Registri i izvješćivanje

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je sukladno, članku 28 Zakona o zaštiti okoliša (Sl. novine Federacije BiH br. 33/03) i članku 2. Pravilnika o registrima postrojenja i ...


Federalno ministarstvo okoliša i turizma je sukladno, članku 28 Zakona o zaštiti okoliša (Sl. novine Federacije BiH br. 33/03) i članku 2. Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima (Sl. novine Federacije BiH br. 82/07 od 19.11.2007.), nadležno za uspostavu, razvoj i održavanje Registra o postrojenjima i zagađivanjima u Federaciji BiH.
Pravilnikom o registrima postrojenja i zagađivanjima se detaljnije regulira uspostavljanje i održavanje Registra o postrojenjima i zagađivanjima, koji predstavlja osnovu za izvještavanje u skladu sa zakonskim obavezama i međunarodnim ugovorima, uključujući i one koje proizlaze iz Kijevskog protokola i Aarhuske konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti, odlučivanju i pristup pravosuđu u oblasti okolišnih pitanja. Pomenutim pravilnikom se propisuju baze podataka: o ispuštanju zagađivanja, o okolišnim dozvolama, o aktivnostima okolišne inspekcije, o tvarima štetnim za zdravlje ljudi, način prikupljanja podataka i rokovi dostave godišnjih podataka od operatora u postupku vođenja registra koji su u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša koji će biti zasnovan na informacijama dostavljenim od strane nadležnog organa i/ili operatora postrojenja.

Tokom 2012. godine u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma razvijena je i instalirana aplikacija za unos podataka u elektronsku bazu - Registra o postrojenjima i zagađivanjima - BH PRTR – Bosnia and Herzegovina Pollutant release and transfer registers, na način kako je to propisano europskim E-PRTR

Svi pogoni i postrojenja koji su obveznici ishodovanja okolišne dozvole na federalnom/kantonalnom ili općinskom nivou (općine na području Srednjobosanskog kantona koje izdaju okolišne dozvole).

Upute za pogone/postrojenja za pristup elektronskoj bazi:

Uspostava BH PRTR-a:

Uputstvo za dobijanje šifre za pristup BH PRTR:

Uputstvo za popunjavanje baze podataka - elektronskih obrazaca za BH PRTR 

 

Uloga Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA)

Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) razvija i provodi Sistem akreditiranja Bosne i Hercegovine. Djelatnost BATA-e se zasniva na principima transparentnosti, profesionalnosti, zastupanja općih interesa i nezavisnosti.

www.bata.gov.ba

Lista akreditiranih spitnih tijela i laboratorija za obavljanje ispitivanja emisija u zrak definirana u skladu sa članom 10. Pravilnika o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak („Sl.novine Federacije BiH“, broj:09/14): 

Član 10.

Uslovi koje treba da ispunjavaju ispitne laboratorije za provjeru emisija

(1) Da bi ispitni laboratorij mogao vršiti provjeru emisija, mora ispunjavati sljedeće uslove:
- da je pravna osoba registrirana za obavljanje navedene djelatnosti;
- da ima sjedište u Bosni i Hercegovini;
- da posjeduje akreditaciju izdatu od Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, tj. da je akreditovana prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025 za oblast “Zrak- emisije iz stacionarnih izvora”;
- da opseg akreditacije obuhvata zagađujuće materije za koje se vrši provjera emisije, a u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

(2) Federalno ministarstvo okoliša i turizma vodi registar ispitnih laboratorija koje je akreditirao Institut za akreditaciju Bosne i Hercegovine.

(3) Upis u registar ispitnih laboratorija, Federalno ministarstvo okoliša i turizma vrši na zahtjev ispitne laboratorije, a nakon uvida u dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog člana.

Lista akreditiranih ispitnih tijela i laboratorija za obavljanje ispitivanja emisija u zrak

Lista akreditiranih spitnih tijela i laboratorija za obavljanje mjerenja, monitoringa i mjerenja buke:

Lista akreditiranih ispitnih tijela i laboratorija za mjerenje, monitoring i buku 

 

Korisne web stranice:

Agencija za zaštitu okoliša Hrvatske: www.azo.hr 

ARHUS – Informiranje i uključivanje građana u donošenje odluka o okolišu: www.mzoip.hr/default.aspx

Registar onečišćivača okoliša - ROO Hrvatske

www.fmoit.gov.ba/ba/page/45/registri-i-statistiki-podaci

 Europska agencija za okoliš

 UNECE - PRTR protokol

IZVJEŠTAJI:

Izvještaj o emisiji zagađujućih tvari u zrak na području Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini

Izvještaj o emisiji zagađujućih tvari u zrak na području Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini

Proračun emisija zagađujućih tvari iz mobilnih izvora – saobraćaja u FBiH za 2015. godine 

Elektronski izvještaji za BH PRTR - Pogoni i postrojenja koja su dostavili izvještaj za Registar o pogonima i postrojenjima za 2012. godinu

Druge forme (tabele i xml fajlovi) - Pogoni i postrojenja koja su dostavili izvještaj za Registar o pogonima i postrojenjima za 2012. godinu