Turistički vodiči

Turističkom djelatnošću, prema Zakonu o turističkoj djelatnosti, smatra se pružanje usluga putničke agencije , turističkog vodiča, pratitelja, animatora i zastupnika, turi...


Turističkom djelatnošću, prema Zakonu o turističkoj djelatnosti, smatra se pružanje usluga putničke agencije , turističkog vodiča, pratitelja, animatora i zastupnika, turističke usluge u nautičkom turizmu, seoskom domaćinstvu, zdravstvenom, kongresnom , vjerskom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, kao i pružanjem ostalih turističkih usluga.

Putničkom agencijom smatra se poduzeće, upisano u sudski registar, koje se bavi organiziranjem turističkih i poslovnih putovanja te boravka, posredovanjem i pružanjem svih ostalih usluga u svezi s time te prodajom svojeg vlastitog turističkog proizvoda kojeg stvara objedinjavanjem raznih vrsta turističkih usluga.

Turistički vodič je osoba koja turistima pokazuje i stručno objašnjava prirodne ljepote i rijetkosti, kulturno-povijesne spomenike, umjetnička djela, etnografske i druge znamenitosti, povijesne događaje i legende o tim događajima i ličnostima, društveno političke tijekove i zbivanja te ekonomska dostignuća mjesta i područja .

Ne smatra se turističkim vodičem stručni djelatnik koji obavlja poslove vodiča na svom radnom mjestu kod pravne osobe ili fizičke osobe unutar poslovnog prostora u kojem radi (muzej, galerija, nacionalni park i sl.), stručni djelatnik putničke agencije koji prati skupinu turista iz mjesta u mjesto, vodič u planinama i jamama, u lovu i ribolovu, kao i voditelj i pratitelj ekskurzija i izleta.

Turistički vodič može biti osoba:
- koja je građanin Federacije i državljanin Bosne i Hercegovine
- koja ima potpunu poslovnu sposobnost
- koja ima najmanje srednju stručnu spremu
- položen stručni ispit za turističkog vodiča
- koja poznaje najmanje jedan svjetski jezik
- kojoj pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena zabrana obavljanja poslova turističkog vodiča

Turistički vodič dužan je poslove vodiča obavljati savjesno i stručno.

Turistički pratitelj je osoba koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista, te daje turistima osnovna priopćenja o svrsi putovanja. Turistički animator je osoba koja organizira slobodno vrijeme turistima koji se nalaze na organiziranom turističkom putovanju za vrijeme njihovog boravka u hotelima. Turistički zastupnik je osoba koji zastupa organizatora putovanja u mjestu ispunjavanju usluga.
Organizator je dužan pismeno obavijestiti davatelja usluga o osobi zastupnika, njegovim ovlaštenjima i svim eventualnim promjenama.

Ovlaštenja turističkog zastupnika su sljedeća:
- štiti interese i prava putnika i organizatora putovanja kod davatelja usluga,
- pruža obavještenja i upute putnicima kod izvršenja programa putovanja i dodatnih usluga,
- naručuje dodatne usluge u ime organizatora putovanja, prema dobivenim ovlaštenjima,
- posreduje u pribavljanju dodatnih usluga za putnika (izlet, kulturne i športske priredbe i sl.),
- obavlja i druge poslove za zaštitu interesa putnika i organizatora putovanja
Nautički turizam podrazumijeva plovidbu i boravak turista na moru i jezerima radi odmora i rekreacije u neposrednom dodiru sa prirodom.

Turističke usluge u seoskom domaćinstvu su pružanje usluga boravka turista, a radi odmora i rekreacije u ugođaju seoskog života i krajolika s mogućnošću sudjelovanja u aktivnostima seoskog gospodarstva
(iznajmljivanje konja za jahanje, lova i ribolova, foto safari, organiziranje branja plodova i gljiva, berbe voća i povrća, ubiranje ljetine i dr.)

Poželjne osobine turističkog vodiča i pratitelja
Turistički vodiči i turistički pratitelji trebaju znati što više stranih jezika, poznavati različite kulture i imati široku naobrazbu. Moraju biti komunikativni i voljeti raditi s ljudima te biti susretljivi. Poželjna je i dobra fizička kondicija zbog čestih putovanja. Turistički pratioci moraju imati i dobre organizacijske sposobnosti te snalažljivost u nepredvidivim situacijama.
Kandidat koji želi polagati stručni ispit za turističkog vodiča nakon objavljenog oglasa o održavanju ispita za turističke vodiče podnosi prijavu Ministarstvu-Ispitnom povjerenstvu, u roku - koji će se navesti u oglasu o održavanju ispita.

U prijavi Kandidat treba navesti iz kojeg stranog, odnosno kojih stranih jezika želi polagati ispit. Obveze polaganja ispita glede stranih jezika oslobođeni su kandidati koji su stekli zvanje profesora stranog jezika na filozofskom fakultetu, iz jezika za koje su stekli to zvanje.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča kandidat je dužan priložiti:
-dokaz da je uplaćen iznos naknade troškova ispita,
-izjavu za koju županiju želi polagati ispit
-izvod iz matične knjige rođenih,
-dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu

Polaganje stručnog ispita za turističke vodiče obavlja se na način propisan Pravilnikom o stručnom ispitu za turističke vodiče, a prema Programu stručnog ispita za turističke vodiče. Program stručnog ispita za turističke vodiče sastoji se iz općeg, posebnog i praktičnog dijela.

