USPOSTAVLJEN INFORMACIONI SISTEM UPRAVLJANJA OTPADOM FEDERACIJE BIH U FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH

USPOSTAVLJEN INFORMACIONI SISTEM UPRAVLJANJA OTPADOM FEDERACIJE BIH U FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH

Sri, 03. Feb. 2021.


USPOSTAVLJEN INFORMACIONI SISTEM UPRAVLJANJA OTPADOM FEDERACIJE BIH U FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH

Donošenjem Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom koja je objavljena u (''Službenim novinama Federacije BiH'', broj: 97/18), a stupila je na snagu 13.12.2018.g. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je stvorilo zakonski osnov za pripremu i kreiranje Informacionog sistema upravljanja otpadom Federacije BiH.

Fond za zaštitu okoliša FBiH je sa UNDP-om kao partnerom pokrenuo realizaciju pripreme i izgradnje Informacionog sistema upravljanja otpadom krajem 2019.g., a sve kao dio većeg projekta pod nazivom „Urban LED“. Odabrani konzorcij kompanija Eurobit d.o.o. Sarajevo i JLZ d.o.o. Sarajevo su 15 mjeseci radili na projektovanju Informacionog sistema, sa svim njegovim komponentama, da bi Informacioni sistem bio završen i predat na upravljanje Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH u decembru 2020.g.

Informacioni sistem upravljanja otpadom Federacije BiH je pušten u operativnu upotrebu 01.01.2021.g.

Prema Uredbi o informacionom sistemu upravljanja otpadom obveznici izvještavanja, tj. dostavljanja podataka u Fond, odnosno direktnog unosa podataka u informacioni sistem su:

a) Subjekti upravljanja otpadom koji obavljaju jednu ili više aktivnosti upravljanja otpadom: sakupljači uključujući Javna komunalna preduzeća, reciklere, uvoznike i izvoznike otpada, deponije, operatore postrojenja za obradu otpada i sl.;

b) Proizvođači, uvoznici i distributeri proizvoda koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada (ambalaža, električni i elektronski proizvodi, ulja, baterija i akumulatori, gume i automobili i sl.);

c) Subjekti koji u sklopu svoje djelatnosti/proizvodnog procesa proizvode otpad;

d) Operateri sistema za svoje aktivnosti;

e) Obveznici sistema bez obzira da li su ili ne prenijeli svoju obavezu upravljanja otpadom na operatera sistema.

Pozivamo sve obveznike izvještavanja da ispune svoju zakonsku obavezu i izvrše registraciju i dostavu podataka u Informacioni sistem upravljanja otpadom Federacije BiH.

Dodatne informacije možete naći na www.fzofbih.org.ba i www.otpadfbih.ba

e-mail obavijest@fzofbih.org.ba kao i na telefon 033 723 680.