Okolišna dozvola

Uspostava novog sustava izdavanja okolišnih dozvola utemeljena je na modernim europskim standardima i procedurama i tretira sve utjecaje koje pogoni i postrojenja, odnosno aktivnosti uglavnom g...


Uspostava novog sustava izdavanja okolišnih dozvola utemeljena je na modernim europskim standardima i procedurama i tretira sve utjecaje koje pogoni i postrojenja, odnosno aktivnosti uglavnom gospodarskih subjekata imaju na pojedine segmente okoliša i okoliš u cjelini. Dakle, možemo reći da je uveden novi pravni institut nazvan okolišna dozvola, koji sa svojim instrumentarijem u formi odredbi u Zakonu i provedbenim propisima preventivno djeluje na prekomjerna zagađivanja utvrđena graničnim vrijednostima parametara zagađivanja okoliša i doprinosi njegovom očuvanju, zaštita zdravlja ljudi i očuvanje cjelokupnog živog svijeta.

 

Zakonski okvir za izdavanje okolinske dozvole/okolišnog dopuštenja na federalnom nivou: 

 1. Zakon o zastiti okolisa (Službene novine Federacije BiH br. 33/03 od 19.7.2003.)

 2. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zastiti okolisa (Službene novine Federacije BiH br. 38/09 od 10.6.2009.)

 3. Zakon o zaštiti zraka (Službene novine Federacije BiH br. 33/03 od 19.7.2003.) 

 4. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti zraka (Službene novine Federacije BiH br. 04/10)

 5. Pravilnik o uslovima i kriterijima koje moraju Ispunjavati ovlašteni nosioci izrade Studije o utjecaju na okoliš, visini pristojbi, naknada i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš (Službene novine Federacije BiH br. 33/12 od 18.4.2012
   Lista nosilaca izrade Studije o procjeni utjecaja na okoliš - 24.10.2017. godine
 6. Pravilnik o sadrzaju izvješća o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadrzaju unutarnjih i spoljnih planova intervencije (Službene novine Federacije BiH br. 68/05 od 7.12.2005.)

 7. Pravilnik o rokovima za podnosenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zastiti okolisa  (Službene novine Federacije BiH br. 68/05 od 7.12.2005.)

 8. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu zakona o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH br. 31/12 od 11.4.2012.)

 9. Pravilnik o izradi godisnjih/polugodisnjih programa inspekcije zastite okolisa (Službene novine Federacije BiH br. 68/05 od 7.12.2005.)

 10. Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okolis i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izrađeni i pusteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu  (Sl. novine Federacije BiH br. 19/04 od 10.4.2004.)

 11. Pravilnik o uvjetima za podnosenje zahtjeva za izdavanje okolisnog dopustenja za pogone i postrojenja koja imaju izdana dopustenja prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti o okolišu (Sl. novine Federacije BiH br. 45/09 od 15.7.2009.)

 12. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu zakona o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH br. 31/12 od 11.4.2012.)

 13. Pravilnik o donosenju najboljih raspolozivih tehnika kojima se postizu standardi kvaliteta okolisa (Službene novine Federacije BiH br. 92/07 od 19.12.2007.)

 14. Pravilniko o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ( Službene novine Federacije BiH br. 1/2012 od 6.1.2012.)                                                                                  Prilozi uz Pravilnik

 15. Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima (Službene novine Federacije BiH br. 82/07 od 19.11.2007.)
  Tabela 1a.doc
  Tabela 1b.doc
  Tabela 2.doc
  Tabela 3.doc
  Tabela 4
  Uputstvo uz tabelu 4
  Instrukcije uz tabelu 4

 16. Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija za odobravanje i održavanje certifikacije za članove u stručnim komisijama za ocjenu planova aktivnosti i studija o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole (Sl. novine Federacije BiH 94/12 od 7.11.2012.)

Spisak certificiranih stručnjaka za rad u komisijama/povjerenstvima za ocjenu planova aktivnosti i studija o procjeni utjecaja na okoliš (novembar 2017)

     18. Zakon o zaštiti od buke (Službene novine Federacije BiH broj 110/12)    

     19. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otapada  (Službene novine Federcije BiH br.       )

     20. Pravilnik o  graničnim vrijednostima emisija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Službene novine Federcije BiH br. 3/13)

      21. UREDBA o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (Službene novine Federacije BiH br. 101/15 od 29.12.2015.godine)

      22. Informativni letak - Procedura izdavanja okolinske dozvole sa obrascem

             PRILOG obrazac uz zahtjev

    

 

         

Priložene datoteke