Zakoni na razini FBiH

 1. Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03 i 38/09)
 1. Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/04)
 2. Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 68/05) (članom 27. Zakona  o zaštiti okoliša (Sl. novine FBiH br. 38/09, rok za podnošenje zahtjeva je istekao 31.12.2011. godine)  
 3. Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koji imaju izdane dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj: 45/09 i 43/10 i 31/12) (članom 27. Zakona  o zaštiti okoliša (Sl. novine FBiH br. 38/09, rok za podnošenje zahtjeva je istekao 31.12.2011. godine) 
 4. Pravilnik o izradi godišnjih / polugodišnjih programa inspekcije zaštite okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 68/05)
 5. Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutarnjih i spoljnih planova intervencije („Službene novine Federacije BiH“, broj 68/05)
 6. Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/07Tabela 1a  Tabela 1b    Tabela 2    Tabela 3    Tabela 4        Uputstvo uz tabelu 4    Instrukcija uz tabelu 4
 7. Pravilnik o eko – oznakama i o načinu upravljanja eko – oznakama („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07)
 8. Pravilnik o donošenju najboljih raspoloživih tehnika kojima se postižu standardi kvaliteta okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07)
 9. Pravilnik o uslovima i kriterijima koje moraju ispunjavati ovlašteni nosioci izrade Studije o utjecaju na okoliš, visini pristojbi, naknada i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/12)
 10. Pravilnik o utvrđivanju uvjeta, kriterija za odobravanje i održavanje certifikacije za članove u stručnim komisijama za ocjenu planova aktivnosti i studija o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole („Službene novine Federacije BiH“, broj: 94/12)

        2. Zakon o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03, 72/09 i 92/17)

 1. Pravilnik o kategorijama otpada sa listama („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)
 2. Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)
 3. Pravilnik o potrebnim uvjetima za prenos obveza sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)
 4. Pravilnik koji određuje postupanje sa opasnim otpadom koji se ne nalazi na listi otpada ili čiji je sadržaj nepoznat („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)
 5. Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje poduzima nadležni organ („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)
 6. Uredba o vrstama finansijskih garancija kojima se osigurava prekogranični transport opasnog otpada („Službene novine Federacije BiH“, broj 41/05)
 7. Uredba o finansijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, čišćenja i postupaka nakon zatvaranja odlagališta („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/06)
 8. Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/06)
 9. Uredba koja reguliše obvezu izvještavanja operatera i proizvođača otpada o sprovođenju programa nadzora, monitoringa i vođenja evidencije prema uvjetima iz dozvole („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/06)
 10. Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/08)
 11. Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/08)
 12. Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/08)
 13. Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/11, 28/13, 8/16, 54/16, 103/16 i 84/17)
 14. Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Službene novine Federacije BiH“, broj: 87 / 12, 107/14, 8/16, 79/16 i 12/18)
 15. Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada ("Službeni glasnik Federacije BiH", br. 12/05)
 16. Pravilnik o prekograničnom kretanju otpada ("Službeni glasnik Federacije BiH", broj: 07/1139/15 i 25/19).
 17. Uredba o naknadama za plastiče kese tregerice („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 9/14).
 18. Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 97/18).

 19. Pravilnik o građevinskom otpadu (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 93/19).

 1. Zakon o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03 i 4/10)
 1. Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/05 i 9/16)
 2. Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, br. : 9/14 i 97/17 )
 3. Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/05)
 4. Pravilnik o uvjetima za rad postrojenja za spaljivanje otpada („Službene novine Federacije BiH“, br.: 12/05 i 102/12)
 5. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje („Službene novine Federacije BiH“, br. 3/13 i 92/17)
 6. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/05)
 7. Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/05)
 8. Pravilnik o uvjetima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/08)
 9. Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, br: 1/12 i 50/19).
 1. Zakon o zaštiti prirode („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13)
 1. Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vrešenje monitoringa („Službene novine Federacije BiH, broj 46/05)
 2. Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem vrsta („Službene novine Federacije BiH“, broj 65/06)
 3. Pravilnik o uspostavljanju sistema praćenja namjernog držanja i ubijanja zaštićenih životinja („Službene novine Federacije BiH, broj 46/05)
 4. Pravilnik o sadržaju i načinu izrade plana upravljanja zaštićenim područjima („Službene novine Federacije BiH“, broj 65/06)
 5. Pravilnik o uvjetima pristupa zaštićenom području („Službene novine Federacije BiH“, broj 69/06)
 6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih područja („Službene novine Federacije BiH“, broj 69/06)
 7. Uredba NATURA 2000 – zaštićena područja u Europi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 43/11)
 8. Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/14)
 9.  Uredba o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorniče službe zaštite prirode (Službene novine Federacije BIH broj: 14/16)“.

 10. Pravilnik o načinu provođenja procjene rizika i izrade studije procjene rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja stranih svojti i postupak izdavanja dozvole za unošenje stranih svojti u Federaciju Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/15, 78/19).

 11. Pravilnik o mjerama zaštite za strogo zaštićene i zaštićene vrste i podvrste i zaštićene vrste i podvrste („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/20)

 1. Zakon o Nacionalnom parku „Una“ („Službene novine Federacije BiH“, broj 44/08)
 1. Pravilnik o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode NP „Una“ („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/13

         6. Zakon o zaštiti od buke („Službene novine Federacije BiH“, broj 110/12)

        7. Zakon o Fondu za zaštitu okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03)

 1. Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila („Službene novine Federacije BiH“, broj 14/11 i broj 26/11 )
 2. Uredba o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/11)
 3. Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja, te rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za zagađivače zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/11)
 4. Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima za uspostavljanje i vođenje registra obaveznika plaćanje naknade za zagađivanje zraka(Sl. novine FBiH”, broj: 56/12)
 5. Uredba o naknadama za plastiče kese tregerice („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 9/14 )

       8. Zakon o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 70/06)

 1. Pravilnik o utvrđivanju područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/09)
 2. Pravilnik o monitoringu u područjima podložnim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/09)
 3. Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom području („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/09, 102/18).
 4. Pravilnik o načinu određivanja ekoliški prihvatljivog protoka („Službenenovine FBiH br. 4/13 i 62/19) (ovaj Pravilnik donosi Ministar Federalnog ministarstva vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva uz saglasnost ministra Federalnog ministarstva okoliša i turizma)
 5. Rješenje o proglašenju Federalnog operativnog plana za incidentna zagađenja III stepena ugroženosti u Federaciji Bone i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/20)

 6. Rješenje o proglasenju zašticenih podrucja podloznih eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate u Federaciji BiH („Sluzbene novine Federacije BiH“, broj: 84/18)

 7. Uredba o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („ Sluzbene novine FBiH“, broj: 26/20)

        9. Zakon o turističkoj djelatnosti(«Službene novine Federacije BiH, broj: 32/09)

 1. Pravilnik o strucnom ispitu za Voditelja poslovnice (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)
 2. Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)
 3. Pravilnik o upisniku putničkih agencija, (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)
 4. Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče, (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)
 5. Pravilnik o iskaznici za turističke vodiče (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)
 6. Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)
 7. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/10)

       10. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti(«Službene novine Federacije BiH, broj: 32/09)

 1. Pravilnik o razvrstavanju,minimalnim uvijetima i kategorizaciji objekata iz skupine Hoteli, (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/10)