JAVNA RASPRAVA za ocjenu SUO – Projekat obnove pogona eksploatacije i prerade olova, cinka i barita na lokaciji Veovača-I, Tisovci-I, i Veovača-II i općina Vareš, investitora Eastern Mining d.o.o. Sarajevo

JAVNA RASPRAVA za ocjenu SUO  – Projekat obnove pogona eksploatacije i prerade olova, cinka i barita      na lokaciji Veovača-I, Tisovci-I,  i  Veovača-II i općina Vareš, investitora Eastern Mining d.o.o. Sarajevo

Pet, 29. Nov. 2019.


Petak, 29.11.2019.

Investitor Eastern Mining d.o.o. SARAJEVO, Maršala br. 3/II, 71 000 Sarajevo dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole - Studiju o utjecaja na okoliš za Projekat obnove pogona eksploatacije i prerade olova, cinka i barita na lokaciji Veovača-I, Tisovci-I, i Veovača-II i općina Varešinvestitora Eastern Mining d.o.o. Sarajevo

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je ENOVA d.o.o. Sarajevo.


U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za  Projekat obnove pogona eksploatacije i prerade olova, cinka i barita na lokaciji Veovača-I, Tisovci-I, i Veovača-II i općina Vareš od investitora Eastern Mining d.o.o. Sarajevo je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića 2, treći sprat.

Javna rasprava o Studiji procjene uticaja na okoliš će se održati u dana 19.12. 2019. godine (četvrtak) u Domu kulture Pržići, Pržići bb, Vareš sa početkom u 10.00 sati.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
H.Čemerlića 2, 71.000 Sarajevo

 

Studija o utjecaju na okoliš - Projekat obnove pogona eksploatacije i prerade olova, cinka i barita