Javni uvid zu zahtjev za PPUO investitora Dženex d.o.o. Tuzla za projekat gradnje proizvodno - poslovnog objekta, za automatsko održavanje, servis vozila i injekcija plastike, proizvodnju solarnih panela, montaži čelika, pjeskarenja

Javni uvid zu zahtjev za PPUO investitora Dženex d.o.o. Tuzla za projekat gradnje proizvodno - poslovnog objekta, za  automatsko održavanje, servis vozila i injekcija plastike, proizvodnju solarnih panela, montaži čelika, pjeskarenja

Sri, 15. Maj. 2024.


Nosilac projekta – privredno društvo “DŽENEX” d.o.o. TUZLA  podnio je dana 30.4.2024. godine zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za projekat gradnje proizvodno - poslovnog objekta, za  automatsko brzo održavanje, servis vozila i injekcija plastike, proizvodnju solarnih panela, prodaju i marketing, radove na proizvodnji i montaži čelika, pjeskarenja i antikorozivnu zaštitu, na lokaciji Grada Lukavac. Zahtjev je izradila ovlaštena konsultantska kuća TQM d.o.o. Lukavac pod registarskim brojem 16-18/24, broj protokola 2823/24 iz aprila 2024. godine.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je  utvrđen odredbama Zakonao zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) Poglavje IX Zakona, Procjena uticaja na okoliš, čl. 64 do 72. i Uredbom o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22) Prilog II. Uredbe, tačka 4. Proizvodnja i prerada metala e) Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala elektroničkim ili hemijskim postupkom.

Kompletna dokumentacija u printanoj formi dostupna je na uvid javnosti u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem e-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš

Idejni projekat - tehnički izvještaj

Izvod iz prostornog plana sa mišljenjem

 

Uključivanje javnosti:

U skladu sa članom 40. Zakona o zaštiti okoliša, Federalno ministarstvo je obavezno da informiše javnost pisanim putem i obezbijedi javni uvid u dokumentaciju zainteresovanim stranama, nadležnim organima, udruženjima građana i zainteresovanoj javnosti, radi pribavljanja mišljenja i to:

a) nadležnom organu uprave u kantonu i jedinici lokalne samouprave na čijem se području projekat izvodi,

b) organima uprave i organizacijama nadležnim za zaštitu komponenti okoliša, koji izvođenjem projekta mogu biti izloženi njegovom znatnom uticaju, i to:

1) nadležnim za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa,

2) nadležnim za zaštitu zdravlja,

3) drugim zainteresovanim stranama,

c) organu nadležnom za zaštitu okoliša drugog entiteta i Brčko Distrikta, ako je riječ o projektu sa znatnim uticajem na okoliš drugog entiteta ili Brčko Distrikta, ili druge države, u skladu sa Zakonom i Uredbom o postupanju u slučaju prekograničnog i međuentitetskog uticaja projekta na okoliš (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj: 105/21).

d) zainteresovanoj javnosti.

Uvid se odnosi na (član 40. stav (4) Zakona):

a) opis lokacije, fizičkih i tehničkih karakteristika predložene djelatnosti uključujući procjenu očekivanih rezidija/taloga i emisija;

b) opis znatnih uticaja predložene djelatnosti po okoliš;

c) opis mjera predviđenih za sprječavanje i/ili smanjenje uticaja uključujući emisije;

d) netehnički rezime;

e) prikaz osnovnih alternativnih rješenja

f) izvještaje i stručna mišljenja.

Mišljenja na prethodnu procjenu uticaja na okoliš dostavljaju se Federalnom ministarstvu u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja o javnom uvidu u pisanoj formi, koje se moraju prilikom donošenja odluke uzeti u obzir i njihovo prihvatanje ili neprihvatanje obrazložiti (član 40. stav (7) Zakona).

Informativna brošura o procjeni uticaja na okoliš dostupna na linku: https://fmoit.gov.ba/upload/file/PROCEDURA%20PROCJENE%20UTICAJA%20PROJEKATA%20NA%20OKOLI%C5%A0.docx