Registri i izvješćivanje

Najčešća pitanja:

 1. Da li je na internet adresi adresi (sa dodijeljenom šifrom i korisničkim imenom) moguć pristup aplikaciji na adresi http://195.222.35.118/login.aspx?ReturnUrl=%2f  i unos podtaka u registar o postrojenjima i zagađivanjima? Ukoliko nije, molim da date upute za postupanje vezano za izvještavanje.

Odgovor:

Poštovani operateri,

Trenutno nije moguć elektronski unos podataka u alikaciju - elektronski registar postrojenja i zagađivanja.

Obaveza izvještavanja za Registar o potrojenjima i zagađivanjima (engl. PRTR) se vrši na način da se popune tabele 2. i 3 koje su sastvani dio Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/07) (plava boja znači da je link koji možete otvoriti (CTRL+ klik mišem na link)

 1. Tabela 2
 2. Tabela 3

Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/07) sa Tabela 2 Tabela 3 su na linku pod rednim brojem 6. https://www.fmoit.gov.ba/bs/zakoni/zakoni-na-razini-fbih

Jedan primjerak popunjenih izvještaja (Tabela 2 i Tabela 3) se dostavlja Federalnom ministarstvo okoliša i turizma (poštom, ovjeren i postpisan), a drugi primjerak čuva u arhivi privrednog subjekta/operatera.

Postrojenja kojima je okolišnu dozvolu izdao kanton, popunjene tabele 2 i 3 dostavljaju na nadležnom kantonalnom ministarstvu.

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je sukladno, članku 28 Zakona o zaštiti okoliša (Sl. novine Federacije BiH br. 33/03) i članku 2. Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima (Sl. novine Federacije BiH br. 82/07 od 19.11.2007.), nadležno za uspostavu, razvoj i održavanje Registra o postrojenjima i zagađivanjima u Federaciji BiH.
Pravilnikom o registrima postrojenja i zagađivanjima se detaljnije regulira uspostavljanje i održavanje Registra o postrojenjima i zagađivanjima, koji predstavlja osnovu za izvještavanje u skladu sa zakonskim obavezama i međunarodnim ugovorima, uključujući i one koje proizlaze iz Kijevskog protokola i Aarhuske konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti, odlučivanju i pristup pravosuđu u oblasti okolišnih pitanja. Pomenutim pravilnikom se propisuju baze podataka: o ispuštanju zagađivanja, o okolišnim dozvolama, o aktivnostima okolišne inspekcije, o tvarima štetnim za zdravlje ljudi, način prikupljanja podataka i rokovi dostave godišnjih podataka od operatora u postupku vođenja registra koji su u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša koji će biti zasnovan na informacijama dostavljenim od strane nadležnog organa i/ili operatora postrojenja.

Tokom 2012. godine u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma razvijena je i instalirana aplikacija za unos podataka u elektronsku bazu - Registra o postrojenjima i zagađivanjima - BH PRTR – Bosnia and Herzegovina Pollutant release and transfer registers, na način kako je to propisano europskim E-PRTR

Tekst PRTR protokola na engleskom, francuskom i ruskom jeziku: https://www.unece.org/env/pp/prtr/docs/prtrtext.html 

Svi pogoni i postrojenja koji su obveznici ishodovanja okolišne dozvole na federalnom/kantonalnom ili općinskom nivou (općine na području Srednjobosanskog kantona koje izdaju okolišne dozvole).

Upute za pogone/postrojenja za pristup elektronskoj bazi:

Uspostava BH PRTR-a:

Uputstvo za dobijanje šifre za pristup BH PRTR:

Uputstvo za popunjavanje baze podataka - elektronskih obrazaca za BH PRTR 

 

Podaci iz Registra o postrojenjima i zagađivanjima

Nepotvrđeni (validirani) i nekompletni podaci iz elektronskog registra o postrojenjima ia zagađivanjima (FBiH PRTR):

Godina izvještavanja: 2018.

 1. Emisije u zrak
 2. Ispuštanje otpadnih voda u površinske/podzemne vode
 3. Otpadne vode ispuštene u kanalizaciju za tretman izvan lokacije ili uzete za tretman van lokacije
 4. Ispuštanje u zemljište
 5. Proizvodnja opasnog otpada
 6. Odlaganje otpada na ili u zemljištu unutar lokacije postrojenja
 7. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja unutar BiH
 8. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja izvan BiH
 9. Podaci o dozvolama

 

Godina izvještavanja: 2017.

 1. Emisije u zrak
 2. Ispuštanje otpadnih voda u površinske/podzemne vode
 3. Otpadne vode ispuštene u kanalizaciju za tretman izvan lokacije ili uzete za tretman van lokacije
 4. Ispuštanje u zemljište
 5. Proizvodnja opasnog otpada
 6. Odlaganje otpada na ili u zemljištu unutar lokacije postrojenja
 7. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja unutar BiH
 8. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja izvan BiH
 9. Podaci o dozvolama

Godina izvještavanja: 2016.

