Registri i izvješćivanje

Smjernice za izvještavanje prema Pravilniku o registru zagađivača i zagađivanjima sa indikativnim podlistama zagađujućih supstanci i listama međunarodno prihvaćenih metoda mjerenja

 

Najčešća pitanja:

 1. Da li je na internet adresi (sa dodijeljenom šifrom i korisničkim imenom) moguć pristup aplikaciji na adresi http://195.222.35.118/login.aspx?ReturnUrl=%2f  i unos podataka u registar o postrojenjima i zagađivanjima? Ukoliko nije, molim da date upute za postupanje vezano za izvještavanje.

Odgovor:

Poštovani operateri,

Trenutno nije moguć elektronski unos podataka u alikaciju - elektronski registar postrojenja i zagađivanja.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u skladu sa članom 34. Zakona o zaštiti okoliša donijelo novi Pravilnik o registru zagađivača i zagađivanjima okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 11/23) od 15.02.2023. godine koji je usklađen sa propisima EU koji su doneseni na osnovu Protokola UNECE (engl. United Nations Economic Commission for Europe – Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu) o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih supstanci uz Aarhusku konvenciju o pristupu informacijama, učešću javnosti i pristupu pravdi („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“- MU broj 08/08), poznat pod nazivom Kijevski protokol.

Pravilnik o registru zagađivača i zagađenjima okoliša (PRTR)

Pravilnik o registru zagađivača i zagađenjima okoliša sa Prilozima u sve tri jezičke varijante i dva pisma postavljen je na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma/Zakoni/Zakoni na razini FBiH  pod rednim brojem 7. 

Značajna novost je da je rok za izvještavanje 30.3. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

Svi operateri koji ne dostave izvještaj tj. vjerodostojne, tačne i ažurne podatke u propisanom roku (član 34. stav (4) o zagađenjima do ovog roka su u prekršaju, ukoliko se nisu obratili FMOIT za prolongiranje roka za izvještavanje.

Elektronska baza podataka PRTR

U Bosni i Hercegovini, u oba resorna entitetska ministarstva za zaštitu okoliša i Distriktu  Brčko realizuira se projekt pod nazivom “Poboljšanje registara ispuštanja i prijenosa zagađujućih materija (PRTR) u zemljama zapadnog Balkana i Republici Moldaviji”. Ovaj projekt finansijski podržava Savezno ministarstvo za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost Njemačke i Njemačka savezna agenciji za okoliš u okviru Programa savjetodavne pomoći (AAP) za zaštitu okoliša u zemljama srednje i istočne Evrope, Kavkaza i Srednje Azije.

Projekt ima za cilj podržati zemlje zapadnog Balkana i Moldaviju, u razvoju ili nadogradnji njihovih postojećih PRTR sistema i omogućiti relevantnim tijelima, operaterima i organizacijama civilnog društva podršku u provedbi integrisanog izvještavanja prema E-PRTR i LCP, izvještavanja prema Registru EU-a o industrijskim postrojenjima i pripremu za provedbu Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama (IED), te PRTR protokola sa ciljem postizanja boljeg informisanja u procesima donošenja odluka i održivog razvoja.

U okviru ovog Projekta biće uspostavljena funkcionalna elektronska PRTR baza podataka na nivou Bosne i Hercegovine, na osnovu podataka  objedinjenih iz baza oba entiteta i Brčko Distrikta, kako bi se omogućilo izvještavanje prema Evropskoj agenciji za okoliš (EEA) o godišnjim količinama ispuštenih zagađujućih materija u zrak, vodu, tlo i drugih relevantnih podataka u evropski registar - E-PRTR.

Način izvještavanja do uspostave elektronske baze podataka

Trenutno nije moguć elektronski unos podataka u aplikaciju - elektronski registar postrojenja i zagađivanja.

Do uspostave elektronskog registra PRTR, podaci se dostavljaju isključivo na obrascima Priloga VII važećeg pravilnika. Obrasci se izrađuju u dva primjerka i moraju biti potpisani i ovjereni na propisani način. Jedan primjerak obrasca, potpisan i ovjeren, dostavlja se Federalnom ministarstvo okoliša i turizma, a drugi čuva u arhivi privrednog subjekta/operatera zbog inspekcijskog nadzora.

