Obavještenje o održavanju JAVNE RASPRAVE koja će se održati u Goraždu o ocjeni Studije uticaja na okoliš za projekat izgradnje dionice brze ceste Prača/Hrenovica - Hranjen - Goražde

Obavještenje o održavanju JAVNE RASPRAVE koja će se održati u Goraždu o ocjeni Studije uticaja na okoliš za projekat izgradnje dionice brze ceste Prača/Hrenovica - Hranjen - Goražde

Uto, 11. Jan. 2022.


Utorak, 11.01.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 76. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/21) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike grada Goražde i sve ostale zainteresirane subjekte na

JAVNU RASPRAVU

koje će se održati u Goraždu
o ocjeni Studije uticaja na okoliš
za projekat izgradnje dionice brze ceste Prača/Hrenovica - Hranjen - Goražde, dužine 4,7 km nosioca projekta/investitora Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH (JP Autoceste FBiH)

Javna rasprava će se održati u Goraždu, zgrada Vlade  BPK , ul. 1. Slavne višegradske brigade 2a, dana 31.01.2022. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11.00.

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata –CETEOR Sarajevo).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 Sarajevo, soba 312/1 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/Okolišne dozvole/Javne rasprave i Javni uvidi.

Primjedbe, informacije, analize ili mišljenja koje mogu biti važne za rješavanje u predmetnom postupku ocjene Studije uticaja na okoliš, mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 15 dana nakon održane javne rasprave na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma .

 

Studija o procjeni utjecaja na okoliš