Javni uvid - vjetroelektrane (VE) Tušnica, općina Tomislavgrad

Javni uvid - vjetroelektrane (VE) Tušnica, općina Tomislavgrad

Čet, 23. Apr. 2020.


Javni uvid - Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za VE Tušnica, općina Tomislavgrad

Dana 17. 03. 2020. godine investitor „F.L. WIND” d.o.o. Tomislavgrad, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za izgradnju VE Tušnica sa 11 vjetroagregata pojednične snage 6 MW, sa zajedničkom trafostanicom TS 33/110 kV sa VE Jelovača, a svi agregati će biti povezani srednjenaponskom kablovskom mrežom napona 33 kV i pristupnih putova unutar zone obuhvata namijenjene za izgradnju VE Tušnica -Tomislavgrad ukupnog instalisanog kapaciteta od 66 MW. Zahtjev je pripremljen u skladu sa čl. 18. (54 a) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” broj: 38/09).

Prethodnom okolišnom dozvolom od 02.10.2015. godine.koja vrijedi do 02.10.2020. godine  planirana je izgradnja 16 vjetroagregata pojedinačne snage 2,5 MW i ukupnog kapaciteta 40 MW, a novim zahtjevom iz 2020. godine 11 vjetroagregata pojedinačne snage 6 MW i ukupnog kapaciteta 66 MW.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na predmetnu dokumentaciju možete dostaviti na adresu Federalnog ministartva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana prijema ovog akta.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole

Plan upravljanja otpadom