Opći dio stručnog ispita za turističke vodiče obuhvaća sljedeće predmete:

I Politički sustav BiH i Federacije BiH
- Naziv, porijeklo i ime
- Stjecanje neovisnosti
- Donošenje Ustava i Dejtonski sporazum
- Temeljne vrijednosti i načela Ustava
- Ustrojstvo vlasti u BiH i Federaciji BiH
- Stranački sustav
- Institucije civilnog društva

II Gospodarstvo u BiH
- Osnovni gospodarski pokazatelji u BiH
- Kratki povijesni presjek gospodarstva iz XX stoljeća
- Uvođenje tržišnih odnosa i privatizacija
- Pravci razvoja, mogućnosti i perspektive
- Strategija i globalizacija BiH

III Turizam i turističko poslovanje
- Osnovni pojmovi o turizmu
- Obilježja turističke potražnje
- Čimbenici nužni za razvitak turizma
- Utjecaj i efekti turizma na gospodarski razvitak, prirodu i okoliš, društvo i kulturu
- Organiziranje i planiranje u turizmu na razini Federacije BiH
- Marketing u turizmu
- Osnovne vrste i tipovi turizma
- Poslovanje putničkih agencija i tour- operatora

IV Elementi turističkog zakonodavstva
- Sustav turističkih zajednica-Zakon o turističkim zajednicama i promidžbi turizma u Federaciji BiH
- Boravišna pristojba i članarine u turističkim zajednicama
- Turističko-ugostiteljska djelatnost-Zakon o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti
- Ugovori u turizmu

V Povijest BiH
- Pretpovijest
- Stari vijek
- Bosanska država i okruženje
- Osvajački ratovi
- BiH u XIX stoljeću
- Položaj BiH u tijeku I i II svjetskog rata
- Ustavni položaj BiH u bivšoj Jugoslaviji
- Ratna zbivanja i formiranje BiH

VI Zemljopis BiH
- Topografija i topografska orijentacija
- Osnovni zemljopisni podaci o Federaciji BiH (veličina, granice, geografski položaj, stanovništvo i ekonomska i nacionalna struktura stanovništva)
- Turistička regionalizacija prostora BiH
- Osnovna obilježja međunarodnih turističkih kretanja (obim međunarodnog turističkog prometa i njegova prostorna distribucija)

VII Kulturno povijesni spomenici i druge znamenitosti Federacije BiH
- Kulturna baština
- Vrste pokretnih i nepokretnih spomenika kulture (termini kod opisa spomenika, sakralna umjetnost i ikonografija)
- Osnovne značajke etnografske baštine
- Prirodna baština (značaj prirode i ekologije za održivi razvitak turizma)
- Kulturna i prirodna baština na prostoru Federacije BiH kao dio turističke ponude

VIII Kultura ophođenja i komuniciranja
- Profil turističkog vodiča (tko je i što radi turistički vodič)
- Osobine i kvalitete koje mora zadovoljiti turistički vodič
- Način interpretacije književnog, arhitektonsko-urbanističkog, kulturno-povijesnog ili likovnog sadržaja iz kulturne baštine Federacije BiH

IX Strani jezik
Pri provjeravanju znanja iz stranog jezika, turistički vodič mora pokazati da je strani jezik svladao do te mjere da se njime potpuno samostalno služi u cilju:
- Komuniciranja s turistima na opće teme i
- Davanje turistima informacija u okviru profila turističkog vodiča


Posebni dio o stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća ispitnu materiju po pojedinim županijama iz slijedećih područja:
- Povijesni razvoj i zemljopisno određenje određenje,
- Gospodarski razvoj,
- Prostorno uređenje, ruralni i urbani prostor,
- Sport,
- Glazbeni i kazališni život,
- Radio, televizija, tisak i film,
- Kulturne, umjetničke i znanstvene institucije,
- Kulturno-povijesni spomenici,
- Prirodna baština,
- Manifestacije( razdoblje jedna godina),
- Turistička ponuda, tipovi i vrste.

Za pružanje usluga turističkog vodiča turistički vodič mora posjedovati odobrenje Općinskog tijela.
Odobrenje izdaje, na zahtjev turističkog vodiča, općinsko tijelo na čijem području turistički vodič pruža usluge.

Pravilnikom o iskaznici turističkog vodiča propisan je oblik i obrazac iskaznice turističkog vodič, te način njenog izdavanja i uporabe.
Iskaznicu turističkog vodiča izdaje županijsko tijelo nadležno za poslove turizma na čijem području turistički vodič pruža uslugu, na zahtjev turističkog vodiča. Zahtjevu turističkog vodiča za izdavanje iskaznice turističkog vodiča, potrebno je priložiti odobrenje za pružanje usluga turističkog vodiča, izdano od strane nadležnog tijela.