Registar postrojenja koja skladište opasne supstance - uspostavlja se/radna verzija

(status podataka dostavljenih u FMOIT do 30.5.2023. godine)

Prema istom članu 34. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” broj: 15/21) Federalno ministarstvo okoliša i turizma je donijelo Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne supstance ( „Službene novine Federacije BiH“, broj 88/22), koji je postavljen na web stranicu Federalnog ministarstva okoliša i turizma/Zakoni/Zakoni na razini FBiH pod rednim brojem 5 uz koji je priložen tablični kalkulator excel za unos podataka - Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne supstance – tabele za unos podataka.

Uz popunjenu tabelu za unos podataka postrojenja koja skladište opasne supstance dužna su u pisanoj formi dostaviti Obrazac obavijesti operatera o pogonu / postrojenju / skladištu koje može izazvati nesreće većih razmjera koji je sastavni dio Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22) (PRILOG II.).

Više informacija:

- Elektronski registar PRTR sa podacima i GIS platformom dostupan je na linku: European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)

- Tekst PRTR protokola na engleskom, francuskom i ruskom jeziku: https://www.unece.org/env/pp/prtr/docs/prtrtext.html

 

Podaci iz Registra o zagađivačima (pogonima i postrojenjima) i zagađivanjima

Podaci za godišnje količine ispuštene zagađujuće materije u zrak za izvještajne godine (preneseno sa obrazaca Tabela 2. i 3. propisa donesenog prema Zakonu o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj: 33/03 i 38/09)

- 2019. godinu,

- 2020. godinu  i

- 2021. godinu

Nakon obrade svih podataka Federalno ministarstvo okoliša i turizma će pripremiti Izvještaj o zagađivačima i zagađivanjima sa osvrtom na nove propise donesene na osnovu Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21). Kao posebni fajlovi dostupni će biti podaci i o emisijama zagađivača koji se prema novom Pravilniku o registru zagađivača i zagađivanjima okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 11/23) ne nalaze u prilogu I ovog Pravilnika, a nisu obveznici dostavljanja podataka prema količini zagađujuće materije navedene u Prilogu II istog propisa.  

**********************                 ***********************            *************************

Nepotvrđeni (validirani) i nekompletni podaci iz elektronskog registra o postrojenjima ia zagađivanjima (PRTR FBiH ):

Godina izvještavanja: 2018.

 1. Emisije u zrak
 2. Ispuštanje otpadnih voda u površinske/podzemne vode
 3. Otpadne vode ispuštene u kanalizaciju za tretman izvan lokacije ili uzete za tretman van lokacije
 4. Ispuštanje u zemljište
 5. Proizvodnja opasnog otpada
 6. Odlaganje otpada na ili u zemljištu unutar lokacije postrojenja
 7. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja unutar BiH
 8. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja izvan BiH
 9. Podaci o dozvolama

 

Godina izvještavanja: 2017.

 1. Emisije u zrak
 2. Ispuštanje otpadnih voda u površinske/podzemne vode
 3. Otpadne vode ispuštene u kanalizaciju za tretman izvan lokacije ili uzete za tretman van lokacije
 4. Ispuštanje u zemljište
 5. Proizvodnja opasnog otpada
 6. Odlaganje otpada na ili u zemljištu unutar lokacije postrojenja
 7. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja unutar BiH
 8. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja izvan BiH
 9. Podaci o dozvolama

Godina izvještavanja: 2016.

 1. Emisije u zrak
 2. Ispuštanje otpadnih voda u površinske/podzemne vode
 3. Otpadne vode ispuštene u kanalizaciju za tretman izvan lokacije ili uzete za tretman van lokacije
 4. Ispuštanje u zemljište
 5. Proizvodnja opasnog otpada
 6. Odlaganje otpada na ili u zemljištu unutar lokacije postrojenja
 7. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja unutar BiH
 8. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja izvan BiH
 9. Podaci o dozvolama

Godina izvještavanja: 2015.

