Odlagalište otpada u Bijeljini

Regija Bijeljina je regija koja je zadnja potpisala kreditni sporazum usled problema prouzrokovanih izborom lokacije. Sporazum za kreditno zaduženje potpisan je u junu 2006 god u iznosu od 2,0 mil US...


Regija Bijeljina je regija koja je zadnja potpisala kreditni sporazum usled problema prouzrokovanih izborom lokacije. Sporazum za kreditno zaduženje potpisan je u junu 2006 god u iznosu od 2,0 mil USD a u oktobru 2006 godine potpisan je ugovor o dodatnim kreditnim sredstvima tako da ukupno zaduženje ove regije iznosi 4,62 mil USD.

Realizacija projekta je krenula veoma intenzivno. Formiran je tim za implementaciju, izvršena nabavka opreme i namještaja za efikasan rad tima. Završeni su svi imovinsko – pravni poslovi i lokacija buduće sanitarne deponije “ Brijesnica” je prenesena u vlasništvo komunalnog preduzeća “ EKO DEP” Bijeljina.
Završeni su radovi na izgradnji ograde oko deponije, dovoda vode i struje. Potpisan je ugovor sa konsultantom za izradu Idejnog i glavnog projekta sanitarne deponije. Pokrenuta je tender procedura za nabavku mehanizacije na deponiji.

Implementacija projekta u ovoj regiji se odvija na veoma zadovoljavajući način, se te u nastavku implementacije u 2007 godini očekuju vrlo intenzivne aktivnosti.