Katalog kriterija za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana u BiH

utorak, 03. 03. 2020.


Katalog kriterija za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana u BiH je dokument koji ima za cilj da objektivizira procjene vodenih tokova i projekata te njihove prikladnosti za korištenje hidroenergije i postizanje ravnoteže između tehničkih, ekonomskih i ekoloških interesa pri realizaciji održivih projekata hidroenergetskih projekata.

Kao osnova za kreiranje Kataloga kriterija u BiH korišten je Tirolski katalog. Za razliku od Tirolskog kataloga, koji se odnosi na sve hidrocentrale, Katalog kriterija u BiH služi za procjenu hidroenergetskih projekata do 10 MWel instalisane snage. Osim različite primjene u odnosu na veličinu hidroenegetskih objekata, prilagođavanje Tirolskog kataloga lokalnim uslovima bilo je neophodno i zbog različitog zakonodavnog okvira u BiH.

Proces prilagođavanja kriterija iz Tirolskog kataloga  definisao je  kriterije koji su podijeljeni u pet područja i to:

1. Energetika,

2. Upravljanje vodama,

3. Prostorno planiranje,

4. Ekologija voda,

5. Zaštita prirode.

Uz katalog je izrađen Excel alat za ocjenjivanje projekata po stručnim oblastima i kriterijima, zajedno sa sveobuhvatnom ocjenom.