Javni uvid u zahtjev za PPUO - JATA GROUP d.o.o. Srebrenik, projekat proširenje odobrenog eksploatacionog polja 5 ha – kamenolom krečnjaka “Orlova Klisura” u Potpeći, općina Srebrenik

Javni uvid u zahtjev za PPUO - JATA GROUP d.o.o. Srebrenik, projekat proširenje odobrenog eksploatacionog polja 5 ha – kamenolom krečnjaka “Orlova Klisura” u Potpeći, općina Srebrenik

Pet, 05. Apr. 2024.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš investitora JATA GROUP d.o.o. Srebrenik za projekat proširenje odobrenog eksploatacionog polja 5 ha – kamenolom krečnjaka “Orlova Klisura” u Potpeći, općina Srebrenik.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je Prilog II. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22) utvrđeno je da se predmetni projekat nalazi u Prilogu II. tačka 2. Ekstraktivna industrija (a) Kamenolomi i površinski kopovi površine, te vađenje treseta (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove Uredbe.

Obrađivač zahtjeva je ovlaštenik TQM d.o.o. Lukavac.

Kompletna dokumentacija u printanoj formi dostupna je na uvid javnosti u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem e-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš

 

Uključivanje javnosti:

U skladu sa članom 40. Zakona o zaštiti okoliša, Federalno ministarstvo je obavezno da informiše javnost pisanim putem i obezbijedi javni uvid u dokumentaciju zainteresovanim stranama, nadležnim organima, udruženjima građana i zainteresovanoj javnosti, radi pribavljanja mišljenja i to:

a) nadležnom organu uprave u kantonu i jedinici lokalne samouprave na čijem se području projekat izvodi,

b) organima uprave i organizacijama nadležnim za zaštitu komponenti okoliša, koji izvođenjem projekta mogu biti izloženi njegovom znatnom uticaju, i to:

1) nadležnim za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa,

2) nadležnim za zaštitu zdravlja,

3) drugim zainteresovanim stranama,

c) organu nadležnom za zaštitu okoliša drugog entiteta i Brčko Distrikta, ako je riječ o projektu sa znatnim uticajem na okoliš drugog entiteta ili Brčko Distrikta, ili druge države, u skladu sa Zakonom i Uredbom o postupanju u slučaju prekograničnog i međuentitetskog uticaja projekta na okoliš (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj: 105/21).

d) zainteresovanoj javnosti.

Uvid se odnosi na (član 40. stav (4) Zakona):

a) opis lokacije, fizičkih i tehničkih karakteristika predložene djelatnosti uključujući procjenu očekivanih rezidija/taloga i emisija;

b) opis znatnih uticaja predložene djelatnosti po okoliš;

c) opis mjera predviđenih za sprječavanje i/ili smanjenje uticaja uključujući emisije;

d) netehnički rezime;

e) prikaz osnovnih alternativnih rješenja

f) izvještaje i stručna mišljenja.

Mišljenja na prethodnu procjenu uticaja na okoliš dostavljaju se Federalnom ministarstvu u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja o javnom uvidu u pisanoj formi, koje se moraju prilikom donošenja odluke uzeti u obzir i njihovo prihvatanje ili neprihvatanje obrazložiti (član 40. stav (7) Zakona).

Informativna brošura o procjeni uticaja na okoliš dostupna na linku: https://fmoit.gov.ba/upload/file/PROCEDURA%20PROCJENE%20UTICAJA%20PROJEKATA%20NA%20OKOLI%C5%A0.docx