Usvojene uredbe iz oblasti procjene uticaja na okoliš i industrijskih emisija

Usvojene uredbe iz oblasti procjene uticaja na okoliš i industrijskih emisija

Čet, 24. Jun. 2021.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, donijela uredbe kojima se oblast procjene uticaja na okoliš, kontrole industrijskog zagađenja i upravljanja rizikom, skoro u potpunosti harmonizira sa direktivama Evropske Unije, što predstavlja prvu reformu u oblasti zaštite okoliša nakon uvođenja instituta okolišne dozvole i to:

  • Uredbu o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš  i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš i
  • Uredbu kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu,  za koje okolišnu dozvolu izdaje Federalno ministarstvo, kao i one okolišne dozvole koje izdaju kantonalna ministarstva.

Uredbe su u visokom procentu harmonizirane sa Direktivom o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš i Direktivom o industrijskim emisijama, što omogućava:

  • da svi projekti navedeni u Uredbi o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš moraju proći proceduru prethodne procjene uticaja na okoliš u ranoj fazi odlučivanja, uključujući i pitanja mogućih uticaja budućeg priojekta na klimatske promjene,
  • jasno postavljanje granice između procedura za tek planirane projekate i procjenu njihovog uticaja na okoliš i pogona i postrojenja čija izgradnja je počela i/ili koji radi i imaju emisije u okoliš koje se moraju dovesti u granične vrijednosti,
  • Uredbom kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu definisani su industrijski zagađivači – pogoni i postrojenja u kojima se mora sprečavati i kontrolisati zagađenje u skladu sa najboljim raspoloživim tehnikama, a sve potrebne podatke dostavljaju na obascu zahtjeva kojim se traže tehnički podaci vezani za svako pojedinačno emisiono mjesto za svaki medij (zrak, voda, tlo, buka i dr.),
  • novim uredbama uspostavljen je institut odgovornosti za dostavljene podatke i informacije u dokumentaciji,
  • nove uredbe donose i mogućnost investitorima da mogu brže doći do neophodnih dozvola u ranoj fazi pribavljanja neophodne dokumentacije za projekte.

Uz ove dvije uredbe Federalno ministarstvo okoliša i turizma donosi i Pravilnik o pogonima i postrojenjima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera, koji je harmoniziran sa SEVESO III direktivom (Direktiva o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne supstance).