 1. Emisije u zrak
 2. Ispuštanje otpadnih voda u površinske/podzemne vode
 3. Otpadne vode ispuštene u kanalizaciju za tretman izvan lokacije ili uzete za tretman van lokacije
 4. Ispuštanje u zemljište
 5. Proizvodnja opasnog otpada
 6. Odlaganje otpada na ili u zemljištu unutar lokacije postrojenja
 7. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja unutar BiH
 8. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja izvan BiH
 9. Podaci o dozvolama

Godina izvještavanja: 2015.

 1. Emisije u zrak
 2. Ispuštanje otpadnih voda u površinske/podzemne vode
 3. Otpadne vode ispuštene u kanalizaciju za tretman izvan lokacije ili uzete za tretman van lokacije
 4. Ispuštanje u zemljište
 5. Proizvodnja opasnog otpada
 6. Odlaganje otpada na ili u zemljištu unutar lokacije postrojenja
 7. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja unutar BiH
 8. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja izvan BiH
 9. Podaci o dozvolama

Godina izvještavanja: 2014.

 1. Emisije u zrak
 2. Ispuštanje otpadnih voda u površinske/podzemne vode
 3. Otpadne vode ispuštene u kanalizaciju za tretman izvan lokacije ili uzete za tretman van lokacije
 4. Ispuštanje u zemljište
 5. Proizvodnja opasnog otpada
 6. Odlaganje otpada na ili u zemljištu unutar lokacije postrojenja
 7. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja unutar BiH
 8. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja izvan BiH
 9. Podaci o dozvolama

Godina izvještavanja: 2013.

 1. Emisije u zrak
 2. Ispuštanje otpadnih voda u površinske/podzemne vode
 3. Otpadne vode ispuštene u kanalizaciju za tretman izvan lokacije ili uzete za tretman van lokacije
 4. Ispuštanje u zemljište
 5. Proizvodnja opasnog otpada
 6. Odlaganje otpada na ili u zemljištu unutar lokacije postrojenja
 7. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja unutar BiH
 8. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja izvan BiH
 9. Podaci o dozvolama

Godina izvještavanja: 2012.

 1. Emisije u zrak
 2. Ispuštanje otpadnih voda u površinske/podzemne vode
 3. Otpadne vode ispuštene u kanalizaciju za tretman izvan lokacije ili uzete za tretman van lokacije
 4. Ispuštanje u zemljište
 5. Proizvodnja opasnog otpada
 6. Odlaganje otpada na ili u zemljištu unutar lokacije postrojenja
 7. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja unutar BiH
 8. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja izvan BiH
 9. Podaci o dozvolama

 

Godina izvještavanja: 2011.

 1. Emisije u zrak
 2. Ispuštanje otpadnih voda u površinske/podzemne vode
 3. Otpadne vode ispuštene u kanalizaciju za tretman izvan lokacije ili uzete za tretman van lokacije
 4. Ispuštanje u zemljište
 5. Proizvodnja opasnog otpada
 6. Odlaganje otpada na ili u zemljištu unutar lokacije postrojenja
 7. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja unutar BiH
 8. Odvoz i tretman otpada izvan lokacije postrojenja izvan BiH
 9. Podaci o dozvolama

Uloga Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA)

Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) razvija i provodi Sistem akreditiranja Bosne i Hercegovine. Djelatnost BATA-e se zasniva na principima transparentnosti, profesionalnosti, zastupanja općih interesa i nezavisnosti.

www.bata.gov.ba

Lista akreditovanih tijela od strane BATA na dan 10.06.2021.godine

 

Korisne web stranice:

Agencija za zaštitu okoliša Hrvatske: www.azo.hr 

ARHUS – Informiranje i uključivanje građana u donošenje odluka o okolišu: www.mzoip.hr/default.aspx

Registar onečišćivača okoliša - ROO Hrvatske

www.fmoit.gov.ba/ba/page/45/registri-i-statistiki-podaci

 Europska agencija za okoliš

 UNECE - PRTR protokol

IZVJEŠTAJI:

Izvještaj o emisiji zagađujućih tvari u zrak na području Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini

Izvještaj o emisiji zagađujućih tvari u zrak na području Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini

Proračun emisija zagađujućih tvari iz mobilnih izvora – saobraćaja u FBiH za 2015. godine 

Elektronski izvještaji za BH PRTR - Pogoni i postrojenja koja su dostavili izvještaj za Registar o pogonima i postrojenjima za 2012. godinu

Druge forme (tabele i xml fajlovi) - Pogoni i postrojenja koja su dostavili izvještaj za Registar o pogonima i postrojenjima za 2012. godinu 

Uredbe:

Uredba o upravljanju softverskom imovinom u upotrebi u federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade Federacije BiH, ("Službene novine Federacije BiH", broj: 3/15 od 16.01.2015. godine).