Javni uvid za DOBOJPUTEVI d.d. Doboj Jug, – Asfaltna Baza kapaciteta 160 t/h na lokalitetu Jelah b.b. općina Tešanj,

Javni uvid za DOBOJPUTEVI d.d. Doboj Jug, – Asfaltna Baza kapaciteta 160 t/h na lokalitetu Jelah b.b.  općina Tešanj,

Čet, 01. Dec. 2022.


Četvrtak, 01.12.2022.

Dostavljena je presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj :09 0 U 038165 21 U

od 17.01. 2022. godine vraćen je osporeni predmet izdavanja okolinske dozvole na ponovni postupak

OperaterDOBOJPUTEVI d.d. Doboj Jug, Usorska 130, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za Asfaltnu bazu kapaciteta 160 t/h na lokalitetu Jelah b.b. općina Tešanj.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole je operater Dobojputevi d.d. Doboj Jug.


U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za operatera DOBOJPUTEVI d.d. Doboj Jug, Usorska 130, lokalitet Jelah b.b. općina Tešanj je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br 2, treći sprat– kancelarija 308.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2, 71.000 Sarajevo

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole