Javni uvid - zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za projekat izgradnje vodovodnog sistema, pripreme sirove vode i tretman pitke vode za potrebe centralnog vodovodnog sistema Lukavac na lokaciji Grada Lukavac, kapaciteta 120 l/s, Grad Lukavac

Javni uvid - zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za projekat izgradnje vodovodnog sistema, pripreme sirove vode i tretman pitke vode za potrebe centralnog vodovodnog sistema Lukavac na lokaciji Grada Lukavac, kapaciteta 120 l/s, Grad Lukavac

Sri, 10. Jul. 2024.


Nosilac projekta – GRAD LUKAVAC podnio je dana 08. 7. 2024. godine zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za projekat izgradnje novog vodovodnog sistema, pripreme sirove vode i tretman pitke vode za potrebe centralnog vodovodnog sistema Lukavac na lokaciji Grada Lukavac, kapaciteta 120 l/s - Fabriku pitke vode Lukavac. Fabrika pike vode će se napajati iz Akumulacije Modrac 75 l/s, koja će prolaziti tretman prerade vode u fabric i iz dubokih bunara Bokavići 15 l/s koja prolazi kroz samo jedan poseban dio tretmana obrade vode do pitke vode po potrebi, uz obaveznu dezinfekciju vode. Osim toga, sa zajedničkog regionalnog sistema za Tuzlu, distribucioni AC cjevovod F 500 mm sufinansiranjem grada Lukavac je stekao pravo na 35 l/s sa izvorišta Toplice. Za taj dio od navedenog cjevovoda koji se račva prema Gradu Lukavcu urađen je novi projekat cjevovoda jer je stari dotrajao i nije više u upotrebi. Ta voda prethodno prolazi kroz tretman prerade do pitke vode u postrojenju za vode koji pripada JP “VIK” Tuzla u Dubravama na području Grada Živinice i kao takva do Grada Lukavac će dolaziti kao pitka voda koja ide direktno u rezervoar pitke vode na Doložaju. Iz fabrike pitke vode prilikom pranja filtera, taloženja, emonta postrojenja doći će do nastajanja otpadnih voda za koja su predviđena muljna polja, odnosno odvojene čestice iz otpadne vode će se prirodno sušiti i umjesto konzistencije koja je slična blatu, nastajaće suhi ostatak koji će se zbrinjavati u skladu sa zakonskim propisima.  Zahtjev je izradila ovlaštena konsultantska kuća Rudarski institut Tuzla, broj protokola 30-03-04-226/24 iz aprila 2024. godine.

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) i Uredbom o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22) pravni osnov za postupanje po podnesenom Zahtjevu je  Poglavje IX Zakona, Procjena uticaja na okoliš, čl. 64 do 72. i Prilog II. Uredbe, tačka 10. Infrastrukturni projekti o) Vađenje podzemne vode ili sistem vještačkog ubrizgavanja/dopunjavanja  podzemne vode koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš.

Kompletna dokumentacija u printanoj formi dostupna je na uvid javnosti u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem e-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš

Idejni projekat

Izvod iz prostornog plana

Uključivanje javnosti:

U skladu sa članom 40. Zakona o zaštiti okoliša, Federalno ministarstvo je obavezno da informiše javnost pisanim putem i obezbijedi javni uvid u dokumentaciju zainteresovanim stranama, nadležnim organima, udruženjima građana i zainteresovanoj javnosti, radi pribavljanja mišljenja i to:

a) nadležnom organu uprave u kantonu i jedinici lokalne samouprave na čijem se području projekat izvodi,

b) organima uprave i organizacijama nadležnim za zaštitu komponenti okoliša, koji izvođenjem projekta mogu biti izloženi njegovom znatnom uticaju, i to:

1) nadležnim za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa,

2) nadležnim za zaštitu zdravlja,

3) drugim zainteresovanim stranama,

c) organu nadležnom za zaštitu okoliša drugog entiteta i Brčko Distrikta, ako je riječ o projektu sa znatnim uticajem na okoliš drugog entiteta ili Brčko Distrikta, ili druge države, u skladu sa Zakonom i Uredbom o postupanju u slučaju prekograničnog i međuentitetskog uticaja projekta na okoliš (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj: 105/21).

d) zainteresovanoj javnosti.

Uvid se odnosi na (član 40. stav (4) Zakona):

a) opis lokacije, fizičkih i tehničkih karakteristika predložene djelatnosti uključujući procjenu očekivanih rezidija/taloga i emisija;

b) opis znatnih uticaja predložene djelatnosti po okoliš;

c) opis mjera predviđenih za sprječavanje i/ili smanjenje uticaja uključujući emisije;

d) netehnički rezime;

e) prikaz osnovnih alternativnih rješenja

f) izvještaje i stručna mišljenja.

Mišljenja na prethodnu procjenu uticaja na okoliš dostavljaju se Federalnom ministarstvu u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja o javnom uvidu u pisanoj formi, koje se moraju prilikom donošenja odluke uzeti u obzir i njihovo prihvatanje ili neprihvatanje obrazložiti (član 40. stav (7) Zakona).

Informativna brošura o procjeni uticaja na okoliš dostupna na linku: https://fmoit.gov.ba/upload/file/PROCEDURA%20PROCJENE%20UTICAJA%20PROJEKATA%20NA%20OKOLI%C5%A0.docx