 1. Emisije u zrak
 2. Ispuštanje otpadnih voda u površinske/podzemne vode
 3. Otpadne vode ispuštene u kanalizaciju za tretman izvan lokacije ili uzete za tretman van lokacije
 4. Ispuštanje u zemljište
 5. Proizvodnja opasnog otpada
 6. Odlaganje otpada na ili u zemljištu unutar lokacije postrojenja
 7. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja unutar BiH
 8. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja izvan BiH
 9. Podaci o dozvolama

Godina izvještavanja: 2014.

 1. Emisije u zrak
 2. Ispuštanje otpadnih voda u površinske/podzemne vode
 3. Otpadne vode ispuštene u kanalizaciju za tretman izvan lokacije ili uzete za tretman van lokacije
 4. Ispuštanje u zemljište
 5. Proizvodnja opasnog otpada
 6. Odlaganje otpada na ili u zemljištu unutar lokacije postrojenja
 7. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja unutar BiH
 8. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja izvan BiH
 9. Podaci o dozvolama

Godina izvještavanja: 2013.

 1. Emisije u zrak
 2. Ispuštanje otpadnih voda u površinske/podzemne vode
 3. Otpadne vode ispuštene u kanalizaciju za tretman izvan lokacije ili uzete za tretman van lokacije
 4. Ispuštanje u zemljište
 5. Proizvodnja opasnog otpada
 6. Odlaganje otpada na ili u zemljištu unutar lokacije postrojenja
 7. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja unutar BiH
 8. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja izvan BiH
 9. Podaci o dozvolama

Godina izvještavanja: 2012.

 1. Emisije u zrak
 2. Ispuštanje otpadnih voda u površinske/podzemne vode
 3. Otpadne vode ispuštene u kanalizaciju za tretman izvan lokacije ili uzete za tretman van lokacije
 4. Ispuštanje u zemljište
 5. Proizvodnja opasnog otpada
 6. Odlaganje otpada na ili u zemljištu unutar lokacije postrojenja
 7. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja unutar BiH
 8. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja izvan BiH
 9. Podaci o dozvolama

 

Godina izvještavanja: 2011.

 1. Emisije u zrak
 2. Ispuštanje otpadnih voda u površinske/podzemne vode
 3. Otpadne vode ispuštene u kanalizaciju za tretman izvan lokacije ili uzete za tretman van lokacije
 4. Ispuštanje u zemljište
 5. Proizvodnja opasnog otpada
 6. Odlaganje otpada na ili u zemljištu unutar lokacije postrojenja
 7. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja unutar BiH
 8. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja izvan BiH
 9. Podaci o dozvolama

Uloga Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA)

Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) razvija i provodi Sistem akreditiranja Bosne i Hercegovine. Djelatnost BATA-e se zasniva na principima transparentnosti, profesionalnosti, zastupanja općih interesa i nezavisnosti.

www.bata.gov.ba

Lista akreditovanih tijela od strane BATA na dan 10.06.2021.godine

 

Korisne web stranice:

Agencija za zaštitu okoliša Hrvatske: www.azo.hr 

ARHUS – Informiranje i uključivanje građana u donošenje odluka o okolišu: www.mzoip.hr/default.aspx

Registar onečišćivača okoliša - ROO Hrvatske

www.fmoit.gov.ba/ba/page/45/registri-i-statistiki-podaci

 Europska agencija za okoliš

 UNECE - PRTR protokol

IZVJEŠTAJI:

Izvještaj o emisiji zagađujućih tvari u zrak na području Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini

Izvještaj o emisiji zagađujućih tvari u zrak na području Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini

Proračun emisija zagađujućih tvari iz mobilnih izvora – saobraćaja u FBiH za 2015. godine 

Elektronski izvještaji za BH PRTR - Pogoni i postrojenja koja su dostavili izvještaj za Registar o pogonima i postrojenjima za 2012. godinu

Druge forme (tabele i xml fajlovi) - Pogoni i postrojenja koja su dostavili izvještaj za Registar o pogonima i postrojenjima za 2012. godinu 

Uredbe:

Uredba o upravljanju softverskom imovinom u upotrebi u federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade Federacije BiH, ("Službene novine Federacije BiH", broj: 3/15 od 16.01.2015. godine).