Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat izgradnje i korištenja hidroelektrane ”Ljubnići” na rijeci Bosni, instaliranog kapaciteta 4,26 MW, investitora „Sarajevo International“ d.o.o., Sarajevo

Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat izgradnje i korištenja hidroelektrane ”Ljubnići” na rijeci Bosni, instaliranog kapaciteta 4,26 MW, investitora „Sarajevo International“ d.o.o., Sarajevo

Pet, 01. Apr. 2022.


Petak, 01.04.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat izgradnje i korištenja hidroelektrane ”Ljubnići” na rijeci Bosni, instaliranog kapaciteta 4,26 MW, investitora „Sarajevo International“ d.o.o., Sarajevo.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je Prilog I. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21)  tačka 33. Hidroelektrane.

Obrađivač zahtjeva je konsultanstka kuća Institut za hidrotehniku d.d., Sarajevo.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem E-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet broj: UPI 05/2-02-19-5-231/21

 

Zahtjev za prethodnu procjenu - Prilog III