Usvojena Federalna strategija zaštite okoliša 2022.-2032.

Usvojena  Federalna strategija  zaštite okoliša 2022.-2032.

Čet, 25. Aug. 2022.


Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 25.08.2022. godine je usvojila Federalnu strategiju zaštite okoliša 2022.-2032.

Federalna strategija zaštite okoliša obuhvata sedam tematskih oblasti:

  • Upravljanje vodama;
  • Upravljanje otpadom;
  • Biodiverzitet i zaštitu prirode;
  • Kvalitet zraka,
  • Klimatske promjene i energiju;
  • Hemijsku sigurnost i buku;
  • Održivo upravljanje resursima (uključujući poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i rudarske aktivnosti) i
  • Upravljanje okolišem (kao horizontalnu politiku).

Federalnom strategijom zaštite okoliša su utvrđeni prioriteti i mjere s ciljem poboljšanja stanja okoliša, ublažavanja i smanjenja uticaja klime i jačanja otpornosti na klimatske promjene, bolje usaglašenosti propisa sa propisima EU i međunarodnim sporazumima u oblasti okoliša, efikasnije upravljanje sektorom okoliša u BiH, osiguranja boljih javnih usluga u oblastima kao što su upravljanje vodom i upravljanje otpadom, a integrirana su i pitanja ravnopravnosti spolova, društvene jednakosti i siromaštva.

Obzirom da je okoliš jedno od pitanja o kojima će BiH pregovarati sa EU, u skladu sa Poglavljem 27. Okoliš i klimatske promjene, u cilju provođenja politike i propisa u skladu sa pravnom stečevinom EU u oblasti okoliša, uzimajući u obzir istovjetne obaveze svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i zahtjev EU, Federalna strategija zaštite okoliša će predstavljati dio sveobuhvatne strategije zaštite okoliša Bosne i Hercegovine 2022-2032. (ESAP BiH), tj. četverokomponentne strategije koja će se sastojati od

-Strategije za nivo Bosne i Hercegovine,

-Strategije Federacije BiH,

-Strategije Republike Srpske i

-Strategije Brčko distrikta BiH

i sadržavati pregled stanja okoliša i sveobuhvatne strateške ciljeve zaštite okoliša, te prioritete i mjere za postizanje utvrđenih ciljeva u narednoj deceniji.

Cjelokupni proces izrade Federalne strategije zaštite okoliša bio je zasnovan na participativnom pristupu i proveden uz koordinaciju, saradnju i učešće više od 300 predstavnika različitih institucija i organizacija u Federaciji BiH (svih relevantnih ministarstava, javnih ustanova i drugih institucija na svim nivoima vlasti, predstavnika akademske zajednice i nevladinog sektora) uz kontinuirano informiranje i uključivanje javnosti.