilac  projekta je privredno društvo IMRES SMART GREENENERGY d.o.o. LIVNO.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je Prilog I. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22) tačka 29. Izgradnja nadzemnih električnih vodova napona 220 kV ili više i dužine veće od 15 kilometara

Obrađivač zahtjeva je ovlaštenik “TEHNOZAŠTITA" d.o.o. Mostar.

Kompletna dokumentacija u printanoj formi dostupna je na uvid javnosti u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem e-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš

 

 

Uključivanje javnosti:

U skladu sa članom 40. Zakona o zaštiti okoliša, Federalno ministarstvo je obavezno da informiše javnost pisanim putem i obezbijedi javni uvid u dokumentaciju zainteresovanim stranama, nadležnim organima, udruženjima građana i zainteresovanoj javnosti, radi pribavljanja mišljenja i to:

anadležnom organu uprave u kantonu i jedinici lokalne samouprave na čijem se području projekat izvodi,

borganima uprave i organizacijama nadležnim za zaštitu komponenti okolišakoji izvođenjem projekta mogu biti izloženi njegovom znatnom uticajui to:

1) nadležnim za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa,

2) nadležnim za zaštitu zdravlja,

3) drugim zainteresovanim stranama,

corganu nadležnom za zaštitu okoliša drugog entiteta i Brčko Distriktaako je riječ o projektu sa znatnim uticajem na okoliš drugog entiteta ili Brčko Distriktaili druge državeu skladu sa Zakonom i Uredbom o postupanju u slučaju prekograničnog i međuentitetskog uticaja projekta na okoliš (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj105/21).

d) zainteresovanoj javnosti.

Uvid se odnosi na (član 40. stav (4) Zakona):

a) opis lokacije, fizičkih i tehničkih karakteristika predložene djelatnosti uključujući procjenu očekivanih rezidija/taloga i emisija;

b) opis znatnih uticaja predložene djelatnosti po okoliš;

c) opis mjera predviđenih za sprječavanje i/ili smanjenje uticaja uključujući emisije;

d) netehnički rezime;

e) prikaz osnovnih alternativnih rješenja

f) izvještaje i stručna mišljenja.

Mišljenja na prethodnu procjenu uticaja na okoliš dostavljaju se Federalnom ministarstvu u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja o javnom uvidu u pisanoj formi, koje se moraju prilikom donošenja odluke uzeti u obzir i njihovo prihvatanje ili neprihvatanje obrazložiti (član 40. stav (7) Zakona).

Informativna brošura o procjeni uticaja na okoliš dostupna na linku: https://fmoit.gov.ba/upload/file/PROCEDURA%20PROCJENE%20UTICAJA%20PROJEKATA%20NA%20OKOLI%C5%A0.docx