Obavijest o održavanju Javne Rasprave o ocjeni Studije utjecaja na okoliš za projekat izgradnje HE Kovanići na rijeci Bosni, instalisanog kapaciteta 12,2 MW, investitora JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo

Obavijest o održavanju Javne Rasprave o ocjeni Studije utjecaja na okoliš za projekat izgradnje HE Kovanići na rijeci Bosni, instalisanog kapaciteta 12,2 MW, investitora JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo

Uto, 21. Maj. 2024.


Utorak, 21.05.2024.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma na osnovu čl. 40. stav (5), čl. 75., čl. 76. i čl. 77.   Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ broj: 15/21) u saradnji sa nosiocem projekta /investitorom JP Elektroprivreda BiH poziva stanovnike Grada Zenica i općine Žepče i sve ostale zainteresirane subjekte (građane, predstavnike mjesnih zajednica, nevladine organizacije) i cjelokupnu zainteresovanu javnost da uzmu učešće na:


JAVNOJ RASPRAVI

o ocjeni Studije utjecaja na okoliš za  projekat izgradnje HE Kovanići na rijeci Bosni, instalisanog kapaciteta 12,2 MW

Javna rasprava  će se održati u prostorijama osnovne škole Ćamil Sijarić – Kovanići (područna škola), ulica Kovanići broj: 44, Grad Zenica, dana 07.06. 2024. godine, sa početkom u 14.00 sati


Dnevni red:

1. Prezentacija zakonskog temelja u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).

2. Prezentacija Studije utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanta – Ceteor d.o.o. Sarajevo i investitor).

3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija je dostupna na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 312/1 kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba, podlink okolišne dozvole/javne rasprave. 

 

Studija utjecaja na okoliš  LINK

 

 

 

Federalno ministarstvo je obavezno da u roku od 15 dana od dana prijema Studije, dostavi elektronsku kopiju Studije zainteresiranim organima i zainteresiranoj javnosti i objavi Studiju na internet stranici (član 75 stav (2) Zakona).

Javnost može, u roku od 30 dana od dana objavljivanja informacije dostaviti u pisanom obliku primjedbe, informacije, analize, ili mišljenja koje smatra bitnim za rješavanje u predmetnom postupku (član 40. stav (6) Zakona).

U postupku ocjene Studije Federalno ministarstvo obavještava i poziva javnost na javnu raspravu o Studiji na način propisan članom 40. Zakona i članom 76. Zakona.

Poziva za javnu raspravu/obavještenje sadrži obavezno:

  • osnovne informacije o zahtjevu,
  • rezime sadržaja i zaključke studije uticaja,
  • vrijeme i mjesto na kojem se obezbjeđuje besplatan uvid javnosti u zahtjev i studiju uticaja na okoliš,
  • predviđeno vrijeme i mjesto održavanja javne rasprave o studiji uticaja na okoliš,
  • adresa na koju se mogu dostaviti mišljenja zainteresovane javnosti,
  • činjenice da se radi o projektu sa mogućim uticajem na okoliš drugog entiteta ili Brčko Distrikta (ako je primjenjivo).

Javnost se obavještava putem pisanih sredstava javnog informisanja i internet stranice nadležnog ministarstva u pisanoj formi o vremenu održavanja javne rasprave, postupka izvođenja dokaza, te o mogućnosti dostavljanja dokaza i činjenica od uticaja na rješavanje u predmetnom postupku (član 40. stav (5) Zakona).

Obavještenje kojim se poziva za javnu raspravu se dostavlja najmanje 15 dana prije dana održavanja javne rasprave. (član 76. stav (2) Zakona).

Sugestije i primjedbe javnosti dostavljaju se Federalnom ministarstvu u pisanoj formi u roku od 15 dana od dana održavanja javne rasprave član 76. Stav (3) Zakona).

Federalno ministarstvo organizuje javnu raspravu o projektu u prostoru koji je najbliži lokaciji datog projekta. (član 77. stav (1) Zakona).

U javnoj raspravi obavezno učestvuje predstavnik Federalnog ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša koji i vodi javnu raspravu.

Nadležno ministarstvo priprema zapisnik sa javne rasprave u roku od 7 dana od dana održavanja javne rasprave (član 77. stav (2) Zakona).

Rezultati učešća javnosti uzimaju se u obzir pri donošenju odluke, o čemu se informiše javnost putem internet stranice nadležnog ministarstva, dok se zainteresovane strane koje su dostavile svoje komentare u toku postupka učešća javnosti obavještavaju u pisanoj formi u rokovima koji važe za podnosioca zahtjeva (član 40. stav (7) Zakona).