JAVNA RASPRAVA za ocjenu Studije o procjeni uticaja na okoliš za sanaciju i zatvaranje starog pogona bivšeg rudnika olova, cinka i barita na lokalitetu Veovača I - Tisovci investitora Eastern Mining d.o.o. Sarajevo

JAVNA RASPRAVA  za ocjenu Studije o procjeni uticaja na okoliš za sanaciju i zatvaranje starog pogona bivšeg rudnika olova, cinka i barita na lokalitetu Veovača I - Tisovci investitora Eastern Mining d.o.o. Sarajevo

Pet, 06. Sep. 2019.


Petak, 06.09.2019.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Vareš i sve ostale zainteresirane subjekte na

JAVNU RASPRAVU


za ocjenu Studije o procjeni uticaja na okoliš
za sanaciju i zatvaranje starog pogona bivšeg rudnika olova, cinka i barita na lokalitetu Veovača I - Tisovci investitora Eastern Mining d.o.o. Sarajevo

Javna rasprava će se održati dana 18. 9. 2019. godine (srijeda) u Domu kulture Pržići, Pržići bb, Vareš sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata – ENOVA d.o.o. Sarajevo).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 312 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba .

 

STUDIJA o procjeni utjecaja na okoliš