Javna rasprava o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš za privredno društvo CIOT d.o.o. Travnik, za – PK –kamenolom Dolovi – Begova Brezovača - na lokalitetu općine Novi Travnik

Javna rasprava o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš za  privredno društvo  CIOT d.o.o. Travnik,  za – PK –kamenolom Dolovi – Begova Brezovača - na lokalitetu općine Novi Travnik

Čet, 24. Okt. 2019.


Četvrtak,24.10.2019. godine

Privredno društvo „CIOT“ d.o.o. Travnik dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Studiju utjecaja na okoliš za PK Dolovi-Begova Brezovača-projekat eksploatacija i prerada arhitektonsko-građevinskog kamena mermera u postupku pribavljanja okolinske dozvole, za pogone i postrojenja.

Studija utjecaja na okoliš je dostavljena Federalnom ministarstvu za postojeće pogone i postrojenja radi ocjene prihvatljivosti i odobravanja predmetne Studije.

Imenovana je Stručna komisija od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koja će analizirati Studiju utjecaja na okoliš za PK-Dolovi-Begova Brezovača, te sačiniti izvještaj koji će biti dostavljen Ministarstvu.

U postupku uključivanja javnosti, skraćena verzija Studije utjecaja na okoliš prezentirana je na web stranici Ministarstva, a kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolinske dozvole u ulici Hamdije Čemerlića br 2, treći sprat – soba 308.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Studiju utjecaja na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Javna rasprava će se održati dana 11.11.2019. godine u Rostovu - prostorije područne škole Edhem Mulabdić sa početkom u 14,00 sati.
 

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole
Hamdija Čemerlića br 2
71000 Sarajevo

NETEHNIČKI REZIME Studija utjecaja na okoliš za CIOT d.o.o. Travnik za PK - kamenolom Dolovi-Begova Brezovača