JAVNA RASPRAVA za BINGO d.o.o. TUZLA, – Farma za tov brojlera na lokalitetu Vukovije, općina Kalesija

JAVNA RASPRAVA za BINGO d.o.o. TUZLA, – Farma za tov brojlera na lokalitetu Vukovije, općina  Kalesija

Pet, 30. Aug. 2019.


Petak, 30.08.2019.

Investitor Bingo d.o.o Tuzla, Bosanska poljana bb, 75.000 Tuzla dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole –Studiju o utjecaja na okoliš za - Farma za tov brojlera na lokalitetu Vukovije općina Kalesija, kapaciteta 156.000 brojlera po turnusu

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je Rudarski institut d.d. Tuzla.


U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora Bingo d.o.o. Tuzla, - Farma za tov brojlera na lokalitetu Vukovije općina Kalesija, kapaciteta 156.000 brojlera po turnusu općina Kalesija, je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića 2, treći sprat.

Javna rasprava će se održati u prostoru osnovne škole Vukovije Donje,

dana 16.09.2019. godine sa početkom u 13.00 sati.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
H.Čemerlića 2, 71.000 Sarajevo

Studija o utjecaju na okoliš - Farma za tov brojlera na lokalitetu Vukovije