Odlagalište otpada u Bihaću

U regiji Bihać, koja je potpisnik kreditnog sporazuma od oktobra 2004. god, u iznosu od 1,0 mil USD od samog početka problem predstavlja odabir lokacije za buduću sanitarnu deponiju. Lokalno stan...


U regiji Bihać, koja je potpisnik kreditnog sporazuma od oktobra 2004. god, u iznosu od 1,0 mil USD od samog početka problem predstavlja odabir lokacije za buduću sanitarnu deponiju. Lokalno stanovništvo i lokalne vlasti na čijoj teritoriji se nalaze tri predložene lokacije iz studije za izbor lokacije za sanitarnu deponiju, nisu odobravali izgradnju deponije.

Nakon predlaganja lokacije Grabez – Drenovo Tijesno (općina Bihać), ugovorena je izrada studije izvodljivosti ove lokacije. Stalne prigovore protiv lokacije je upućivala općina Bosanska Krupa, iako su imali problema sa odlaganjem otpada jer su kapaciteti deponije Krivodol maksimalno iskorišteni i deponija zatvorena.
Krajem 2006 i početkom 2007 godine zbog nepostojanja lokacije za odlaganje otpada i zabrane odlaganja na divlju deponiju Meždre, općinama Cazin, Bosanska Krupa i Bužim prijetila je ekološka i sanitarna katastrofa.
Zbog navedenog, organi vlasti donose odluku o mogućnosti odlaganja otpada za ove tri općine na deponiju Meždre, pod uslovom da se izvrši sanacija dosad odloženog smeća i nastavi odlaganje pod sanitarnim uslovima.

Regija Bihać je potpisala Kreditni sporazum u vrijednosti od 1 mil USD iz koga je bilo predviđeno da se uradi:

- studija izvodljivosti lokacije Grabež - Drenovo Tijesno - nije urađena;
- idejni i glavni projekat regionalne sanitarne deponije – nije urađen;
- prethodna procjena uticaja na okolis – završena;
- javna kampanja podizanja svijesti lokalnog stanovnistva – u toku;
- sanacija deponije Krivodol u Bosanskoj Krupi – nije urađeno;
- izgradnja ograde oko buduće sanitarne deponije – nije urađena;
- ugradnja vage – nije urađeno.

U svrhu hitnog rješavanja novonastalih problema, na sastancima sa PIT « US REG DEP» Bihać , Komunalnog preduzeća za prikupljanje otpada i PMU, dogovoreno je da se izvrši preraspodjela sredstava kredita te da se umjesto sanacije deponije Krivodol izvrši sanacija deponije Meždre uz izgradnja privremene sanitarne deponije Meždre koja bi kasnije služila kao pretovarna stanica buduće regionalne deponije. Studiju izvodljivosti, istražne geološke radove i plan zatvaranja deponije bi finansirale općine a nabavka vage, priprema podloge i dio troškova zbrinjavanja sa tretmanom novopristiglog otpada bi se finansirala iz sredstava kredita Svjetske Banke.